Proverbio 15:1-33

15  Ti maysa a sungbat, no naalumamay, pagbaw-ingenna ti pungtot,+ ngem ti sao a makapasakit parnuayenna ti unget.+  Ti dila dagidiay masirib nasayaat ti maaramidanna buyogen ti pannakaammo,+ ngem ti ngiwat dagidiay maag agyesngaw iti kinamaag.+  Dagiti mata ni Jehova addada iti amin a lugar,+ a sisisiput kadagidiay dakes ken kadagidiay naimbag.+  Ti kinatalinaay ti dila ket kayo ti biag,+ ngem ti kinakillo iti dayta kaipapananna ti pannakarba iti espiritu.+  Ti asinoman a maag saanna a raemen ti disiplina ni amana,+ ngem ti asinoman a mangraem iti pannubngar nasaldet.+  Iti balay daydiay nalinteg adda naruay a pempen,+ ngem iti apit daydiay nadangkes adda pannakailaksid.+  Dagiti bibig dagidiay masirib agtultuloy nga agiwara iti pannakaammo,+ ngem saan a kasta ti puso dagidiay maag.+  Ti sakripisio dagidiay nadangkes nakarimrimon ken Jehova,+ ngem ti kararag dagidiay napalungdo pakaragsakanna.+  Ti dalan daydiay nadangkes nakarimrimon ken Jehova,+ ngem daydiay mangsursurot iti kinalinteg ayatenna.+ 10  Ti disiplina dakes iti daydiay mangbaybay-a iti dana;+ asinoman a manggurgura iti pannubngar matayto.+ 11  Ti Sheol ken ti lugar ti pannakadadael+ addada iti sanguanan ni Jehova.+ Anian nga ad-adda pay dagiti puso ti annak ti sangatauan!+ 12  Ti managuy-uyaw saanna nga ayaten daydiay mangtubtubngar kenkuana.+ Kadagidiay masirib isu saanto a mapan.+ 13  Ti narag-o a puso adda nasayaat nga ibungana iti rupa,+ ngem gapu iti saem ti puso adda ti nadanar nga espiritu.+ 14  Ti mannakaawat a puso isu daydiay agbirok iti pannakaammo,+ ngem ti ngiwat dagiti maag a tattao isu daydiay agtarigagay iti kinamaag.+ 15  Amin dagiti aldaw daydiay naparigatan dakesda;+ ngem daydiay maay-ayatan ti pusona addaan padaya a patinayon.+ 16  Nasaysayaat ti bassit buyogen ti panagbuteng ken Jehova+ ngem iti naruay nga abasto ket pannakariribuk ti naipakuyog iti dayta.+ 17  Nasaysayaat ti putahe a natnateng a sadiay adda ayat+ ngem iti toro a pinalukmeg iti kulluong ket gura ti naipakuyog iti dayta.+ 18  Ti managpungtot a tao gutugotenna ti rinnupir,+ ngem daydiay nabannayat nga agunget pagulimekenna ti panagririri.+ 19  Ti dalan daydiay nasadut ket kas iti alad a siitan,+ ngem ti dana dagidiay napalungdo ket dalan a nagaburan a silalantag.+ 20  Ti masirib nga anak isu daydiay mamagrag-o iti ama,+ ngem ti maag a tao umsienna ni inana.+ 21  Ti kinamaag maysa a panagrag-o iti daydiay awanan iti puso,+ ngem ti tao nga addaan panangilasin isu daydiay mapan a sililinteg.+ 22  Adda pannakapaay dagiti gakat no sadino nga awan ti kompidensial a saritaan,+ ngem iti kinaadu dagiti manangbalakad adda maitungpal.+ 23  Ti maysa a tao addaan panagrag-o iti sungbat ti ngiwatna,+ ket ti sao iti umiso a tiempona O anian a nagsayaat!+ 24  Ti dana ti biag agpangato iti daydiay agtigtignay a buyogen ti pannakatarus,+ tapno maadaywanna ti Sheol iti baba.+ 25  Ti balay dagidiay nangitan-ok iti bagbagida rakrakento ni Jehova,+ ngem ipasdeknanto ti beddeng ti balo a babai.+ 26  Dagiti gandat daydiay dakes nakarimrimonda ken Jehova,+ ngem ti makaay-ayo a sasao nadalusda.+ 27  Daydiay gumunggun-od iti nakillo a gunggona mangyeg iti pannakailaksid iti bukodna a balay,+ ngem ti gumurgura iti sagsagut isu daydiay agtultuloyto nga agbiag.+ 28  Ti puso daydiay nalinteg agmennamenna tapno makasungbat,+ ngem ti ngiwat dagidiay nadangkes agyesngaw iti dakes a bambanag.+ 29  Adayo ni Jehova kadagidiay nadangkes,+ ngem ti kararag dagidiay nalinteg denggenna.+ 30  Ti kinaraniag dagiti mata+ pagrag-oenna ti puso;+ ti damag+ a naimbag palukmegenna dagiti tulang.+ 31  Ti lapayag nga umimdeng iti pannubngar+ ti biag agtaeng iti mismo a nagtetengngaan dagiti masirib a tattao.+ 32  Asinoman nga umadayo iti disiplina+ laksidenna ti bukodna a kararua, ngem daydiay umimdeng iti pannubngar gumunggun-od iti puso.+ 33  Ti panagbuteng ken Jehova maysa a disiplina nga agturong iti sirib,+ ket sakbay ti dayag adda kinapakumbaba.+

Footnotes