Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Online a Biblia | BARO A LUBONG A PATARUS TI NASANTUAN A KASURATAN

Proverbio 12:1-28

12  Ti managayat iti disiplina managayat iti pannakaammo,+ ngem ti gumurgura iti pannubngar awan nakemna.+  Daydiay naimbag makagun-od iti anamong manipud ken Jehova,+ ngem ti tao nga addaan kadagiti nadangkes a kapanunotan ibatadna a nadangkes.+  Awan ti tao a maipasdekto a sititibker babaen iti kinadangkes;+ ngem no maipapan iti pamuon a ramut dagidiay nalinteg, saanto a mabariring.+  Ti makabael nga asawa a babai ket korona iti makinkukua kenkuana,+ ngem kas kinarinuker kadagiti tulangna daydiay agtignay a nakababain.+  Ti pampanunot dagidiay nalinteg ket hustisia;+ ti panangiturong dagidiay nadangkes ket allilaw.+  Ti sasao dagidiay nadangkes ket maysa a panagpadpadaan iti dara,+ ngem ti ngiwat dagidiay napalungdo isunto ti mangispal kadakuada.+  Adda pannakaduprak dagidiay nadangkes ket awandan,+ ngem ti mismo a balay dagidiay nalinteg agtalinaedto a sitatakder.+  Gapu iti ngiwatna kas masirib maidaydayawto ti maysa a tao,+ ngem ti maysa a tiritir iti puso agpaayto iti pannakaumsi.+  Nasaysayaat daydiay nalag-an ti pannakaipategna ngem addaan adipen ngem iti daydiay mangipadpadayag iti bagina ngem awanan iti tinapay.+ 10  Daydiay nalinteg ipategna ti kararua ti naamo nga animalna,+ ngem naulpit dagiti asi dagidiay nadangkes.+ 11  Daydiay mangtalon iti dagana mapnekto a mismo iti tinapay,+ ngem daydiay mangsurot iti awanan pateg a bambanag awanan iti puso.+ 12  Daydiay nadangkes tinarigagayanna ti nabatengan nga inanupan dagiti dakes a tattao;+ ngem no maipapan iti ramut dagidiay nalinteg, agbunga.+ 13  Gapu iti panagsalungasing dagiti bibig masiluan ti dakes a tao,+ ngem daydiay nalinteg lumapsut iti rigat.+ 14  Manipud iti bunga ti ngiwat ti maysa a tao isu mapnek iti naimbag,+ ket ti mismo nga aramid ti im-ima ti maysa a tao agsublinto kenkuana.+ 15  Ti dalan daydiay maag umiso iti bukodna a matmata,+ ngem daydiay umimdeng iti pammatigmaan masirib.+ 16  Maag a tao ti mangipakaammo iti panagluksawna iti isu met laeng nga aldaw,+ ngem daydiay nasaldet mangabbong iti pannakaibabain.+ 17  Daydiay agyesngaw iti kinamatalek ibagananto no ania ti nalinteg,+ ngem ti ulbod a saksi, panangallilaw.+ 18  Adda daydiay agsasao a siaaleng-aleng a kas kadagiti panangsugat ti kampilan,+ ngem ti dila dagidiay masirib ket makapaimbag.+ 19  Ti bibig ti kinapudno+ isunto ti maipasdek a sititibker iti agnanayon,+ ngem ti dila ti kinaulbod agingganto laeng iti apagkanito.+ 20  Ti panangallilaw adda iti puso dagidiay mangpartuat iti pannakadangran,+ ngem dagidiay mangipatigmaan iti talna addaanda iti panagrag-o.+ 21  Awanto ti makapasakit a mapagteng iti daydiay nalinteg,+ ngem dagiti nadangkes isudanto dagidiay sigurado a mapno iti didigra.+ 22  Dagiti ulbod a bibig nakarimrimonda ken Jehova,+ ngem dagidiay agtignay iti kinamatalek makaparagsakda kenkuana.+ 23  Ti nasaldet a tao abbonganna ti pannakaammo,+ ngem ti puso dagidiay maag isu daydiay mangipukkaw iti kinamaag.+ 24  Ti ima dagidiay nasaet isunto ti agturay,+ ngem ti managbaybay-a nga ima agpaayto iti pinuersa a panagtrabaho.+ 25  Ti panagdanag nga adda iti puso ti maysa a tao isunto ti mamagrukob iti dayta,+ ngem ti naimbag a sao isu ti mamagrag-o iti dayta.+ 26  Daydiay nalinteg simisimenna ti bukodna a pagpaaraban, ngem ti mismo a dalan dagidiay nadangkes pagallaallaenna ida.+ 27  Ti kinamanagbaybay-a saannanto a kamaten dagiti aanupen nga animal ti maysa,+ ngem daydiay nasaet isu ti napateg a kinabaknang ti maysa a tao. 28  Iti dana ti kinalinteg adda biag,+ ket ti panagbaniaga iti dasdasna kaipapananna ti saan nga ipapatay.+

Footnotes