Proverbio 14:1-35

14  Ti pudpudno a masirib a babai binangonna ti balayna,+ ngem daydiay maag rebbaenna dayta babaen kadagiti bukodna nga ima.+  Daydiay magmagna iti kinapalungdona agbuteng ken Jehova,+ ngem daydiay nakillo iti daldalanna Isu umsienna.+  Ti pagbaut ti kinatangsit adda iti ngiwat daydiay maag,+ ngem saluadanto ida dagiti mismo a bibig dagidiay masirib.+  No sadino nga awan ti bakbaka nadalus ti kulluong, ngem naruay ti apit gapu iti bileg ti maysa a toro.  Ti matalek a saksi isu daydiay saanto nga agulbod,+ ngem ti ulbod a saksi agyesngaw kadagiti kinaulbod laeng.+  Ti managuy-uyaw inkagumaanna ti makasarak iti sirib, ket awan; ngem iti daydiay mannakaawat nalaka a banag ti pannakaammo.+  Pumanawka iti sanguanan ti maag a tao,+ ta sigurado a saanmonto nga imutektekan dagiti bibig ti pannakaammo.+  Ti sirib ti nasaldet isu ti panangitarus iti dalanna,+ ngem ti kinamaag dagidiay maag panangallilaw.+  Maag dagidiay manguyaw iti pannakabasol,+ ngem kadagidiay napalungdo adda panagtutunos.+ 10  Ti puso ammona ti kinapait ti kararua ti maysa,+ ket iti panagrag-ona awanto ti ganggannaet a makibiang. 11  Ti balay dagiti nadangkes a tattao matalipuposto,+ ngem ti tolda dagidiay napalungdo rumangpayanto.+ 12  Adda dalan a nalinteg iti sanguanan ti maysa a tao,+ ngem dagiti dalan ni patay isuda ti tungpal dayta kalpasanna.+ 13  Uray iti katawa mabalin nga agpapaut-ot ti puso;+ ket ladingit ti pagtungpalan ti panagrag-o.+ 14  Daydiay nga iti pusona awanan iti pammati mapnekto kadagiti ibunga ti bukodna a daldalan,+ ngem ti naimbag a tao mapnek kadagiti ibunga dagiti pannakilangenna.+ 15  Ti asinoman nga awanan kapadasan maaddaan pammati iti tunggal sao,+ ngem daydiay nasaldet utobenna dagiti addangna.+ 16  Daydiay masirib agbuteng ket umadayo iti kinadakes,+ ngem ti maag agrungsot ken agbalin a managtalek iti bagi.+ 17  Daydiay nadaras nga agunget makaaramidto iti kinamaag,+ ngem ti tao nga addaan kadagiti pannakabael nga agpanunot magurgura.+ 18  Dagidiay awanan kapadasan sigurado a tagikuaendanto ti kinamaag,+ ngem dagidiay nasaldet agdalungdongdanto iti pannakaammo.+ 19  Dagiti dakes a tattao kasapulanto nga agruknoyda iti sanguanan dagidiay naimbag,+ ken dagiti nadangkes a tattao iti ruruangan daydiay nalinteg. 20  Daydiay bassitan iti sanikua puntiria ti pananggura uray ti padana a tao,+ ngem adu ti gagayyem ti nabaknang a tao.+ 21  Daydiay mangumsi iti mismo a padana a tao agbasol,+ ngem naragsak daydiay mangipakita iti pabor kadagidiay naparigatan.+ 22  Saan aya nga agallaallanto dagidiay mangigakgakat iti pannakadangran?+ Ngem adda naayat a kinamanangngaasi ken kinapudno no maipapan kadagidiay mangigakgakat iti naimbag.+ 23  Babaen iti tunggal kita ti panagbannog maadda ti pagsayaatan,+ ngem ti laeng sao dagiti bibig mamagannayas iti panagkasapulan. 24  Ti korona dagiti masirib isu ti kinabaknangda; ti kinamaag dagidiay maag ket kinamaag.+ 25  Ti pudno a saksi mangispal kadagiti kararua,+ ngem daydiay manangallilaw agyesngaw kadagiti kinaulbod laeng.+ 26  Iti panagbuteng ken Jehova adda napigsa a panagtalek,+ ket maipaay iti annakna addanto ti maysa a kamang.+ 27  Ti panagbuteng ken Jehova maysa nga ubbog ti biag,+ tapno umadayo kadagiti silo ni patay.+ 28  Iti kinaadu dagiti tattao adda arkos ti maysa nga ari,+ ngem iti kinakurang ti populasion isu ti pannakarba ti nangato nga opisial.+ 29  Daydiay nabannayat nga agunget naruay iti panangilasin,+ ngem ti maysa a di makaanus itantan-okna ti kinamaag.+ 30  Ti natalinaay a puso isu ti biag ti nainlasagan a bagi,+ ngem ti imon ket kinarinuker kadagiti tulang.+ 31  Ti mangsasaur iti daydiay nanumo inumsina ti Nangaramid kenkuana,+ ngem ti mangipakpakita ti pabor iti daydiay napanglaw Isu padayagenna.+ 32  Gapu iti kinadakesna maimamegto ti nadangkes,+ ngem ti nalinteg makasarakto iti pagkamangan iti kinatarnawna.+ 33  Iti puso daydiay mannakaawat sadiay nga agsaad ti sirib,+ ket iti tengnga dagidiay maag maammuan dayta. 34  Kinalinteg ti mangitan-ok iti maysa a nasion,+ ngem ti basol ket banag a nakababain kadagiti nasional a bunggoy.+ 35  Ti pakaragsakan ti maysa nga ari adda iti adipen nga agtigtignay a buyogen ti pannakatarus,+ ngem ti rungsotna maadda iti daydiay agtigtignay a nakababain.+

Footnotes