Nehemias 11:1-36

11  Ita ti piprinsipe+ dagiti umili nagnaedda idiay Jerusalem;+ ngem no maipapan iti dadduma kadagiti umili, nagbibinnunotda+ tapno mangyegda iti maysa iti tunggal sangapulo tapno agnaed idiay Jerusalem a nasantuan a siudad,+ ket ti siam a sabali pay a paset agnaed kadagiti dadduma a siudad.  Mainayon pay, dagiti umili binendisionanda+ dagiti amin a lallaki a nagboluntario+ nga agnaed idiay Jerusalem.  Ket dagitoy dagiti pannakaulo iti masaksakupan a distrito+ a nagnaed idiay Jerusalem;+ ngem kadagiti siudad ti Juda sadiay a nagnaed, tunggal maysa iti bukodna a sanikua, kadagiti siudadda,+ ti Israel,+ ti papadi+ ken dagiti Levita,+ ken dagiti Netineo+ ken ti annak ti ad-adipen ni Solomon.+  Kasta met, idiay Jerusalem a nagnaed ti sumagmamano iti annak ni Juda ken ti sumagmamano iti annak ni Benjamin.+ Iti annak ni Juda adda idi ni Ataias nga anak ni Ozias nga anak ni Zacarias nga anak ni Amarias nga anak ni Sefatias nga anak ni Mahalalel iti annak ni Perez;+  ken ni Maasias nga anak ni Baruc nga anak ni Colhoze nga anak ni Hazaias nga anak ni Adaia nga anak ni Joiarib nga anak ni Zacarias nga anak ti Selanita.  Amin nga annak ni Perez nga agnanaed idi idiay Jerusalem uppat a gasut innem a pulo ket waloda, makabael a lallaki.  Ket dagitoy ti annak ni Benjamin:+ ni Sallu nga anak ni Mesullam+ nga anak ni Joed nga anak ni Pedaias nga anak ni Colaias nga anak ni Maasias nga anak ni Itiel nga anak ni Jesaias;  ket kalpasan kenkuana da Gabbai ken Sallai, siam a gasut duapulo ket walo;  ken ni Joel nga anak ni Zicri, maysa a manangaywan kadakuada, ken ni Juda nga anak ni Hassenua a mamangulo iti siudad kas maikadua. 10  Iti papadi: ni Jedaias nga anak ni Joiarib,+ ni Jaquin,+ 11  ni Seraias nga anak ni Hilkias nga anak ni Mesullam+ nga anak ni Sadok+ nga anak ni Meraiot nga anak ni Ahitub,+ maysa a panguluen ti balay ti pudno a Dios; 12  ken ti kakabsatda a managaramid iti trabaho iti balay,+ walo gasut duapulo ket dua; ken ni Adaia nga anak ni Jeroham+ nga anak ni Pelalias nga anak ni Amzi nga anak ni Zacarias nga anak ni Pasur+ nga anak ni Malkias,+ 13  ken ti kakabsatna, dagiti pannakaulo iti balbalay dagiti amma,+ dua gasut uppat a pulo ket dua, ken ni Amashai nga anak ni Azarel nga anak ni Azai nga anak ni Mesillemot nga anak ni Immer, 14  ken ti kakabsatda, nabileg a lallaki ti kinamaingel,+ sangagasut duapulo ket walo, ket adda idi maysa a manangaywan+ kadakuada, ni Zabdiel nga anak dagidiay naindaklan. 15  Ket kadagiti Levita:+ ni Semaias nga anak ni Hassub nga anak ni Azricam nga anak ni Hasabias+ nga anak ni Bunni, 16  ken da Sabetai+ ken Jozabad,+ kadagiti pannakaulo dagiti Levita, agaywan iti makinruar a trabaho iti balay ti pudno a Dios; 17  ket ni met laeng Matanias,+ ti anak ni Mikias nga anak ni Zabdi nga anak ni Asaf,+ ti mangidadaulo iti panangidaydayaw a panagkanta,+ inaramidna ti panangidayaw iti panagkararag,+ ket ni Bacbukias isu idi ti maikadua iti kakabsatna, ken ni Abda nga anak ni Sammua nga anak ni Galal+ nga anak ni Jedutun.+ 18  Amin dagiti Levita iti nasantuan a siudad+ dua gasut walopulo ket uppatda. 19  Ket dagiti agay-aywan iti ruangan+ isu idi da Accub, Talmon+ ken ti kakabsatda nga agbambantay kadagiti ruangan,+ sangagasut pitopulo ket dua. 20  Ket ti dadduma pay iti Israel, iti papadi ken kadagiti Levita, addada iti amin a sabsabali pay a siudad ti Juda, tunggal maysa iti bukodna a pagtatawidan a sanikua.+ 21  Ket dagiti Netineo+ agnanaedda idi idiay Ofel;+ ket da Ziha ken Gispa isuda ti namangulo kadagiti Netineo. 22  Ket ti manangaywan+ dagiti Levita idiay Jerusalem isu idi ni Uzzi nga anak ni Bani nga anak ni Hasabias nga anak ni Matanias+ nga anak ni Mica+ iti annak ni Asaf,+ dagiti kumakanta,+ mainaig iti trabaho iti balay ti pudno a Dios. 23  Ta adda idi bilin ti ari maigapu kadakuada,+ ket adda naikeddeng a pagtaraon a maipaay kadagiti kumakanta kas kalikaguman ti tunggal aldaw.+ 24  Ket ni Petaias nga anak ni Mesezabel iti annak ni Zera nga anak ni Juda adda idi iti sibay ti ari maipaay iti tunggal banag dagiti umili. 25  Ket no maipapan iti purpurok+ kadagiti talonda, adda idi sumagmamano iti annak ni Juda a nagnaed idiay Kiriat-arba+ ken kadagiti agpampannuray nga ilina ken idiay Dibon ken kadagiti agpampannuray nga ilina ken idiay Jecabzeel+ ken purpurokna, 26  ken idiay Jesua ken idiay Molada+ ken idiay Bet-pelet+ 27  ken idiay Hazar-sual+ ken idiay Beer-seba+ ken kadagiti agpampannuray nga ilina 28  ken idiay Siclag+ ken idiay Mecona ken kadagiti agpampannuray nga ilina 29  ken idiay En-rimmon+ ken idiay Zora+ ken idiay Jarmut,+ 30  Zanoa,+ Adullam+ ken purpurokda, Laquis+ ken kadagiti talonna, Azeca+ ken kadagiti agpampannuray nga ilina. Ket nagpakarsoda manipud Beer-seba agingga iti ginget ti Hinnom.+ 31  Ket ti annak ni Benjamin naggapuda idiay Geba,+ Micmas+ ken Aia+ ken Bethel+ ken kadagiti agpampannuray nga ilina, 32  Anatot,+ Nob,+ Anania, 33  Hasor, Rama,+ Gittaim,+ 34  Hadid, Zeboim, Neballat, 35  Lod+ ken Ono,+ ti ginget dagiti nasigo a trabahador. 36  Ket kadagiti Levita adda bembenneg ti Juda maipaay iti Benjamin.

Footnotes