Proverbio 22:1-29

22  Ti nagan isu ti pilien imbes a ti naruay a kinabaknang;+ ti pabor nasaysayaat ngem uray iti pirak ken balitok.+  Daydiay nabaknang ken daydiay bassitan iti sanikua nagsinnabetda.+ Ti Nangaramid kadakuada amin isu ni Jehova.+  Nasaldet daydiay nakakita iti didigra ket rugianna ti aglemmeng,+ ngem daydiay awanan kapadasan limmasat ket masapul a sagabaenna ti pannusa.+  Ti bunga ti kinapakumbaba ken ti panagbuteng ken Jehova ket kinabaknang ken dayag ken biag.+  Sisiit ken palpalab-og addada iti dalan daydiay nakillo;+ daydiay mangsaluad iti kararuana agtalinaed nga adayo kadakuada.+  Sanayem ti ubing sigun iti dalan nga agpaay kenkuana;+ uray no lumakay saanto a sumiasi iti dayta.+  Ti nabaknang isu daydiay agturay kadagidiay bassitan iti sanikua,+ ket ti nakabulod adipen iti tao nga agpapautang.+  Daydiay agimula iti kinakillo agapitto iti makapasakit,+ ngem ti mismo a pagbaut ti rungsotna dumtengto iti panagngudona.+  Daydiay naasi ti matana mabendisionanto, ta inikkanna iti taraonna daydiay nanumo.+ 10  Pagtalawem daydiay managuy-uyaw, tapno pumanaw ti rinnupir ken tapno agsardeng ti legal a salisal ken pannakaibabain.+ 11  Daydiay mangay-ayat iti kinasudi ti puso+—gapu iti kayaw dagiti bibigna kaduananto ti ari.+ 12  Dagiti mata ni Jehova a mismo sinaluadanna ti pannakaammo,+ ngem iluodna dagiti sao daydiay nagulib.+ 13  Kinuna daydiay nasadut:+ “Adda leon idiay ruar!+ Iti tengnga dagiti publiko a plasa mapapatayakto!” 14  Ti ngiwat dagiti ganggannaet a babbai ket nauneg nga abut.+ Daydiay kinondenar ni Jehova matnagto iti dayta.+ 15  Ti kinamaag naisinggalut iti puso ti maysa nga ubing;+ ti pagbaut ti disiplina isunto ti mangikkat a mangyadayo iti dayta manipud kenkuana.+ 16  Ti mangsasaur iti daydiay nanumo tapno ipaayanna ti bagina iti adu a banag,+ kasta met ti mangmangted iti daydiay nabaknang, sigurado nga agbanag iti panagkasapulan.+ 17  Iyallingagmo ta lapayagmo ket denggem dagiti sao dagidiay masirib,+ tapno maigaedmo ti mismo a pusom iti pannakaammok.+ 18  Ta makaay-ayo a rebbeng a salimetmetam ida iti tianmo,+ tapno sangsangkamaysada a maipasdek a sititibker kadagita bibigmo.+ 19  Tapno ti panagtalekmo maadda ken Jehova met laeng+ siak impaayanka iti pannakaammo ita nga aldaw, sika a mismo. 20  Saan aya a sinuratanka inggana ita kadagiti pammatigmaan ken pannakaammo,+ 21  tapno ipakitak kenka ti kinapudno ti pudno a sasao, iti kasta maisubli ti sasao isuda a kinapudno—iti daydiay mangibabaon kenka?+ 22  Saanmo a takawan daydiay nanumo agsipud ta isu nanumo,+ ket saanmo nga ilupitlupit daydiay naparigatan idiay ruangan.+ 23  Ta ni met laeng Jehova irupirnanto ti kalinteganda,+ ket sigurado a takawannanto iti kararua dagidiay mangtaktakaw kadakuada.+ 24  Dika makikadua iti asinoman a managunget;+ ket dika sumrek a kadua ti tao nga addaan kadagiti irarasuk ti pungtot, 25  tapno saanmo a maammuan unay dagiti danana ket pudno unay a makaalaka iti silo maipaay iti kararuam.+ 26  Dika makikadua kadagidiay kumabil iti im-ima,+ kadagidiay agserbi a tani maipaay kadagiti pautang.+ 27  No awananka iti pagbayad, apay koma nga alaenna ti pagiddaam manipud iti babaem? 28  Saanmo nga iyalis ti beddeng ti nabayagen a tiempo, nga inaramid dagidi ammam.+ 29  Nakakitaka kadi iti tao a nasigo iti trabahona? Iti sanguanan ti ar-ari ti pagsaadannanto;+ saanto nga agsaad iti sanguanan dagiti kadawyan a tattao.

Footnotes