Proverbio 18:1-24

18  Ti maysa a mangiputputong iti bagina sapulennanto ti kabukbukodanna nga iniimut a tarigagay;+ maibusor iti isuamin a praktikal a kinasirib isu umalsanto.+  Ti asinoman a maag saan a maragsakan iti panangilasin,+ malaksid a ti pusona lukasanna ti bagina.+  No sumrek daydiay nadangkes, sumrekto met ti pannakaab-abi;+ ket maikuyog iti pannakaibabain+ adda pannakaumsi.  Ti sasao ti ngiwat ti maysa a tao adalemda a dandanum.+ Ti ubbog ti sirib maysa a napegges nga ayus nga agburburayok.+  Ti panangipakita iti panangidumduma iti daydiay nadangkes saan a nasayaat,+ wenno uray ti panangisiasi iti daydiay nalinteg iti panangukom.+  Dagiti bibig ti maysa a maag sumrek iti pannakiriri,+ ket ti mismo a ngiwatna agayab uray pay kadagiti saplit.+  Ti ngiwat daydiay maag isu ti pakarbaanna,+ ket dagiti bibigna siloda maipaay iti kararuana.+  Ti sasao ti manangpardaya kaslada bambanag nga alimonen a siaagum,+ a bumaba kadagiti kaunggan a paset ti tian.+  Kasta met, daydiay mangipakpakita iti bagina a managbaybay-a iti trabahona+—isu ket kabsat iti daydiay mangdaddadael.+ 10  Ti nagan ni Jehova ket napigsa a torre.+ Iti dayta nga agtaray ti nalinteg ket maipaayan iti salaknib.+ 11  Ti napapateg a bambanag ti nabaknang isuda ti nabileg nga ilina,+ ket iti ar-arapaapna kaslada mangsalaknib a pader.+ 12  Sakbay ti pannakarpuog napalalo ti puso ti maysa a tao,+ ket sakbay ti dayag adda kinapakumbaba.+ 13  No ti asinoman sumungbat iti maysa a banag sakbay a mangngegna,+ kinamaag dayta iti biangna ken maysa a pannakaipababa.+ 14  Ti espiritu ti maysa a tao maanusanna ti saksakitenna;+ ngem no maipapan iti nadanar nga espiritu, siasino ti makaibtur iti dayta?+ 15  Ti puso daydiay mannakaawat gumun-od iti pannakaammo,+ ket ti lapayag dagidiay masirib ikagumaanna ti makasarak iti pannakaammo.+ 16  Ti sagut ti maysa a tao mangaramidto iti dakkel a ruangan maipaay kenkuana,+ ket isu iturongto dayta uray iti sanguanan dagiti naindaklan a tattao.+ 17  Daydiay umuna iti legal a kasona nalinteg;+ ti kaduana sumrek ket pudno unay nga isu sukimatenna.+ 18  Ti panagbibinnunot pagtalnaenna uray dagiti rinnupir,+ ket pagsisinaenna iti maysa ken maysa uray dagiti mannakabalin.+ 19  Ti kabsat a mapagsalungasingan nakarkaro ngem iti nabileg nga ili;+ ket adda dagiti rinnupir a kasla balunet ti pagnaedan a torre.+ 20  Manipud iti bunga ti ngiwat ti maysa a tao mapnekto ti tianna;+ isu mapnekto uray iti apit dagiti bibigna.+ 21  Ti ipapatay ken biag addada iti pannakabalin ti dila,+ ket daydiay mangay-ayat iti dayta kanennanto ti bungana.+ 22  Nakasarak kadi ti maysa iti naimbag nga asawa a babai?+ Isu nakasarak iti naimbag a banag,+ ket makagun-od iti naimbag a nakem manipud ken Jehova.+ 23  Dagiti panagpakaasi sawen daydiay bassitan iti sanikua,+ ngem ti maysa a nabaknang nadagsen ti isusungbatna.+ 24  Adda kakadua nga agannayas a mamagsisina iti maysa ken maysa,+ ngem adda gayyem a dumekket a nasingsinged ngem iti maysa a kabsat.+

Footnotes