Proverbio 19:1-29

19  Ti asinoman a bassitan iti sanikua a magmagna iti kinatarnawna nasaysayaat+ ngem daydiay nakillo kadagiti bibigna, ken daydiay a maag.+  Kasta met, a ti kararua no awanan pannakaammo saan a nasayaat,+ ket daydiay aggangganat kadagiti sakana agbasbasol.+  Ti kinamaag ti naindagaan a tao isu ti mangkilkillo iti dalanna,+ ket ngarud ti pusona makapungtot a maibusor ken Jehova a mismo.+  Ti kinabaknang isu ti mangnayon iti adu a kakadua,+ ngem ti maysa a nanumo maisina uray iti kaduana.+  Ti ulbod a saksi saanto a mawayawayaan iti pannakadusa,+ ket daydiay agyesngaw kadagiti kinaulbod saanto a makatalaw.+  Adu dagidiay mangpalukneng iti rupa ti maysa a natan-ok,+ ket ti tunggal maysa kadua ti tao a mangmangted kadagiti sagut.+  Ti maysa a bassitan iti sanikua ginura ti amin a kakabsatna.+ Anian nga ad-adda pay nga immadayo kenkuana ti kabukbukodanna a gagayyem!+ Isu kumamat nga addaan bambanag nga isao; awandan.+  Daydiay manggunggun-od iti puso+ ay-ayatenna ti bukodna a kararua. Daydiay mangsalsaluad iti panangilasin makasarak iti naimbag.+  Ti ulbod a saksi saanto a makaliklik iti pannakadusa,+ ket daydiay agyesngaw kadagiti kinaulbod mapukawto.+ 10  Ti kinaluho saan a mayanatup iti asinoman a maag.+ Anian nga ad-adda a saan a mayanatup a ti adipen agturay kadagiti prinsipe!+ 11  Ti pannakatarus ti maysa a tao pudno unay a pabannayatenna ti ungetna,+ ket kinapintas iti biangna ti panangpalabas iti salungasing.+ 12  Ti panagpungtot unay ti maysa nga ari ket panaguga a kas iti panaguga ti burboran a bumaro a leon,+ ngem ti naimbag a nakemna ket kas iti linnaaw iti mulmula.+ 13  Ti maag nga anak kaipapananna dagiti panagrigat iti amana,+ ket dagiti pannakirinnupir ti asawa a babai kaslada iti agtedtedted nga atep a mamagtalaw iti maysa.+ 14  Ti tawid kadagiti amma isu ti balay ken kinabaknang,+ ngem ti masirib nga asawa a babai aggapu ken Jehova.+ 15  Ti kinasadut mangipagteng iti nargaan a turog,+ ket ti managbaybay-a a kararua agbisin.+ 16  Daydiay mangsalimetmet iti bilin salimetmetanna ti kararuana;+ daydiay mangumsi iti daldalanna mapapatayto.+ 17  Daydiay mangipakpakita ti pabor iti daydiay nanumo agpapautang ken Jehova,+ ket ti panangtratona Isu supapakannanto kenkuana.+ 18  Dusaem ti anakmo bayat nga adda pay namnama;+ ket iti panangpapatay kenkuana saanmo nga itag-ay ti tarigagay ta kararuam.+ 19  Daydiay addaan iti dakkel a pungtot ibaklaynanto ti multa;+ ta no isu ispalem, itultuloymonto met nga aramiden dayta a maulit-ulit.+ 20  Imdengam ti pammatigmaan ket awatem ti disiplina,+ tapno iti kasta sumiribka iti masanguanam.+ 21  Adu dagiti gakat iti puso ti maysa a tao,+ ngem ti pammatigmaan ni Jehova isunto ti agtalinaed.+ 22  Ti matarigagayan a banag iti naindagaan a tao isu ti naayat a kinamanangngaasina;+ ket ti maysa a bassitan iti sanikua naim-imbag ngem iti naulbod a tao.+ 23  Ti panagbuteng ken Jehova mangiturong iti biag,+ ket ti maysa sipepennek a busbosennanto ti rabii;+ ti maysa saanto a sarungkaran ti dakes.+ 24  Daydiay nasadut inlemmengna ti imana iti malukong ti bangkete;+ saanna a maisubli dayta uray iti bukodna a ngiwat.+ 25  Ti managuy-uyaw rebbeng a kabilem,+ tapno daydiay awanan kapadasan agbalin a nasaldet;+ ket rebbeng nga adda panangtubngar iti daydiay mannakaawat, tapno mailasinna ti pannakaammo.+ 26  Daydiay mangirurumen iti ama ken mangabug iti ina+ ket maysa nga anak nga agtigtignay a nakababain ken nakaal-alas.+ 27  Sardayam, anakko, ti umimdeng iti disiplina ket kaipapanannanto ti pannakaiwawa manipud iti sasao ti pannakaammo.+ 28  Ti awan kaes-eskanna a saksi uyawenna ti hustisia,+ ket ti mismo a ngiwat dagiti nadangkes a tattao alun-onenna ti makapasakit.+ 29  Dagiti panangukom naipasdeken a sititibker maipaay kadagiti managuy-uyaw,+ ken dagiti saplit maipaay iti bukot dagidiay maag.+

Footnotes