Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Online a Biblia | BARO A LUBONG A PATARUS TI NASANTUAN A KASURATAN

Salmo 131:1-3

Kanta dagiti Panagsang-at. Ni David. 131  O Jehova, ti pusok saan a nagtangsit,+ Saan met a nagpalalo dagiti matak;+ Saanak met a nagna iti bambanag a naindaklan unay,+ Wenno uray iti bambanag a nakaskasdaaw unay kaniak.+   Sigurado nga inep-ep ken pinagulimekko ti kararuak+ Kas iti maysa a kapuspusot iti inana.+ Ti kararuak ket kas maysa a kapuspusot kaniak.+   Ti Israel aguray koma ken Jehova+ Manipuden ita ken agingga iti tiempo a di nakedngan.+

Footnotes