Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Online a Biblia | BARO A LUBONG A PATARUS TI NASANTUAN A KASURATAN

Salmo 28:1-9

Ni David. 28  Kenka, O Jehova, agtultuloyak nga umawag.+ O Batok, dika agtuleng kaniak,+ Iti kasta saanka koma nga agtalna maipaay kaniak+ Ket saan a kasapulan nga agbalinak a kas kadagidiay bumabbaba iti abut.+   Denggem ti timek dagiti panagpakaasik inton agpatulongak kenka, Inton itag-ayko dagiti imak+ a maiturong iti kaunggan a siled ti nasantuan a dissom.+   Saannak nga ipakuyog kadagiti nadangkes a tattao ken kadagiti managaramid iti makapasakit,+ Kadagidiay agsasao iti talna kadagiti kaduada+ ngem iti puspusoda adda ti dakes.+   Ipaaymo kadakuada sigun iti panagtignayda+ Ken sigun iti kinadakes ti ar-aramidda.+ Sigun iti trabaho ti im-imada ipaaymo kadakuada.+ Supapakam kadakuada ti bukodda nga aramid.+   Ta awan panangipategda kadagiti aramid ni Jehova,+ Wenno uray iti trabaho ti im-imana.+ Rebbaennanto ida ket saanna ida a bangonen.   Bendito koma ni Jehova, ta dinengngegna ti timek dagiti panagpakaasik.+   Ni Jehova ti pigsak+ ken kalasagko.+ Kenkuana nagtalek ti pusok,+ Ket natulonganak, iti kasta agrag-o ti pusok,+ Ket babaen iti kantak isu idayawkonto.+   Ni Jehova ket pigsa iti ilina,+ Ket isu salindeg ti naindaklan a pannakaisalakan daydiay pinulotanna.+   Isalakanmo ti ilim, ket bendisionam ti tawidmo;+ Ket ipastoram ida ken awitem ida agingga iti tiempo a di nakedngan.+

Footnotes