Tito 2:1-15

2  Nupay kasta, itultuloymo a sawen ti bambanag a mayanatup iti makapasalun-at+ a sursuro.  Dagiti lallakay+ natimbeng koma iti panagug-ugali, serioso,+ nasimbeng iti panunot, nasalun-at iti pammati,+ iti ayat, iti panagibtur.+  Kasta met dagiti babbaket+ mararaem koma iti panagtigtignay, saan a manangpardaya,+ saan met a paadipen iti adu nga arak, mannursuro iti naimbag;  tapno mapasublida dagiti agtutubo a babbai iti rikriknada nga ayatenda dagiti assawada,+ nga ayatenda ti annakda,+  a nasimbengda koma iti panunot, nadalus,+ managtrabaho iti pagtaengan, naimbag, nga ipaspasakupda+ ti bagbagida kadagiti bukodda nga assawa, tapno ti sao ti Dios saan koma a mapagbassawangan.+  Kasta met itultuloymo a bagbagaan dagiti ub-ubing a lallaki a nasimbengda koma iti panunot,+  nga iti amin a bambanag iparangmo ti bagim a mapagulidanan iti nasayaat nga ar-aramid;+ nga ipakitam ti di kinarinuker+ iti panangisurom,+ kinaserioso,  nasayaat a panagsasao a di mabalin a kondenaren;+ tapno ti tao iti bumusbusor a dasig agbain koma, nga awan ti aniaman a nakadakdakes a masaona maipapan kadatayo.+  Dagiti adipen+ agpasakupda koma kadagiti makinkukua kadakuada iti amin a bambanag,+ ket ay-aywenda ida a naimbag, saan a makisubsubang,+ 10  saan nga agtaktakaw,+ no di ket naan-anay a mangipakita iti naimbag a kinamapagtalkan,+ tapno maarkosanda ti sursuro ti Manangisalakantayo,+ ti Dios, iti amin a bambanag. 11  Ta ti di kaikarian a kinamanangngaasi+ ti Dios a mangyeg iti pannakaisalakan+ iti amin a kita ti tattao+ naiparangarangen,+ 12  nga isursuronatayo a tallikudan ti di kinanadiosan+ ken nailubongan a tartarigagay+ ken agbiag a buyogen ti kinasimbeng ti panunot ken kinalinteg ken nadiosan a debosion+ iti tengnga daytoy agdama a sistema ti bambanag,+ 13  bayat nga urayentayo ti naragsak a namnama+ ken nadayag+ a pannakaiparangarang ti naindaklan a Dios ken ti Manangisalakantayo, ni Kristo Jesus, 14  a nangyawat iti bagina+ maipaay kadatayo tapno maispalnatayo+ iti tunggal kita ti kinakillo ket dalusanna+ a maipaay iti bagina ti maysa nga ili a naisangsangayan a kukuana,+ naregta iti nasayaat nga ar-aramid.+ 15  Itultuloymo a sawen dagitoy a banag ket mamagbaga ken mangtubngarka a buyogen ti naan-anay nga autoridad a mangbilin.+ Awan koma a pulos ti tao a mangumsi+ kenka.

Footnotes