Roma 7:1-25

7  Mabalin kadi a saanyo nga ammo, kakabsat, (ta agsasaoak kadagidiay makaammo iti linteg,) a ti Linteg iturayanna ti tao bayat a sibibiag?+  Kas pagarigan, babaen iti linteg naisinggalut ti naasawaan a babai iti asawana bayat a sibibiag; ngem no matay ti asawana, isu mawayawayaan manipud iti linteg ti asawana.+  No kasta, ngarud, bayat a sibibiag ti asawana, isu maawagan mannakikamalala a babai no nagbalin a kukua ti sabali a lalaki.+ Ngem no matay ti asawana, siwayawaya manipud lintegna, iti kasta saan a maysa a mannakikamalala a babai no agbalin a kukua ti sabali a lalaki.+  Gapuna, kakabsatko, napagbalinkayo met a natay iti Linteg+ babaen ti bagi ti Kristo, tapno agbalinkayo a kukua ti sabali,+ ti kukua daydiay naibangon manipud kadagiti natay,+ tapno mangpataudtayo ti bunga+ iti Dios.  Ta idi makituntunostayo pay iti lasag,+ dagiti managbasol a gartem a sinulbog ti Linteg nagtignayda iti kamkamengtayo tapno mangpataudtayo ti bunga iti ipapatay.+  Ngem ita nawayawayaantayon manipud iti Linteg,+ agsipud ta nataytayon+ iti dayta a nakatenglantayo a siiirut, tapno agbalintayo koma nga ad-adipen+ iti baro a kaipapanan babaen ti espiritu,+ ket saan nga iti daan a kaipapanan babaen ti naisurat a kodigo.+  Ania, ngarud, ti kunaentayo? Ti kadi Linteg ket basol?+ Saan koma a pulos agbalin a kasta! Pudno a diak koma naammuan ti basol+ no saan a gapu iti Linteg; ket, kas pagarigan, diak koma naammuan ti kinaagum+ no saan a kinuna ti Linteg: “Dika agagum.”+  Ngem ti basol, idi immawat iti pannakagutugot babaen iti bilin,+ nangpataud kaniak iti isuamin a kita ti kinaagum, ta no awan ti linteg natay ti basol.+  Iti kinapudnona, iti naminsan sibibiagak a naisina iti linteg;+ ngem idi dimteng ti bilin,+ ti basol nagbiag manen, ngem natayak.+ 10  Ket ti bilin nga agpaay iti biag,+ daytoy nasarakak nga agpaay iti ipapatay.+ 11  Ta ti basol, idi immawat iti pannakagutugot babaen iti bilin, sinulisognak+ ket pinapataynak babaen iti dayta. 12  Gapuna, iti pasetna, ti Linteg ket nasantuan,+ ket ti bilin nasantuan ken nalinteg+ ken naimbag.+ 13  Ti aya, ngarud, naimbag nagbalin nga ipapatay kaniak? Saan koma a pulos mapasamak dayta! Ngem nagbalin a kasta ti basol, tapno maipakita dayta kas basol a mangpatpataud iti ipapatay kaniak babaen iti dayta a naimbag;+ tapno ti basol agbalin nga adayo nga ad-adda a managbasol babaen iti bilin.+ 14  Ta ammotayo a ti Linteg ket naespirituan;+ ngem nainlasaganak, a nailako iti sidong ti basol.+ 15  Ta saanko nga ammo ti ar-aramidek. Ta no ania ti kayatko, daytoy ket saanko nga an-annuroten; no di ket ti kagurak isu ti aramidek. 16  Nupay kasta, no ti diak kayat isu ti aramidek,+ umanamongak a ti Linteg ket nasayaat.+ 17  Ngem ita ti mangar-aramid iti dayta ket saanen a siak, no di ket ti basol nga agtataeng kaniak.+ 18  Ta ammok a kaniak, kayatna a sawen, iti lasagko, awan agnanaed a naimbag;+ ta adda kaniak ti pannakabael nga agtarigagay,+ ngem awan ti pannakabael nga agaramid+ iti nasayaat. 19  Ta ti naimbag a kayatko diak aramiden,+ no di ket ti dakes a diak kayat isu ti an-annurotek. 20  No, ita, ti diak kayat isu ti aramidek, daydiay mangar-aramid iti dayta ket saanen a siak, no di ket ti basol nga agnanaed kaniak.+ 21  Masarakak, ngarud, daytoy a linteg iti kasasaadko: a no kayatko nga aramiden ti umiso,+ ti dakes ti adda kaniak.+ 22  Pudno a pagragsakak+ ti linteg ti Dios maitunos iti kinatao+ nga adda iti unegko, 23  ngem makitak iti kamkamengko+ ti sabali a linteg a makigubgubat+ iti linteg ti panunotko+ ken mangiturturong kaniak a kautibo iti linteg ti basol+ nga adda iti kamkamengko. 24  Nakaay-ay-ayak a tao! Siasinonto ti mangalaw kaniak iti bagi nga agpaspasar itoy nga ipapatay?+ 25  Pagyamanan iti Dios baeten ken Jesu-Kristo nga Apotayo!+ No kasta, ngarud, iti panunotko adipennak a mismo ti linteg ti Dios,+ ngem iti lasagko ti linteg ti basol.+

Footnotes