Salmo 146:1-10

146  Idaydayawyo ni Jah!+Idaydayawmo ni Jehova, O kararuak.+   Idaydayawkonto ni Jehova bayat ti panagbiagko.+Mangipaayakto iti samiweng iti Diosko bayat nga addaak.+   Dikay ikabil ti panagtalekyo kadagiti natan-ok,+Wenno uray iti anak ti naindagaan a tao, a kenkuana awan pannakaisalakan.+   Ti espirituna pumanaw,+ isu agsubli iti dagana;+Iti dayta nga aldaw mapukaw dagiti panunotna.+   Naragsak daydiay a ti Dios ni Jacob ti katulonganna,+A ti namnamana adda ken Jehova a Diosna,+   Ti Nangaramid iti langit ken daga,+Iti baybay, ken iti isuamin nga adda kadakuada,+Daydiay mangsalimetmet iti kinapudno agingga iti tiempo a di nakedngan,+   Daydiay mangipakat iti panangukom maipaay kadagidiay a nasaur,+Daydiay mangted iti tinapay kadagidiay mabisin.+Luk-atan ni Jehova dagidiay a nabalud.+   Luktan ni Jehova ti matmata dagidiay bulsek;+Patakderen ni Jehova dagidiay naparukob;+Ay-ayaten ni Jehova dagidiay nalinteg.+   Saluadan ni Jehova dagiti ganggannaet nga agnanaed;+Ti awan amana nga ubing ken ti balo a babai pabang-aranna,+Ngem ti dalan+ dagidiay nadangkes killuenna.+ 10  Ni Jehova agarinto agingga iti tiempo a di nakedngan,+Ti Diosmo, O Sion, iti kinapkaputotan.+Idaydayawyo ni Jah!+

Footnotes