Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Online a Biblia | BARO A LUBONG A PATARUS TI NASANTUAN A KASURATAN

Salmo 82:1-8

Samiweng ni Asaf. 82  Ti Dios agsaad iti gimong+ Daydiay Nadibinuan;+Iti tengnga ti didios isu mangukom:+   “Kasanonto kabayag a manguk-ukomkayo buyogen ti di kinahustisia+Ken mangipakpakita iti panangidumduma kadagiti met laeng nadangkes?+ Selah.   Agbalinkayo nga uk-ukom maipaay iti daydiay nanumo ken iti awan amana nga ubing.+Iti daydiay naparigatan ken iti daydiay bassitan iti sanikua aramidenyo ti kinahustisia.+   Ilisiyo daydiay nanumo ken daydiay napanglaw;+Iti ima dagidiay nadangkes ispalenyo ida.”+   Saanda a naammuan, ket saanda a maawatan;+Iti sipnget agpagnapagnada;+Mapagdiwengdiweng dagiti amin a pamuon ti daga.+   “Siak kinunak, ‘Dakayo ket didios,+Ket annaknakayo amin ti Kangatuan.+   Sigurado a mataykayto a kas iti ipapatay dagiti tattao;+Ket kas iti asinoman kadagiti prinsipe mapasagkayto!’”+   Tumakderka, O Dios, ukomem ti daga;+Ta sika rebbeng a tagikuaem dagiti amin a nasion.+

Footnotes