Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Online a Biblia | BARO A LUBONG A PATARUS TI NASANTUAN A KASURATAN

Salmo 65:1-13

Iti mangiwanwanwan. Samiweng ni David. Kanta. 65  Maipaay kenka adda pannakaidaydayaw—kinaulimek—, O Dios, iti Sion;+ Ket kenka maitungpalto ti kari.+   O Managdengngeg iti kararag, kenka a mismo umayto dagiti tattao iti isuamin a lasag.+   Ti bambanag a biddut napaneknekan a nabilbilegda ngem siak.+ No maipapan kadagiti salungasingmi, sika abbongamto ida.+   Naragsak daydiay piliem ken paasitgem,+ Tapno isu makapagtaeng kadagiti paraanganmo.+ Pudno unay a mapnekkaminto iti kinaimbag ti balaymo,+ Ti nasantuan a disso ti templom.+   Babaen iti nakaam-amak a bambanag iti kinalinteg sungbatannakaminto,+ O Dios ti pannakaisalakanmi,+ Ti Talek dagiti amin a ketegan ti daga ken dagidiay adda iti adayo sadiay baybay.+   Ipasdekna a sititibker dagiti bantay babaen ti pannakabalinna;+ Isu pudno a nabariksan iti kinamannakabalin.+   Pagtalnaenna ti daranudor dagiti baybay,+ Ti daranudor dagiti dalluyonda ken ti bellaak dagiti nasional a bunggoy.+   Ket dagiti agnanaed iti kaadaywan a paspaset agbutengdanto kadagiti pagilasinam;+ Dagiti iruruar ti bigat ken rabii pagdir-iem a sirarag-o.+   Inturongmo ti asikasom iti daga, tapno maipaayam iti naruay;+ Pabaknangem iti kasta unay. Ti waig manipud iti Dios napno iti danum.+ Isaganam ti bukbukelda,+ Ta kasta ti panangisaganam iti daga.+ 10  Adda panangsellep kadagiti gulisna, panangpatad kadagiti bingkolna;+ Babaen kadagiti naruay nga arbis paluknengem dayta; bendisionam dagiti mismo a tarubongna.+ 11  Kinoronaam ti tawen iti kinaimbagmo,+ Ket dagiti mismo a desdesmo agitedted iti kinalukmeg.+ 12  Agtultuloy nga agtedted dagiti pagpaaraban iti let-ang,+ Ket dagiti mismo a turod agbarikesda iti kinarag-o.+ 13  Dagiti pagaraban nakawesanda kadagiti arban,+ Ket dagiti met laeng nababa a tanap mabalkut iti bukel.+ Agdir-ida a sibaballigi, wen, agkantada.+

Footnotes