Proverbio 25:1-28

25  Dagitoy met dagiti proverbio ni Solomon+ a sinakar dagiti lallaki ni Ezekias nga ari ti Juda:+  Ti dayag ti Dios isu ti panangsalimetmet a sililimed iti maysa a banag,+ ket ti dayag ti ar-ari isu ti panangsukimat iti maysa a banag.+  Ti langlangit agpaay iti kangato+ ken ti daga agpaay iti kauneg,+ ket ti puso ti ar-ari, di masukimat dayta.+  Adda koma panangikkat iti naggugoran a rugit manipud iti pirak, ket isuamin dayta rummuarto a napasudi.+  Adda koma panangikkat iti daydiay nadangkes iti sanguanan ti ari,+ ket ti tronona maipasdekto a sititibker babaen iti mismo a kinalinteg.+  Saanmo a padayawan ta bagim iti sanguanan ti ari,+ ket iti disso dagidiay naindaklan dika agtakder.+  Ta nasaysayaat a kunaenna kenka: “Umulika ditoy,”+ ngem iti ipababanaka iti sanguanan ti maysa a natan-ok a nakita dagita matam.+  Dika rummuar a sidadarasudos a mangisayangkat iti legal a kaso, tapno saan nga agbalin a parikut no anianto ti aramidem iti tungpal dayta inton ipababanakan ti padam a tao.+  Ti bukodmo a kalintegan irupirmo iti padam a tao,+ ket saanmo nga ipalgak ti kompidensial a panagsao ti sabali;+ 10  tapno daydiay umim-imdeng saannaka nga ibabain ket ti dakes a damag babaen kenka saan a maibabawi. 11  Kas kadagiti mansanas a balitok kadagiti kitikit a pirak kasta ti sao a naisao iti umiso a tiempona.+ 12  Ti aritos a balitok, ken ti arkos a naaramid iti naisangsangayan a balitok, ket masirib a manangtubngar iti dumdumngeg a lapayag.+ 13  Kas iti kinalamiis ti niebe+ iti aldaw ti panagani kasta ti matalek a babaonen kadagidiay mangibabaon kenkuana, ta pasarantaenna ti mismo a kararua dagiti appona.+ 14  Kas iti naalibungubong nga ul-ulep ken iti angin nga awanan iti aniaman a bayakabak kasta ti tao a mangipaspasindayag iti bagina maipapan iti sagut iti kinaulbod.+ 15  Babaen iti kinaanus mauyotan ti maysa a komandante, ket ti met laeng naalumamay a dila maburakna ti tulang.+ 16  Diro kadi ti nasarakam?+ Kanem ti umdas nga agpaay kenka, tapno saan unay nga adu ti makanmo ket kasapulan nga ibakuarmo.+ 17  Pagbalinem a manmano ti kaadda ti sakam iti balay ti padam a tao, tapno saan a mauma kenka ket pudno unay a guraennaka. 18  Kas iti pang-or a pakigubat ken kampilan ken napatirad a pana kasta ti tao a mangpaneknek maibusor iti padana a tao kas maysa nga ulbod a saksi.+ 19  Kas iti ngipen a narippi ken saka nga agkalogkalog kasta ti panagtalek iti maysa a mapaneknekan a nagulib iti aldaw ti rigat.+ 20  Daydiay mangikkat iti kawes iti nalam-ek nga aldaw ket kas iti suka iti alkali ken kas iti kumakanta nga addaan kankanta iti naliday a puso.+ 21  No mabisin daydiay manggurgura kenka, ikkam iti tinapay a kanen; ket no mawaw, ikkam iti danum nga inumen.+ 22  Ta begbeggang ti karkaraykayem nga urnongen iti rabaw ti ulona,+ ket ni met laeng Jehova gunggonaannakanto.+ 23  Ti angin manipud iti amianan kasla nabuyogan kadagiti panagpasikal a mangipasngay iti bayakabak;+ ket ti dila a mangipadlaw iti palimed, maysa a nakondenar a rupa.+ 24  Nasaysayaat ti agnaed iti rabaw ti nagsulian ti atep ngem ti makipagnaed iti mannakirupir nga asawa a babai, nupay addada iti maymaysa a balay.+ 25  Kas nalamiis a danum iti nabannog a kararua,+ kasta ti naimbag a damag manipud adayo a daga.+ 26  Ti narugitan nga ubbog ken ti nadadael a bubon isu daydiay nalinteg no agbarbariring iti sanguanan daydiay nadangkes.+ 27  Ti pannangan iti adu unay a diro saan a nasayaat;+ ket ti panangbirok dagiti tattao iti bukodda a dayag, dayag kadi dayta?+ 28  Ti tao nga awanan panangmedmed iti espirituna ket kas iti siudad a naserrek, nga awanan iti pader.+

Footnotes