Proverbio 11:1-31

11  Ti nakusit a paris a timbangan nakarimrimon ken Jehova,+ ngem ti naan-anay a bato a pagtimbang pakaragsakanna.  Dimteng kadi ti kinadursok? No kasta dumtengto ti pannakaibabain;+ ngem ti sirib adda kadagidiay naemma.+  Ti kinatarnaw dagidiay napalungdo isu ti mangidalan kadakuada,+ ngem ti kinakillo dagidiay makilanglangen a sigugulib agawannanto ida.+  Ti agkakapateg a bambanag saanto a pakagunggonaan iti aldaw ti rungsot,+ ngem ti met laeng kinalinteg mangispalto manipud ken patay.+  Ti kinalinteg daydiay awan pakababalawanna isunto ti mangpalinteg iti dalanna,+ ngem iti bukodna a kinadangkes mapasagto daydiay nadangkes.+  Ti kinalinteg dagiti napalungdo isunto ti mangispal kadakuada,+ ngem babaen ti panaggartemda matiliwto a mismo dagidiay makilanglangen a sigugulib.+  No matay ti nadangkes a tao, mapukaw ti namnamana;+ ket uray ti inanama a naibatay iti kinabileg napukaw.+  Ti nalinteg isu daydiay naalaw iti mismo a rigat,+ ket daydiay nadangkes sumrek imbes nga isu.+  Babaen iti ngiwatna dadaelen ti apostata ti padana a tao,+ ngem babaen iti pannakaammo maalaw dagiti nalinteg.+ 10  Gapu iti kinaimbag dagidiay nalinteg maparagsak unay ti maysa nga ili,+ ngem no mapukaw dagidiay nadangkes adda narag-o nga ikkis.+ 11  Gapu iti bendision dagidiay napalungdo maitan-ok ti maysa nga ili,+ ngem gapu iti ngiwat dagidiay nadangkes marba dayta.+ 12  Daydiay awanan iti puso inumsina ti mismo a padana a tao,+ ngem ti tao nga addaan nalawa a panangilasin isu daydiay agtalinaed a siuulimek.+ 13  Daydiay agpagnapagna kas maysa a manangpardaya+ ipanayagna ti kompidensial a saritaan,+ ngem daydiay matalek iti espiritu ilimedna ti maysa a banag.+ 14  No awan ti nasigo a panangiwanwan, mapasag dagiti umili;+ ngem adda pannakaisalakan iti kinaadu dagiti manangbalakad.+ 15  Ti maysa di bumurong a nakadakdakesto ti pagtungpalanna agsipud ta isu nagserbi a pammasiguro maipaay iti ganggannaet,+ ngem daydiay manggura iti panagalamano awan pagdanaganna. 16  Ti babai a makakayaw isu daydiay mangpetpet iti dayag;+ ngem dagiti manangikuspil, iti biangda, petpetanda ti kinabaknang. 17  Ti tao nga addaan naayat a kinamanangngaasi mangipapaay iti gunggona iti bukodna a kararua,+ ngem ti naulpit a tao iyegna ti pannakailaksid iti bukodna a bagi.+ 18  Daydiay nadangkes manggun-od kadagiti ulbod a tangdan,+ ngem daydiay agimulmula iti kinalinteg, pudno a sapul.+ 19  Daydiay sititibker a mangitaktakder iti kinalinteg nailinia maipaay iti biag,+ ngem daydiay mangkamkamat iti dakes nailinia maipaay iti bukodna nga ipapatay.+ 20  Dagidiay nakillo ti pusoda nakarimrimonda ken Jehova,+ ngem dagidiay awan pakababalawanna iti dalanda makaparagsakda kenkuana.+ 21  Nupay ti ima maipetpet iti ima, ti dakes a tao saanto a di nadusa;+ ngem ti putot dagidiay nalinteg sigurado a makatalawto.+ 22  Kas iti balitok nga aritos ti agong iti subsob ti baboy, kasta ti babai a nalibnos ngem ad-adaywanna ti kinasimbeng.+ 23  Ti tarigagay dagidiay nalinteg sigurado a naimbag;+ ti namnama dagidiay nadangkes ket rungsot.+ 24  Adda ti maysa nga agiwarawara ket kaskasdi a rumangrang-ay;+ kasta met ti maysa a mangmetmetmet iti maiparbeng, ngem agbanag laeng dayta iti panagkasapulan.+ 25  Ti naparabur a kararua mapalukmegto a mismo,+ ket daydiay sibubulos a mangsibug iti sabsabali isu sibubulos a masibuganto met.+ 26  Daydiay mangmedmed iti bukel—ilunodto dagiti umili, ngem adda bendision nga agpaay iti ulo daydiay mamalubos a mailako.+ 27  Daydiay mangsapul iti naimbag agtultuloyto a sapulenna ti naimbag a nakem;+ ngem no maipapan iti daydiay agbirok iti dakes, dumtengto kenkuana dayta.+ 28  Daydiay agtalek iti kinabaknangna—isu mapasagto;+ ngem kas iti bulbulong rumangpayanto dagidiay nalinteg.+ 29  No maipapan iti asinoman a mangyeg iti pannakailaksid iti bukodna a balay,+ agtagikuanto iti angin;+ ket ti maag a tao adipento daydiay masirib iti puso. 30  Ti bunga daydiay nalinteg maysa a kayo ti biag,+ ket daydiay makagun-od kadagiti kararua masirib.+ 31  Adtoy! Daydiay nalinteg—masupapakanto ditoy daga.+ Anian nga ad-adda pay a rebbeng a kasta daydiay nadangkes ken ti managbasol!+

Footnotes