Roma 14:1-23

14  Abrasaenyo ti tao nga addaan kadagiti pagkapuyan+ iti pammatina, ngem dikay mangaramid kadagiti pangngeddeng maipapan kadagiti makin-uneg+ a panagpangpangadua.  Ti maysa a tao addaan pammati a kanenna ti isuamin,+ ngem ti tao a nakapuy mangan iti natnateng.  Daydiay mangan saanna koma nga umsien daydiay saan a mangan,+ ket daydiay saan a mangan saanna koma nga ukomen daydiay mangan, ta ti Dios inabrasana dayta a tao.  Siasinoka a mangukom iti adipen iti balay ti sabali?+ Iti bukodna nga apo isu agtakder wenno maikulbo.+ Kinapudnona, isu mapagtakderto, ta kabaelan ni Jehova a patakderen.+  Ti maysa a tao ipatona ti maysa nga aldaw a kas nangnangruna ngem iti sabali;+ ti sabali a tao ipatona ti maysa nga aldaw a kas iti amin a dadduma pay;+ tunggal maysa a tao naan-anay koma a makumbinsir iti bukodna a panunot.  Ti mangngilin iti aldaw ngilinenna dayta a maipaay ken Jehova. Kasta met, ti mangan, mangan a maipaay ken Jehova,+ ta agyaman iti Dios;+ ket ti saan a mangan saan a mangan a maipaay ken Jehova,+ ket kaskasdi nga agyaman iti Dios.+  Iti kinapudnona, awan kadatayo ti agbiag a maipaay iti bagina laeng,+ ket awan ti matay a maipaay iti bagina laeng;  ta agpadpada a no agbiagtayo, agbiagtayo a maipaay ken Jehova,+ ket no mataytayo, mataytayo a maipaay ken Jehova.+ Gapuna agpadpada a no agbiagtayo ken no mataytayo, kukuanatay ni Jehova.+  Ta gapu itoy a panggep natay ni Kristo ket nagbiag manen,+ tapno isu koma ti Apo agpadpada kadagiti natay+ ken kadagiti sibibiag.+ 10  Ngem apay nga ukomem ni kabsatmo?+ Wenno apay nga umsiem met ni kabsatmo? Ta agtakdertayto amin iti saklang ti tugaw iti panangukom+ ti Dios; 11  ta adda a naisurat: “‘Kas sibibiagak,’ kuna ni Jehova,+ ‘tunggal tumeng agparintumengto kaniak, ket tunggal dila sipapanayag a bigbigennanto ti Dios.’”+ 12  No kasta, ngarud, tunggal maysa kadatayo makikuentanto iti Dios maipaay iti bagina.+ 13  Gapuna saantay koma nga agiinnukomen,+ no di ket aramidenyo daytoy a pangngeddengyo,+ a dikay mangikabil iti sanguanan ti maysa a kabsat+ iti pakaitibkolan+ wenno pakaigapuan ti pannakaikulbo. 14  Ammok ken maguyugoyak ken Apo Jesus nga awan ti aniaman a banag a natulawan a mismo;+ no laeng ti maysa a tao ibilangna a natulawan ti maysa a banag, kenkuana natulawan dayta.+ 15  Ta no gapu iti taraon mapagledleddaang ni kabsatmo, saankan a magmagna maitunos iti ayat.+ Dika koma dadaelen babaen iti taraonmo daydiay a maipaay kenkuana natay ni Kristo.+ 16  Ngarud, dikay ipalubos a ti naimbag nga aramidenyo mapagsawan iti makadangran kadakayo. 17  Ta ti pagarian ti Dios+ saanna a kaipapanan ti pannangan ken iyiinum,+ no di ket kaipapananna ti kinalinteg+ ken talna+ ken rag-o+ buyogen ti nasantuan nga espiritu. 18  Ta ti agpaadipen ken Kristo iti daytoy a banag ket makaay-ayo iti Dios ken addaan anamong iti tattao.+ 19  No kasta, ngarud, surotentayo koma ti bambanag a mamataud iti talna+ ken ti bambanag a makapabileg iti maysa ken maysa.+ 20  Isardengyo a rakraken ti aramid ti Dios maigapu laeng iti taraon.+ Pudno, amin a bambanag nadalus, ngem makadangran iti tao a mangan no dayta ket kasasaad a makaitibkol.+ 21  Naimbag ti saan a mangan iti lasag wenno uminum iti arak wenno mangaramid iti aniaman a banag a pakaitibkolan ni kabsatmo.+ 22  Ti pammati nga adda kenka, salimetmetam a maitunos iti bagim iti imatang ti Dios.+ Naragsak ti tao a saan a mangisaad ti bagina iti pannakaukom babaen ti anamonganna. 23  Ngem no addaan kadagiti panagduadua, isu nakondenaren no mangan,+ agsipud ta isu saan a mangan maigapu iti pammati. Kinapudnona, tunggal banag a saan a maigapu iti pammati ket basol.+

Footnotes