Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Sangalubongan a Panangasaba ken Panangisuro

Sangalubongan a Panangasaba ken Panangisuro

 SANGALUBONGAN

  • PAGILIAN 239

  • AGIBUMBUNANNAG 7,965,954

  • ORAS A NABUSBOS ITI MINISTERIO 1,841,180,235

  • YAD-ADALAN ITI BIBLIA 9,254,963

ITI DAYTOY A SEKSION

Africa

Adu a tattao iti Africa ti mangaw-awat iti kinapudno ti Biblia, ket nakabilbileg ti epektona iti biagda. Basaem ti maipapan iti maysa a mammartek a makasigarilio iti 60 iti inaldaw.

Dagiti Pagilian ti America

Dagiti sumaganad a kapadasan ipakitada a nagsayaat ti ibunga ti panangipaay iti praktikal a tulong ken panangiranud iti kinapudno ti Biblia uray adda ibubusor.

Asia ken ti Makintengnga a Daya

Makagunggona ti napinget a panangasaba. Kitaem no kasano a natulongan ti lalaki a bulsek, tuleng, ken umel tapno maawatanna a maseknan ti Dios kenkuana.

Europa

Ti di umiso a panangmatmat ket mabalin a gapu iti di umiso nga impormasion. Ammuem no kasano a nagbaliw ti panangmatmat dagiti tattao maipapan kadagiti Saksi ni Jehova gapu iti programa iti radio.

Oceania

Maisaksaknap ti kinapudno ti Biblia idiay Christchurch, New Zealand, babaen kadagiti surat. Apay nga awagan ti dadduma dagitoy kas “Sursurat a naggapu iti Dios?”