Proverbio 26:1-28

26  Kas niebe iti kalgaw ken kas tudo iti tiempo ti panagani,+ kasta met a ti dayag saan a mayanatup iti maysa a maag.+  No kasano a ti tumatayab adda makagapu iti panagtalawna ken no kasano a ti sallapingaw iti itatayabna, kasta met a ti mismo a lunod saan nga umay nga awan pudpudno a makagapu.+  Ti pagsaplit agpaay iti kabalio,+ ti pangngednged+ agpaay iti asno, ket ti pagbaut agpaay iti bukot dagiti maag a tattao.+  Saanmo a sungbatan ti asinoman a maag maitunos iti kinamaagna, tapno sika met saanka a maipada kenkuana.+  Sungbatam ti maysa a maag maitunos iti kinamaagna, tapno saan nga agbalin a maysa a masirib kadagiti bukodna a mata.+  Kas iti maysa a mangputputed iti sakana, kas iti maysa nga umin-inum iti kinaranggas laeng, kasta daydiay mangidurduron iti bambanag iti ima ti maysa a maag.+  Dagiti gurong daydiay pilay nakayuli kadi iti danum? Ngarud adda proverbio iti ngiwat dagiti maag a tattao.+  Kas iti maysa a mangipupok iti bato iti bunton ti batbato, kasta daydiay mangipaay iti dayag iti maag laeng.+  Kas iti idadanon ti nasiit a dakes a ruot iti ima ti managbarbartek, kasta ti proverbio a sumrek iti ngiwat dagiti maag a tattao.+ 10  Kas iti pumapana a mangsalput iti amin a banag kasta daydiay mangtangdan iti maysa a maag+ wenno daydiay mangtangdan kadagiti lumablabas. 11  Kas met laeng iti aso nga agsubli iti sarwana, daydiay maag ulitenna ti kinamaagna.+ 12  Nakakitaka kadi iti tao a masirib kadagiti bukodna a mata?+ Ad-adu ti namnama a maipaay iti daydiay maag+ ngem iti maipaay kenkuana. 13  Kinuna daydiay nasadut: “Adda urbon a leon iti dalan, maysa a leon iti tengnga dagiti publiko a plasa.”+ 14  Ti maysa a ridaw agtultuloy nga agpuligos iti pagpusiposanna, ken daydiay nasadut iti rabaw ti sopana.+ 15  Daydiay nasadut inlemmengna ti imana iti malukong ti bangkete; isu napakil unay a mangisubli iti dayta iti ngiwatna.+ 16  Daydiay nasadut nasirsirib kadagiti bukodna a mata+ ngem iti pito a mangipapaay iti nasimbeng a sungbat. 17  Kas iti maysa a manggammat kadagiti lapayag ti aso kasta ti asinoman a lumablabas a karungsotna ti riri a saanna a biang.+ 18  Kas met laeng iti maysa nga agmauyong a mangibibiat kadagiti umap-apuy a pika,+ pana ken ipapatay, 19  kasta ti tao a nangallilaw iti padana a tao ken nagkuna: “Saan aya nga agang-angawak laeng?”+ 20  No sadino nga awan ti kayo maiddep ti apuy, ket no sadino nga awan ti manangpardaya tumalna ti rinnupir.+ 21  Kas uging maipaay kadagiti beggang ken kayo maipaay iti apuy, kasta ti mannakirupir a tao a maipaay a pangrubrob iti riri.+ 22  Dagiti sao ti manangpardaya kaslada bambanag a maalimon a siaagum, isuda a bumaba kadagiti kaunggan a paset ti tian.+ 23  Dagiti nasged a bibig a nabuyogan iti dakes a puso ket kas iti pangpasilap a pirak a naikalupkop iti rabaw ti ribak ti damili.+ 24  Babaen kadagiti bibigna ti gumurgura pagbalinenna ti bagina a di mabigbig, ngem iti unegna isu mangikabil iti panangallilaw.+ 25  Nupay paimnasenna ti timekna,+ dika mamati kenkuana,+ ta adda pito a nakarimrimon a banag+ iti pusona. 26  Ti gura maabbongan iti allilaw. Ti kinadakesna maipanayagto iti kongregasion.+ 27  Daydiay mangkali iti maysa nga abut matnagto iti dayta met laeng,+ ket daydiay mangitulid iti maysa a bato—agsublinto dayta kenkuana.+ 28  Ti dila nga ulbod guraenna daydiay nailupitlupit babaen iti dayta,+ ket ti mamaspasablog a ngiwat pataudenna ti pannakaduprak.+

Footnotes