Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Agpili iti lengguahe Iloko

Proverbio 13:1-25

13  Ti anak masirib no adda panangdisiplina ti ama,+ ngem ti managuy-uyaw isu daydiay saan a nakangngeg iti pammabalaw.+  Manipud iti bunga ti ngiwatna, ti maysa a tao manganto iti naimbag,+ ngem ti mismo a kararua dagidiay makilanglangen a sigugulib ket kinaranggas.+  Daydiay mangaluad iti ngiwatna salimetmetanna ti kararuana.+ Daydiay manginganga unay kadagiti bibigna—addaanto iti pannakarba.+  Daydiay nasadut ipakpakitana nga isu agtartarigagay, ngem ti kararuana awanan.+ Nupay kasta, ti mismo a kararua dagidiay nasaet mapalukmegto.+  Ti ulbod a sao isu ti guraen daydiay nalinteg,+ ngem dagidiay nadangkes agtignayda a nakababain ket pataudenda ti pannakaibabain maipaay iti bagbagida.+  Ti met laeng kinalinteg saluadanna daydiay di makadangran iti dalanna,+ ngem ti kinadangkes isu ti mangiluod iti managbasol.+  Adda daydiay aginkukuna a nabaknang ket kaskasdi nga awanan a pulos;+ adda daydiay aginkukuna a bassitan iti sanikua ket kaskasdi nga addaan iti adu a napapateg a banag.  Ti subbot maipaay iti kararua ti maysa a tao isu ti kinabaknangna,+ ngem daydiay bassitan iti sanikua saan a nakangngeg iti pammabalaw.+  Ti mismo a silaw dagidiay nalinteg agrag-onto;+ ngem ti pagsilawan dagidiay nadangkes—maiddepto dayta.+ 10  Babaen iti kinadursok parnuayen laeng ti maysa ti dangadang,+ ngem kadagidiay agiinnuman a sangsangkamaysa adda ti sirib.+ 11  Ti napapateg a bambanag nga ibunga ti kinaubbaw bumasbassitda,+ ngem daydiay agum-ummong babaen iti ima isu ti agpaadu.+ 12  Ti inanama a maitantan pagsakitenna ti puso,+ ngem ti banag a tinarigagayan maysa a kayo ti biag no dumteng dayta.+ 13  Daydiay nangumsi iti sao,+ maagawto kenkuana ti tani ti nakautang; ngem daydiay agbuteng iti bilin isunto ti magunggonaan.+ 14  Ti linteg daydiay masirib ubbog ti biag,+ tapno ti maysa iyadayo kadagiti silo ni patay.+ 15  Ti met laeng nasayaat a pannakatarus mangted iti pabor,+ ngem ti dalan dagidiay makilanglangen a sigugulib natibbakol.+ 16  Tunggal maysa a nasaldet agtignayto a buyogen ti pannakaammo,+ ngem daydiay maag agiwarasto a sisasaknap iti kinamaag.+ 17  Ti mensahero a nadangkes matnagto iti dakes,+ ngem ti matalek a babaonen ket makapaimbag.+ 18  Daydiay mangliway iti disiplina dumteng iti kinakurapay ken pannakaibabain,+ ngem daydiay mangsalimetmet iti pannubngar isu ti maidaydayaw.+ 19  Ti tarigagay no matungpal makaparagsak iti kararua;+ ngem ti iyaadayo iti dakes nakarimrimon kadagidiay maag.+ 20  Daydiay makipagna kadagiti masirib a tattao agbalinto a masirib,+ ngem daydiay addaan kadagiti pannakilangen kadagidiay maag nakadakdakesto ti pagtungpalanna.+ 21  Dagiti managbasol isuda dagidiay kamaten ti didigra,+ ngem dagiti nalinteg isuda dagidiay gunggonaan ti naimbag.+ 22  Ti maysa a naimbag mangibatinto iti tawid iti annak ti annak, ket ti kinabaknang ti managbasol maysa a banag a maidulin maipaay iti daydiay nalinteg.+ 23  Ti naarado a daga dagiti tattao a bassitan iti sanikua mangipaay iti adu a taraon,+ ngem adda daydiay mapunas gapu iti kinakurang ti hustisia.+ 24  Daydiay mangigawid iti pagbautna gurguraenna ti anakna,+ ngem daydiay mangay-ayat kenkuana isu daydiay kumitkita kenkuana a buyogen ti disiplina.+ 25  Ti nalinteg mangan agingga iti pannakapnek ti kararuana,+ ngem ti tian dagidiay nadangkes ongaongto.+

Footnotes