Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

2014 Tinawen a Libro Dagiti Saksi ni Jehova

 SIERRA LEONE KEN GUINEA

Maipapan iti Sierra Leone ken Guinea

Maipapan iti Sierra Leone ken Guinea

Daga Addaan dagitoy a pagilian kadagiti aluguog iti igid ti baybay, nalawa a kapatagan, mamulmulaan a tuktok ti bambantay, ken natatayag a bambantay. Ti Guinea ti paggapuan ti tallo a dadakkel a karayan iti West Africa—ti Gambia, Niger, ken Senegal.

Umili Ti Mende ken ti Temne ti kaaduan kadagiti 18 a katutubo a tribu iti Sierra Leone. Dagiti Krio a kaputotan dagiti nawayawayaan a tagabo nga Africano ti kaaduan nga agnanaed iti Freetown. Addaan ti Guinea iti nasurok a 30 nga etniko a grupo, a kaaduan ket Fulani, Mandingo, ken Susu. *

 Relihion Muslim ti agarup 60 a porsiento nga umili iti Sierra Leone; kaaduan iti 40 a porsiento ti mangibaga a Kristianoda. Dandani 90 a porsiento nga umili iti Guinea ket Muslim. Kaaduan kadagitoy dua a pagilian ti mangan-annurot met kadagiti nabayagen a relihion iti Africa.

Lengguahe Adda bukod a lengguahe ti kada etniko a grupo. Ti kangrunaan a lengguahe iti Sierra Leone ket Krio—naglalaok a pagsasao ti England, Europe, ken Africa. French ti opisial a lengguahe iti Guinea. Dandani 60 a porsiento nga umili kadagitoy dua a pagilian ti saan a makabasa ken makasurat.

Pagsapulan Agtaltalon ti kaaduan nga umili ngem para laeng iti pagbiagda. Panagminas iti diamante ti paggapgapuan ti gistay kagudua a mapastrek ti Sierra Leone iti panageksportna. Ti Guinea ti maysa kadagiti kaaduan iti deposito a bauxite iti lubong.

Taraon Nalatak ti pagsasao a “Kasla diak nangan no awan ti innapuy!” Ti fufu ket nalingta ken nalebbek a kahoy. Masansan a maipangan dayta iti karne, okra, ken naalsem a sawsawan.

Klima Nabara ken nadagaang iti igid ti baybay. Nalamlamiis iti bambantay. No kalgaw, adu nga aldaw nga agpuyupoy ti harmattan a makapakursing nga angin ti Sahara isu a lumamiis ken umatiperper ti tapok iti intero a rehion.

^ par. 4 Adu ti nagan ti dadduma a tribu.

 

SIERRA LEONE

GUINEA

PAGILIAN (kilometro kuadrado)

71,740

245,857

POPULASION

6,092,000

11,745,000

AGIBUMBUNANNAG IDI 2013

2,039

748

RATIO, 1 AGIBUMBUNANNAG ITI

2,988

15,702

TIMMABUNO ITI MEMORIAL IDI 2013

8,297

3,609