Proverbio 20:1-30

20  Ti arak ket managuy-uyaw,+ ti makabartek nga inumen naariwawa,+ ket ti tunggal maysa a maiwawa babaen iti dayta saan a masirib.+  Ti kinamakaaliaw ti maysa nga ari ket maysa a panaguga a kas iti panaguga ti burboran a bumaro a leon.+ Asinoman a manggargari iti rungsotna maibusor iti bagina agbasbasol a maikaniwas iti bukodna a kararua.+  Pakaidayawan ti maysa a tao ti panangliklikna iti panagsusupiat,+ ngem ti tunggal maysa a maag tumbuakto iti dayta.+  Gapu iti kalam-ekna saanto nga agarado daydiay nasadut;+ isu makilimosto iti tiempo ti panagapit, ngem awananto iti aniaman.+  Ti pammatigmaan iti puso ti maysa a tao ket kas iti adalem a dandanum,+ ngem ti tao nga addaan panangilasin isu ti mangyaonto iti dayta.+  Ti umariwekwek a tattao iwaragawagdanto tunggal maysa ti bukodna a naayat a kinamanangngaasi,+ ngem ti matalek a tao siasino ti makasarak?+  Ti nalinteg magmagna iti kinatarnawna.+ Naragsak ti annakna a sumaruno kenkuana.+  Ti ari agtugtugaw iti trono ti panangukom,+ nga iwarawarana ti isuamin a kinadakes babaen kadagiti bukodna a mata.+  Siasino ti makaikuna: “Dinalusak ti pusok;+ nagbalinak a nasin-aw manipud basolko”?+ 10  Dua a kita ti pagtimbang ken dua a kita ti efa a sukat+—agpadpadada a nakarimrimon ken Jehova.+ 11  Babaen a mismo iti ar-aramidna ipabigbig ti maysa nga ubing ti bagina no ti aramidna nasin-aw ken nalinteg.+ 12  Ti dumdumngeg a lapayag ken ti kumitkita a mata—uray isuda a dua inaramid ni Jehova a mismo.+ 13  Saanmo nga ayaten ti turog, tapno saanka a kumurapay.+ Luktam dagita matam; mapnekka iti tinapay.+ 14  “Dakes dayta, dakes!” kuna ti gumatgatang, ket isu pumanaw.+ Kalpasanna agpasindayagen maipapan iti bagina.+ 15  Adda balitok, kasta met ti naruay a korales; ngem dagiti bibig ti pannakaammo napapategda a basehas.+ 16  Alaem ti kawes ti maysa, no kas pagarigan ti maysa agserbi a pammasiguro iti sangsangaili;+ ket iti kasasaad ti ganggannaet a babai, alaam iti tani.+ 17  Ti tinapay a nagun-odan babaen iti kinaulbod makaparagsak iti maysa a tao,+ ngem kalpasanna ti ngiwatna mapnonto iti graba.+ 18  Babaen iti pammatigmaan maipasdek a sititibker dagiti mismo a gakat,+ ket babaen iti nasigo a panangiwanwan itultuloymo ti gubatmo.+ 19  Daydiay agpagnapagna kas maysa a manangpardaya ipanayagna ti kompidensial a saritaan;+ ket iti maysa a nasulbog babaen kadagiti bibigna dika maaddaan iti pannakikadua.+ 20  No maipapan iti asinoman nga idawdawatna ti pakadaksan ti amana ken inana,+ ti pagsilawanna maiddepto iti iyaadani ti sipnget.+ 21  Ti tawid magunggun-od babaen ti panangagum iti damo,+ ngem ti mismo a masanguananna saanto a mabendisionan.+ 22  Saanmo a kunaen: “Isupapakkonto ti dakes!”+ Manginanamaka ken Jehova,+ ket isalakannakanto.+ 23  Ti dua a kita ti pagtimbang nakarimrimon ken Jehova,+ ket ti nakusit a paris a timbangan saan a nasayaat.+ 24  Aggapu ken Jehova dagiti panagaddang ti nabaneg a lalaki.+ No maipapan iti naindagaan a tao, kasano a mailasinna ti dalanna?+ 25  Maysa a silo no ti naindagaan a tao impukkawna a sidadarasudos, “Nasantuan!”+ ket kalpasan dagiti kari+ isu agannayas a mangaramid iti panangusig.+ 26  Ti masirib nga ari iwarawarana dagiti nadangkes a tattao,+ ket pagtulidenna iti rabawda ti maysa a pilid.+ 27  Ti anges+ ti naindagaan a tao isu ti pagsilawan ni Jehova, a siaannad a suksukimatenna dagiti amin a kaunggan a paset ti tian.+ 28  Ti naayat a kinamanangngaasi ken kinapudno—saluadanda ti ari;+ ket babaen iti naayat a kinamanangngaasi tinaginayonna ti tronona.+ 29  Ti pintas dagiti agtutubo a lallaki isu ti bilegda,+ ket ti kinangayed ti lallakay isu ti kinaubananda.+ 30  Dagiti mangdunor a sugat isuda ti mangkaskas iti dakes;+ ket dagiti saplit, kadagiti kaunggan a paset ti tian.+

Footnotes