Roma 4:1-25

4  No kasta ngarud, ania ti kunaentayo maipapan ken Abraham nga amatayo+ sigun iti lasag?  No, kas pagarigan, ni Abraham naideklara a nalinteg kas bunga ti ar-aramid,+ isu addaan koma iti pangibatayan iti panagpasindayag; ngem saan nga iti Dios.  Ta ania ti kunaen ti kasuratan? “Winatwat ni Abraham ti pammati ken Jehova, ket naibilang dayta kenkuana kas kinalinteg.”+  Ita iti tao nga agtrabaho+ maibilang ti tangdan, saan a kas maysa a di kaikarian a kinamanangngaasi,+ no di ket kas maysa nga utang.+  Iti sabali a bangir, iti tao a di agtrabaho ngem maaddaan iti pammati+ iti daydiay mangideklara iti nadangkes kas nalinteg, ti pammatina maibilang a kinalinteg.+  Kas met iti panagsao ni David maipapan iti kinaragsak ti tao a pangibilangan ti Dios iti kinalinteg a naisina iti ar-aramid:  “Naragsak dagidiay napakawan ti nakillo nga ar-aramidda+ ken naabbongan ti basbasolda;+  naragsak ti tao a ti basolna saanto a pulos isingir ni Jehova.”+  Daytoy kadi a kinaragsak, ngarud, dumteng kadagiti nakugit a tattao wenno kadagiti met di nakugit a tattao?+ Ta kunaentayo: “Ti pammatina naibilang ken Abraham kas kinalinteg.”+ 10  Ngarud, iti sidong dagiti ania a kasasaad a naibilang dayta? Idi isu adda iti pannakakugit wenno iti di pannakakugit?+ Saan nga iti pannakakugit, no di ket iti di pannakakugit. 11  Ket immawat iti pagilasinan,+ awan sabali, ti pannakakugit, kas selio ti kinalinteg babaen ti pammati nga adda kenkuana bayat ti kaaddana iti di nakugit a kasasaad, tapno isu koma ti ama+ dagidiay amin nga addaan iti pammati+ bayat ti kaaddada iti di pannakakugit, tapno ti kinalinteg maibilang kadakuada; 12  ken ama dagiti nakugit a putot, saan laeng a kadagidiay mangannurot iti pannakakugit, no di ket kadagidiay met magna a siuurnos kadagiti addang dayta a pammati bayat ti kaaddada iti di nakugit a kasasaad a naadda ken amatayo+ nga Abraham. 13  Ta saan a babaen ti linteg a ni Abraham wenno ti bin-ina naaddaan iti kari+ nga isu agtawid iti lubong, no di ket baeten ti kinalinteg babaen ti pammati.+ 14  Ta no agtawid dagidiay mangannurot iti linteg, ti pammati napagbalin nga awan serserbina ket ti kari nawaswas.+ 15  Iti kinapudnona ti Linteg mangpataud iti pungtot,+ ngem no sadino nga awan ti linteg, awan met ti aniaman a salungasing.+ 16  Gapu itoy dayta ket kas imbunga ti pammati, iti kasta maitunos koma iti di kaikarian a kinamanangngaasi,+ tapno ti kari+ sigurado iti isuamin a bin-ina,+ saan laeng nga iti dayta a mangannurot iti Linteg, no di ket kasta met iti dayta a mangannurot iti pammati ni Abraham. (Isu ti amatayo+ amin, 17  kas adda a naisurat: “Dinutokanka nga ama ti adu a nasion.”)+ Daytoy ket iti imatang Daydiay a kenkuana isu naaddaan iti pammati, ti mismo a Dios, a mangpabiag kadagiti natay+ ken mangawag iti bambanag nga awan a kasla addadan.+ 18  Nupay awan namnamanan, kaskasdi naibatay iti namnama isu naaddaan iti pammati,+ tapno agbalin koma nga ama ti adu a nasion+ a maitunos iti naikunan: “Kasta ti pagbalinanto ti bin-im.”+ 19  Ket, nupay di kimmapuy iti pammati, imbilangna ti bukodna a bagi, nga itan natayen,+ ta agarup sangagasut ti tawenna idin,+ kasta met ti natay a kasasaad ti aanakan ni Sara.+ 20  Ngem gapu iti kari+ ti Dios isu di nagpangpangadua iti kaawan pammati,+ no di ket bimmileg babaen ti pammatina,+ a nangidaydayaw iti Dios 21  ken naan-anay a nakumbinsir a no ania ti inkarina kabaelanna met nga aramiden.+ 22  Gapuna “naibilang dayta kenkuana kas kinalinteg.”+ 23  Nupay kasta, daydiay “naibilang+ dayta kenkuana” naisurat saan a maipagapu kenkuana laeng,+ 24  no di ket maipagapu met kadatayo a naikeddeng a pakaibilangan dayta, agsipud ta mamatitayo iti daydiay nangibangon ken Jesus nga Apotayo manipud kadagiti natay.+ 25  Isu nayawat maipagapu kadagiti labsingtayo+ ken naibangon maipagapu iti panangideklara kadatayo kas nalinteg.+

Footnotes