Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Online a Biblia | BARO A LUBONG A PATARUS TI NASANTUAN A KASURATAN

Salmo 133:1-3

Kanta dagiti Panagsang-at. Ni David. 133  Adtoy! Anian a nagimbag ken anian a makaay-ayo A dagiti agkakabsat agnaedda a sangsangkamaysa buyogen ti panagtutunos!+   Dayta ket kas iti nasayaat a lana iti ulo,+ Nga agay-ayus nga agpababa iti barbas, Iti barbas ni Aaron,+ Nga agay-ayus nga agpababa agingga iti kuelio dagiti kawesna.+   Dayta ket kas iti linnaaw+ ti Hermon+ A bumabbaba kadagiti bantay ti Sion.+ Ta sadiay imbilin ni Jehova a maadda ti bendision,+ Ti mismo a biag agingga iti tiempo a di nakedngan.+

Footnotes