Proverbio 29:1-27

29  Ti tao a maulit-ulit a matubngar+ ngem mangpatpatangken iti lengngesna+ matukkolto a kellaat, ket dayta awanan pannakapaimbag.+  No umadu dagidiay nalinteg, agrag-o dagiti umili;+ ngem no agturay ti asinoman a nadangkes, agsennaay dagiti umili.+  Ti tao a mangay-ayat iti kinasirib pagrag-oenna ni amana,+ ngem daydiay makikadkadua kadagiti balangkantis dadaelenna ti napapateg a bambanag.+  Babaen iti kinahustisia, ti maysa nga ari pagtalinaedenna ti maysa a daga,+ ngem ti tao nga agtarigagay kadagiti pasuksok rebbaenna dayta.+  Ti nabaneg a lalaki a mamaspasablog iti kaduana+ mangiwaywayat iti iket laeng maipaay kadagiti addangna.+  Iti salungasing ti dakes a tao adda silo,+ ngem daydiay nalinteg agikkis a sirarag-o ken agragsak.+  Daydiay nalinteg ammona ti legal a dawat dagidiay nanumo.+ Ti nadangkes saanna nga utoben ti kasta a pannakaammo.+  Dagiti tattao a napasindayag ti panagsasaona paggil-ayabenda ti maysa nga ili,+ ngem dagidiay a masirib pagbaw-ingenda ti unget.+  Ti masirib a tao a nakiinnukom iti maag a tao—isu nagargari ken nagkatawa met, ket awanan inana.+ 10  Dagiti lallaki a mawaw iti dara guraenda ti asinoman nga awan pakababalawanna;+ ket no maipapan kadagidiay napalungdo, itultuloyda a sapulen ti kararua ti tunggal maysa.+ 11  Isuamin nga espirituna ti iyesngaw ti maysa a maag, ngem daydiay masirib patalnaenna dayta agingga iti kamaudianan.+ 12  No ti maysa nga agturay ipangagna ti ulbod a sasao, amin dagidiay agserserbi kenkuana nadangkesdanto.+ 13  Daydiay bassitan iti sanikua ken ti tao a mangirurrurumen nagsinnabetda;+ ngem ni Jehova lawaganna dagiti matada a dua.+ 14  No ti maysa nga ari ukomenna dagidiay nanumo buyogen ti kinapudno,+ ti tronona maipasdekto a sititibker iti agnanayon.+ 15  Ti pagbaut ken pannubngar isuda ti mangted iti sirib;+ ngem ti ubing a mabaybay-an ibabainnanto ni inana.+ 16  No umadu dagiti nadangkes, umadu ti salungasing; ngem dagidiay a nalinteg kumitadanto iti mismo a pannakatnagda.+ 17  Dusaem ti anakmo ket mangyegto kenka iti inana ken ipaayanna ti kararuam iti adu a ragsak.+ 18  No sadino nga awan sirmata saan a mamedmedan dagiti tattao,+ ngem naragsak dagidiay mangsalsalimetmet iti linteg.+ 19  Ti adipen saannanto nga ipalubos ti bagina a mailinteg babaen iti sasao laeng,+ ta maawatanna ngem saan a mangipangpangag.+ 20  Nakakitaka kadin iti tao a nadarasudos iti sasaona?+ Ad-adu ti namnama a maipaay iti maysa a maag ngem iti maipaay kenkuana.+ 21  No ti maysa pampanuynoyanna ti adipenna manipud pay kinaagtutubo, iti maud-udi a panagbiagna isu agbalinto pay nga awanan panagyaman. 22  Ti tao a managunget manggutugot iti rinnupir,+ ket ti asinoman nga agannayas nga agpungtot aduan iti salungasing.+ 23  Ti mismo a kinatangsit ti naindagaan a tao mamagpakumbabanto kenkuana,+ ngem daydiay napakumbaba iti espiritu mangpetpetto iti dayag.+ 24  Daydiay kadua ti mannanakaw guraenna ti bukodna a kararua.+ Ti sapata a nainaig iti lunod mabalin a mangngegna, ngem awan ipadamagna.+ 25  Ti panagpigerger iti tattao isu ti mangipakat iti silo,+ ngem daydiay agtalek ken Jehova masalaknibanto.+ 26  Adu dagidiay agsapsapul iti rupa ti maysa nga agturay,+ ngem ti pannakaukom ti maysa a tao aggapu ken Jehova.+ 27  Ti tao nga awanan iti kinahustisia nakarimrimon kadagidiay nalinteg,+ ket daydiay napalungdo iti dalanna nakarimrimon iti daydiay nadangkes.+

Footnotes