Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 SANGALUBONGAN A PANANGASABA KEN PANANGISURO

Asia ken ti Makintengnga a Daya

Asia ken ti Makintengnga a Daya
  • PAGILIAN 47

  • POPULASION 4,282,178,221

  • AGIBUMBUNANNAG 74,011

  • YAD-ADALAN ITI BIBLIA 672,318

Tulong iti Lalaki a Bulsek, Tuleng, ken Umel

Idi 1999, naammuan ti kongregasion ti sign-language iti Kobe, Japan, nga adda tuleng a lalaki nga agnagan Hirofumi. Idi simmarungkar ti maysa a kabsat a lalaki, saan a kayat ti ina ni Hirofumi a yam-ammo kenkuana ti anakna. Namin-adu a simmarungkar ti kabsat ken nagpakpakaasi iti ina. Idi agangay,  inruarna met laeng ni Hirofumi. Atiddog ken kusokuso ti buok ken barbasna, a kasla nakabaybayagen nga agnanaed iti nabaybay-an nga isla. Awan ti reaksion iti rupana. Bulsek pay gayam ni Hirofumi. Naklaat ti kabsat isu nga iniggamanna dagiti ima ni Hirofumi sana impaarikap dagiti senias ti imana. Awan a pulos ti reaksionna. Nabulsek idi 31 ti tawenna, 10 a tawenen ti napalabas. Sipud idin, saanen a makisarsarita ken makilanglangen kadagiti tattao.

Simmarungkar manen ti kabsat kalpasan ti dua nga aldaw. Nasdaaw ti ina ni Hirofumi ta impagarupna a saanen nga agsubli ti kabsat idi nakitana ti kasasaad ti anakna. Kiniddaw manen ti kabsat nga ipalubos ti ina a makitana ni Hirofumi isu a kinibinna ti anakna agingga iti ridaw. Makabulan a sinarsarungkaranna ngem awan latta ti reaksion ni Hirofumi. Imbaga ti ina a saanen nga agsubsubli ti kabsat, ngem napinget ti kabsat. Nangitugtugot iti keyk ken impakitana a pudpudno a maseknan. Kalpasan ti dua pay a bulan, awan latta ti reaksion ni Hirofumi. Panagrikna ti kabsat, awan ti nasayaat a pagbanagan ti ar-aramidenna.

Inkeddeng ti kabsat a sumarungkar pay iti maminsan. Sakbay a napan, inkararagna ken Jehova a tulonganna a mangammo no itultuloyna pay a sarungkaran ni Hirofumi. Idi nakadanon ti kabsat, iniggamanna dagiti ima ni Hirofumi ken impaarikapna ti senias nga “adda Dios idiay langit nga agnagan Jehova a makakitkita kenka ken ammona ti rigatmo. Maseknan kenka ni  Jehova ken kayatnaka a tulongan. Isu nga adda sumarsarungkar kenka a Saksi.” Awan ti reaksionna kalpasan dayta; ngem pagammuan ta inalamanona ti kabsat iti nakair-irut ken nagarubos dagiti luana. Natukay ti rikna ti kabsat ket naibuyog a nagsangit. Nairugi ti panagadal iti Biblia.

Kalpasan ti 11 a tawen a panagadal ni Hirofumi, nakitimpuyog iti kongregasion iti lugarda imbes nga iti adayo a sign-language a kongregasion a dati a pakigimgimonganna. Awan ti makaammo nga agsenias iti kongregasion iti lugarda, ngem kalpasan ti 18 a bulan, 22 a kakabsat ti nakasursuro nga agsenias tapno matulonganda ni Hirofumi. Idi Enero 2012, imparang ni Hirofumi  ti umuna a pasetna iti Teokratiko nga Eskuelaan ti Panagministro, nga adda mangipatarus iti seniasna. Iti Oktubre dayta a tawen, nakualipikaren kas di bautisado nga agibumbunannag.

Mangyad-adal Kadagiti Security Guard

Ni Floren, a maysa a payunir a taga-Pilipinas ket 25 ti yad-adalanna iti Biblia. Kaaduanna ket security guard. Masansan nga ag-duty-da iti rabii ken agpatnag pay ti dadduma. Isu nga ibagaybagay ni Floren ti ipapanna. Sarungkaran ken yadalanna ida iti pagtrabahuanda bayat ti break time wenno iti sabali nga oras a saan a masinga ti trabahoda. Mangyadal iti nagbaetan ti alas siete ken alas onse ti rabii, sa iti nagbaetan ti alas singko ken alas nuebe ti agsapa. No dadduma, makitulag a mapan no dandanidan agrereliebo iti panag-duty-da. Iti kasta, mayadalanna ti sumukat a guardia ken daydiay nalpasen a nagguardia. Kinuna ni Floren, “Nakaragragsakak gapu ta adu ti yad-adalak iti Biblia. Ita la a makariknaak iti kastoy a ragsak.” Makigimgimongen iti Kingdom Hall ti dadduma kadagiti security guard. Maysa kadagiti yad-adalanna iti Biblia ti nabautisaranen ken regular pioneer itan.

Pilipinas: Ni Floren a mangyad-adal iti Biblia iti bigbigat

Nakasaganada nga Agsakripisio

Maysa nga aldaw nga agtudtudo, dua a kakabsat a babbai iti Armenia ti mangaskasaba. Nakitada iti kalsada ti agina a da Marusya ken Yeva ket pinaimaanda iti tract. Nasdaaw dagiti kakabsat idi ibaga ni Marusya a dua nga orasen nga addada iti ruar nga agur-uray iti Saksi ni Jehova uray no agtudtudo. Apay? Idi naibalud ti manong ni Marusya, naammuanna ti kinapudno kadagiti kakabsat a nakabalud gapu iti neutral a takderda.  Impagarup ni Marusya a naloko ken naranggas ti kabsatna no rummuar iti pagbaludan ngem saan met ta natantanang ken kalmadon. Iti pannakikadkaduana kadagiti Saksi, ad-adda pay a simmayaat ti kababalin ti kabsatna. Ngem saan a maawatan dagiti agina no apay nga adu a pammadakes kadagiti Saksi ni Jehova ti makitkitada kadagiti poster iti siudad ken programa iti TV. Pampanunoten ni Yeva: ‘Nakasingsingpet ni angkelko. Apay a nakaad-adu ti ibagbagada a di nasayaat maipapan kadagiti Saksi ni Jehova?’ Tapno malawlawagan, imbagana ken nanangna: “Saanta a maammuan ti maipapan kadakuada no dita agsakripisio. Intan biroken dagiti Saksi ni Jehova tapno maikkat ti panagduaduata.” Kasta ti inaramidda idi aldaw a nakasaritada dagiti kakabsat a babbai. Kalpasan ti dua nga aldaw, nayadalanen iti Biblia dagiti agina. Inrugida ti nakigimong ket di bautisadoda itan nga agibumbunannag.

Ubbing ti Nangipan Kadagiti Magasin

Istanbul, Turkey: Kabsat a mangus-usar iti broshur a Naimbag a Damag bayat a mangaskasaba iti kalsada

Iti Adana, Turkey, adda maysa a babai a nadagsen ti problemana iti biag ken iti pamiliana. Pampanunotennan ti agpakamatay ngem nakitana ti dua a magasin iti sango ti ridawda. Agparang a napidut dagita dagiti ubbing a kaarrubana ket impanda iti ridaw ti babai ta impagarupda a kukuana dagita. Nagustuan unay ti babai dagiti pakasaritaan ti biag a linaon dagiti magasin ket kayatna a kasta met koma ti pannakabalbaliw ti biagna. Inawagan ti babai ti numero ti telepono a nakasurat iti maysa kadagiti magasin ket nakasaritana ti kabsat a payunir nga agnanaed iti asidegda isu a nairugi ti panagadal iti Biblia. Agyamyaman ti babai kadagiti maad-adalna ken imbagana a kayatna ti makigimong. Asideg  gayam ti Kingdom Hall iti apartmentna. Inrugina a dagus ti nakigimong ket kanayonen nga ar-aramidenna dayta.

Naibalud iti 10 nga Aldaw Ngem Saan a Nagbalbaliw ti Panunotna

Ni Bam ket maysa a polis ken mannakimisa a taga-Nepal. Bayat a naka-duty, nakasaritana iti kalsada ti agassawa nga special pioneer. Nasdaaw ta nasungbatanda amin a saludsodna manipud iti Biblia. Nagpayadal ni Bam iti Biblia ket di nagbayag, makigimgimongen. Bayat a rumangrang-ay ti panagadalna, makonkonsiensia gapu iti trabahona. Kiniddawna kadagiti nangatngato ti ranggona a mangopisina laengen tapno saan nga agiggem iti armas, ket immanamongda met. Ngem kalpasan a timmabuno iti kombension distrito, makonkonsiensia manen isu nga inkeddengna nga agikkaten kas polis.

Saan a naragsakan ti asawa ni Bam iti desisionna, ta mararaem a trabaho ti kinapolis ken dakkel ti sueldo, pension, ken adu ti benepisio. Tapno agbalbaliw ti panunot ni lakayna, insingasingna, “No agtalinaedka a polis, makipagadalak iti Biblia kadagiti Saksi.” Saan a nagkurri dayta isu a kinombinsirna ti hepe nga ipaibaludna ni Bam bareng no makapagpampanunot. Kalpasan ti 10 nga aldaw iti pagbaludan, nakaruar ni Bam ngem determinado latta nga agbirok iti sabali a trabaho. Nagbalin a drayber ti pedicab isu nga adu nga oras nga adda iti kapudotan. Naragsak uray narigat ti kasasaadna. Rimmang-ay iti naespirituan agingga a nagbalin nga agibumbunannag. Idi agangay, saanen a busbusoren ni baketna. Nakipagadal metten iti Biblia gapu iti  kinaimbag kenkuana dagiti kakabsat iti kongregasion. Intultuloy ni Bam a sinuportaran ti pamiliana. Ad-adu pay ketdin ti masapulanna kas drayber ti pedicab ngem iti sueldona idi kas polis. Nabautisaran iti maysa nga asamblea idi Pebrero 2013, ket makigimgimongen ni baketna ken ti anakda.

Nepal: Idi binaliwan ni Bam ti trabahona, rimmang-ayda a sangapamiliaan iti naespirituan

Kayatna ti Ag-auxiliary Pioneer

Ni Myeong-hee a kabsat a babai a taga-Korea ket paralisado ti maysa a gurongna sipud idi agtawen iti dua. Nalaka a mabannog ken matuang no dadduma. Masansan met nga agkedar ti nakaro a panagdanagna (panic attack) ken adda dagiti saan a nasayaat nga epekto dagiti agasna. Marigatan nga umanges, ken makarikna iti ut-ot gapu iti buteng ken danag. Uray kastoy ti kasasaad ni Myeong-hee, kayatna ti ag-auxiliary pioneer. Dandani binulan a nagpayunir iti napalabas a dua a tawen. Agyamyaman ta pappapigsaen ni Jehova a mangitungpal iti ministeriona.

“Tallopulo a Tawenen nga Agbirbirokak iti Kastoy!”

Maysa a misionera ni Agnes idiay Indonesia. Masansan a kaskasabaanna ti maysa a masikog nga aglaklako iti nateng iti tiendaan. Magusgustuan daytoy a babai a basaen dagiti magasintayo ken kaykayatna ti makiinnestoria maipapan iti Biblia no awan unay ti aggatang. Maysa nga aldaw, simmarungkar ni Agnes iti tiendaan ngem awan sadiay ti babai. Ni lakayna ti adda ket kinunana a kaan-anak ni baketna isu a sinarungkaran ni  Agnes iti balayda. Binungonna kas regalo Ti Librok Dagiti Estoria ti Biblia. Naragsakan unay ti babai ta sinarungkaran ida ni Agnes. Ngem ad-adda pay a naragsakan idi inyawat ni Agnes ti regalona. Idi linuktan ti babai, nasdaaw ket insaludsodna: “Nangalaam daytoy a libro? Tallopulo a tawenen nga agbirbirokak iti kastoy! Nasursorkon amin a paglakuan iti libro ken nagdamdamagak ngem awan ti kastoy, dida ammo daytoy, ken awan met ti kapadpadana.” Idi gayam ubing pay ti babai, magusgustuanna a basaen ti Estoria ti Biblia a libro ni angkelna. Basbasaen manen ti babai daytoy a libro ken magustuan met a basaen ti inauna a balasangna. Nairugi a mayadalan iti Biblia dagiti agina.

Indonesia: Iggem ni Agnes ti libro nga inregalona