Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Online a Biblia | BARO A LUBONG A PATARUS TI NASANTUAN A KASURATAN

Salmo 142:1-7

Maskil. Ni David, idi isu adda iti rukib.+ Kararag. 142  Babaen iti timekko, ken Jehova immasugak iti tulong;+ Babaen iti timekko, ken Jehova nagikkisak iti parabur.+   Iti sanguananna imbukbukbokko ti pannakaseknanko;+ Iti sanguananna nagtultuloyak a mangibaga ti maipapan iti bukodko a rigat,+   Idi a ti espirituk+ natalipungaw iti unegko. Iti kasta sika ammom ti dalanko.+ Iti dana a pagnaak+ Nangilemmengda iti palab-og maipaay kaniak.+   Kumitaka iti makannawan ket kitaem Nga awan asinoman a mangipapaay iti aniaman a panangbigbig kaniak.+ Napukawanak iti disso a pagkamangak;+ Awan asinoman a mangim-imtuod iti kararuak.+   Immasugak kenka, O Jehova, iti tulong.+ Kinunak: “Sika ti kamangko,+ Ti binglayko+ iti daga dagidiay sibibiag.”+   Ipangagmo ti agpakpakaasi nga ikkisko,+ Ta nagbalinak a napanglaw iti kasta unay.+ Ispalennak kadagiti mangidaddadanes kaniak,+ Ta napigpigsada ngem siak.+   Iruarmo ti kararuak manipud iti mismo a bartolina+ Tapno idayawko ti naganmo.+ Iti aglawlawko aguurnong koma dagidiay nalinteg,+ Agsipud ta pakilangenannak a siuumiso.+

Footnotes