Salmo 133:1-3

Kanta dagiti Panagsang-at. Ni David. 133  Adtoy! Anian a nagimbag ken anian a makaay-ayoA dagiti agkakabsat agnaedda a sangsangkamaysa buyogen ti panagtutunos!+   Dayta ket kas iti nasayaat a lana iti ulo,+Nga agay-ayus nga agpababa iti barbas,Iti barbas ni Aaron,+Nga agay-ayus nga agpababa agingga iti kuelio dagiti kawesna.+   Dayta ket kas iti linnaaw+ ti Hermon+A bumabbaba kadagiti bantay ti Sion.+Ta sadiay imbilin ni Jehova a maadda ti bendision,+Ti mismo a biag agingga iti tiempo a di nakedngan.+

Footnotes