Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Online a Biblia | BARO A LUBONG A PATARUS TI NASANTUAN A KASURATAN

Salmo 82:1-8

Samiweng ni Asaf. 82  Ti Dios agsaad iti gimong+ Daydiay Nadibinuan;+ Iti tengnga ti didios isu mangukom:+   “Kasanonto kabayag a manguk-ukomkayo buyogen ti di kinahustisia+ Ken mangipakpakita iti panangidumduma kadagiti met laeng nadangkes?+ Selah.   Agbalinkayo nga uk-ukom maipaay iti daydiay nanumo ken iti awan amana nga ubing.+ Iti daydiay naparigatan ken iti daydiay bassitan iti sanikua aramidenyo ti kinahustisia.+   Ilisiyo daydiay nanumo ken daydiay napanglaw;+ Iti ima dagidiay nadangkes ispalenyo ida.”+   Saanda a naammuan, ket saanda a maawatan;+ Iti sipnget agpagnapagnada;+ Mapagdiwengdiweng dagiti amin a pamuon ti daga.+   “Siak kinunak, ‘Dakayo ket didios,+ Ket annaknakayo amin ti Kangatuan.+   Sigurado a mataykayto a kas iti ipapatay dagiti tattao;+ Ket kas iti asinoman kadagiti prinsipe mapasagkayto!’”+   Tumakderka, O Dios, ukomem ti daga;+ Ta sika rebbeng a tagikuaem dagiti amin a nasion.+

Footnotes