Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Online a Biblia | BARO A LUBONG A PATARUS TI NASANTUAN A KASURATAN

Proverbio 27:1-27

27  Dika agpasindayag maipapan iti sumaganad nga aldaw,+ ta saanmo nga ammo no ania ti ipasngayto ti maysa nga aldaw.+  Ti sangsangaili, ket saan a ti bukodmo a ngiwat, ti mangidaydayaw koma kenka; ti ganggannaet, ket saan a dagiti bukodmo a bibig, ti mangaramid koma iti kasta.+  Ti kinadagsen ti maysa a bato ken ti sangaawit a darat+—ngem ti panagluksaw ti maysa a maag nadagdagsen ngem isuda a dua.+  Adda kinaulpit ti pungtot, kasta met ti layus ti unget,+ ngem siasino ti makapagtakder iti sanguanan ti imon?+  Nasaysayaat ti naipalgak a pannubngar+ ngem iti nailemmeng nga ayat.  Dagiti sugat nga impalak-am ti maysa a managayat ket matalek,+ ngem dagiti agep ti maysa a gumurgura ket bambanag nga ipakaasi.+  Ti kararua a mapnek ibaddebaddeknanto ti diro ti kalaba, ngem iti mabisin a kararua tunggal napait a banag nasam-it.+  Kas met laeng iti tumatayab nga agtalaw iti umokna,+ kasta ti tao nga agtalaw iti lugarna.+  Ti lana ken insienso+ isuda ti mamagrag-o iti puso, kasta met ti kinasam-it ti kadua ti maysa maigapu iti pammatigmaan ti kararua.+ 10  Saanmo a baybay-an ti bukodmo a kadua wenno ti kadua ni amam, ket dika sumrek iti balay ti bukodmo a kabsat iti aldaw ti pannakadidigram. Nasaysayaat ti kaarruba nga adda iti asideg ngem iti kabsat nga adda iti adayo.+ 11  Agmasiribka, anakko, ket pagrag-oem ti pusok,+ tapno makaipaayak iti sungbat iti daydiay mangrurrurod kaniak.+ 12  Daydiay nasaldet a nakakita iti didigra aglemmeng;+ ti awanan kapadasan a limmasat sinagabana ti pannusa.+ 13  Alaem ti kawes ti maysa, no kas pagarigan ti maysa nagserbi a pammasiguro maipaay iti sangsangaili;+ ket iti kasasaad ti ganggannaet a babai, alaam iti tani.+ 14  Daydiay mangbendision iti padana a tao iti natbag a timek a nasapa iti bigat, maibilangto dayta kas maysa a lunod iti biangna.+ 15  Ti agtedtedted nga atep a mamagtalaw iti maysa iti aldaw ti di agsarday a tudo ken ti mannakirupir nga asawa a babai agkaaspingda.+ 16  Asinoman a mangsalsalinong kenkuana sinalinonganna ti angin, ket lana ti masabat ti makannawan nga imana. 17  Babaen iti landok, ti met laeng landok mapatadem. Gapuna ti maysa a tao patademenna ti rupa ti sabali.+ 18  Daydiay mangsaluad iti kayo a higos kanennanto a mismo ti bungana,+ ket daydiay mangbantay iti apona maidayawto.+ 19  Kas iti danum, ti rupa katupag ti rupa, kasta met a ti puso ti maysa a tao katupag ti puso ti maysa a tao. 20  Ti met laeng Sheol ken ti lugar ti pannakadadael+ saanda a mapmapnek;+ uray dagiti mata ti maysa a tao saan a mapmapnek.+ 21  Ti paggugoran a banga agpaay iti pirak,+ ket ti urno agpaay iti balitok;+ ket ti maysa a tao masubok sigun iti pakaidaydayawanna.+ 22  Uray no begbegem iti napino daydiay maag babaen ti al-o iti alsong, a mailaok iti riniid a bukel, ti kinamaagna saanto a pumanaw kenkuana.+ 23  Rebbeng nga ammuem a sipopositibo ti langa ti arbanmo. Isaadmo ta pusom kadagiti pangenmo;+ 24  ta ti gameng saanto nga agingga iti tiempo a di nakedngan,+ wenno uray ti balangat kadagiti amin a kaputotan. 25  Ti berde a ruot nagpukaw, ket ti baro a ruot nagparang, ket ti mulmula kadagiti bantay naurnongda.+ 26  Dagiti urbon a kalakian a karnero agpaayda iti pagan-anaymo,+ ket dagiti kalakian a kalding isuda ti gatad ti tay-ak. 27  Ket adda umdas a gatas ti kalding maipaay a taraonmo, maipaay a taraon ti sangakabbalayam, ken ti pagbiag+ nga agpaay iti babbalasangmo.

Footnotes