Proverbio 30:1-33

30  Ti sasao ni Agur nga anak ni Jaque, ti nadagsen a mensahe.+ Ti sao ti nabaneg a lalaki ken Itiel, kada Itiel ken Ucal.  Ta ad-adda nga awan nakemko ngem iti asinoman pay,+ ket awananak iti pannakaawat ti tao;+  ket saanak a nakasursuro iti kinasirib;+ ket ti pannakaammo Daydiay Kasasantuan saanko nga ammo.+  Siasino ti immuli sadi langit tapno umulog koma?+ Siasino ti nangummong iti angin+ iti lukong ti dua nga ima? Siasino ti nangbungon kadagiti danum iti maysa a kagay?+ Siasino ti nangbangon kadagiti amin nga ungto ti daga?+ Ania ti naganna+ ket ania ti nagan ti anakna, no kas pagarigan ammom?+  Tunggal sasao ti Dios napasudi.+ Isu maysa a kalasag kadagidiay agkamang kenkuana.+  Saanka a manginayon iti aniaman kadagiti saona,+ tapno saannaka a tubngaren, ket iti kasta saan a kasapulan a mapaneknekanka a naulbod.+  Dua a banag ti kiniddawko kenka.+ Saanmo nga ipaidam ida kaniak sakbay a matayak.+  Ti di kinapudno ken ti naulbod a sao iyadayom kaniak.+ Saannak nga ikkan iti kinakurapay wenno uray kinabaknang.+ Bay-annak a mangalun-on iti taraon a naibilin nga agpaay kaniak,+  tapno saanak a mapnek ket pudno nga ilibakka+ ket kunaek: “Siasino ni Jehova?”+ ken tapno saanak a kumurapay ket pudno a takawak ken tabbaawak ti nagan ti Diosko.+ 10  Saanmo a pardayaen ti maysa nga adipen iti apona,+ tapno saanna nga idawdawat ti pakadaksam, ken tapno saan a kasapulan a maibilangka a nakabasol.+ 11  Adda kaputotan nga idawdawatna ti pakadaksan uray ti amana ken saanna a bendisionan uray ti inana.+ 12  Adda kaputotan a nasin-aw kadagiti bukodna a mata+ ngem saan a nabugguan manipud bukodna nga ibleng.+ 13  Adda kaputotan a dagiti matana nagbalinda nga O anian a napalalo! ken dagiti agsilnasilnag a matana maipangatoda.+ 14  Adda kaputotan a dagiti ngipenna kamkampilan ken dagiti tulang ti pangada pagparti nga im-imuko,+ a pangibus kadagidiay naparigatan manipud iti daga ken dagidiay napanglaw manipud iti tengnga ti sangatauan.+ 15  Dagiti alimatek addaanda iti dua nga annak a babbai a mangyikkis: “Mangtedka! Mangtedka!” Adda tallo a banag a saan a mapnek, uppat a saan a nangikuna: “Umanayen!” 16  Ti Sheol+ ken ti nalapdan nga aanakan,+ ti daga a saan a napnek iti danum,+ ken apuy+ a saan a nangikuna: “Umanayen!”+ 17  Ti mata a mangaramid a mauy-uyaw iti ama ken mangumsi iti panagtulnog iti ina+—tuktokento dayta dagiti wak ti naapres a ginget ket kanento dayta ti annak ti agila. 18  Adda tallo a banag a napaneknekan a nakaskasdaaw unay kaniak, ken uppat a saanko a naammuan: 19  ti dalan ti agila iti langlangit, ti dalan ti serpiente iti maysa a bato, ti dalan ti barko iti puso ti baybay+ ken ti dalan ti nabaneg a lalaki iti maysa a balasang.+ 20  Kastoy ti wagas ti maysa a mannakikamalala a babai: nangan ket pinunasanna ti ngiwatna ket kinunana: “Saanak a nakaaramid iti dakes.”+ 21  Iti sidong ti tallo a banag nadayyeg ti daga, ket iti sidong ti uppat saanna a kabaelan ti agibtur: 22  iti sidong ti adipen no agturay kas ari,+ ken ti maysa a nakuneng no aglaplapusanan iti taraon;+ 23  iti sidong ti magurgura a babai no matagikua a kas asawa,+ ken adipen a babai no ikkatanna iti sanikua ti apona-a-babai.+ 24  Adda uppat a banag nga isuda ti kababassitan iti daga, ngem nainkasigudan a masiribda:+ 25  dagiti kuton maysada nga ili a saan a napigsa,+ ket kaskasdi nga iti kalgaw isaganada ti taraonda;+ 26  dagiti koneho iti kabatuan+ maysada nga ili a saan a nabileg, ket kaskasdi nga iti rabaw ti napasdok a bato ti pangikabilanda ti balayda;+ 27  dagiti dudon+ awananda iti ari, ket kaskasdi nga agwarasda isuda amin a nabingay iti binunggoy;+ 28  ti tekka+ kumpet babaen kadagiti bukodna nga ima ket adda dayta iti naindaklan a palasio ti maysa nga ari. 29  Adda tallo a nasayaat ti panagaddangda, ken uppat a nasayaat ti panaggunayda: 30  ti leon, nga isu ti kabilgan kadagiti animal ken saan nga agbaw-ing manipud sanguanan ti asinoman;+ 31  ti aso a paganup wenno ti kalakian a kalding, ken ti maysa nga ari ti bunggoy dagiti soldado ti bukodna nga ili.+ 32  No nagtignayka a sikukuneng babaen ti panangipangatom iti bagim,+ ken no impamaysam ti panunotmo iti dayta, iyapputmo ti ima iti ngiwat.+ 33  Ta ti panangbatil iti gatas isu ti mangpataud iti mantekilia, ket ti panangpisel iti agong isu ti mangpataud iti dara, ket ti pananggutugot iti unget isu ti mangpataud iti panagririri.+

Footnotes