Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Online a Biblia | BARO A LUBONG A PATARUS TI NASANTUAN A KASURATAN

Nahum 2:1-13

2  Daydiay agiwarwara simmang-at iti sanguanam.+ Masaluadan koma ti nasarikedkedan a lugar. Bantayam ti dalan. Papigsaem dagiti padingpading. Patibkerem iti kasta unay ta pannakabalin.+  Ta ni Jehova sigurado nga ummongennanto ti panagpannakkel ni Jacob,+ kas iti panagpannakkel ti Israel, agsipud ta dagidiay agibukbukbok imbukbokda ida;+ ket dinadaelda dagiti saringitda.+  Ti kalasag dagiti nabileg a lallakina natinaan iti nalabaga; dagiti lallakina a nakired nagkawesda iti carmesi a lupot.+ Ti pakigubat a karuahe iti aldaw ti panagsaganana ket nabuyogan iti apuy ti landok a ramramit, ket napagkuyegyeg dagiti pika a kayo ti parwa.+  Kadagiti kalsada agtultuloy nga agtaray a simamauyong dagiti karuahe a pakigubat.+ Dumardarurosda a sumang-at ken sumalog kadagiti publiko a plasa. Dagiti langada kaslada kadagiti aluten. Kas kadagiti kimat+ agtultuloyda nga agtaray.  Malagipnanto dagidiay nadaegna.+ Maitibkoldanto iti pannagnada.+ Agganatdanto a mapan iti paderna, ket ti sagben kasapulan a maipasdekto a sititibker.  Sigurado a maluktanto dagiti mismo a ruangan dagiti karayan, ket ti met laeng palasio pudno a marunawto.  Ket naikeddengen; isu nalukaisanen; sigurado a maipanawto,+ ket agasugto dagiti adipenna a babbai, kas iti uni dagiti kalapati,+ a dandanogenda a maulit-ulit dagiti pusoda.+  Ket ti Nineve, manipud al-aldaw a kaaddanan,+ kasla maysa a ban-aw ti dandanum;+ ngem agtaltalawda. “Agintekkayo! Agintekkayo!” Ngem awan ti tumaltaliaw.+  Agsamsamkayo iti pirak; agsamsamkayo iti balitok;+ yantangay awan patingga ti bambanag a nakaurnos. Adda nakaro a kinaadu dagiti amin a kita ti matarigagayan nga ar-aruaten.+ 10  Kinaongaong ken kinaawan mamaay, ken maysa a siudad a napaglangalang!+ Ket ti puso marunrunaw,+ ket adda panagtigerger dagiti tumeng,+ ket dagiti nakaro nga ut-ot addada kadagiti amin a padingpading;+ ket no maipapan kadagiti rupada amin, nangpataudda iti rangrang ti panagdanag.+ 11  Sadino ti ayan ti taeng dagiti leon, ken ti rukib a kukua dagiti burboran a bumaro a leon, a nagnaan ken sinerkan ti leon,+ ti ayan idi ti urbon ti leon, ket awan ti mamagpigerger kadakuada?+ 12  Ti leon mangrangrangkay iti umdas maipaay kadagiti urbonna, ket mangbekbekkel maipaay kadagiti kabaianna a leon. Ket dagiti abutna pinagtalinaedna a sipupunno iti inanupan ket dagiti paglemmenganna a lugar kadagiti animal a narangrangkay.+ 13  “Adtoy! Bumusorak kenka,” kuna ni Jehova ti buybuyot,+ “ket ti karuahena a pakigubat puorakto iti asuk.+ Ket ti maysa a kampilan alun-onennanto dagiti bukodmo a burboran a bumaro a leon.+ Ket ti inanupam gessatekto iti daga, ket saanton a mangngegan ti timek dagiti mensaherom.”+

Footnotes