Levitico 5:1-19

5  “‘Ita no kas pagarigan agbasol ti maysa a kararua+ ta nakangngeg iti publiko a panagilunod+ ket isu maysa a saksi wenno nakitana wenno naammuanna, no saanna nga ipulong+ dayta, ngarud masapul a manungsungbat iti biddutna.  “‘Wenno no ti maysa a kararua makasagid iti narugit a banag, uray no ti natay a bagi ti maysa a narugit nga atap nga animal wenno ti natay a bagi ti maysa a narugit a naamo nga animal wenno ti natay a bagi ti maysa a narugit nga agpangpangen a parsua,+ nupay nailimed dayta kenkuana,+ kaskasdi nga isu narugit ken nakabasol.+  Wenno no kas pagarigan masagidna ti kinarugit ti maysa a tao maipapan iti aniaman a kinarugitna+ a mabalin a pakarugitanna, nupay nailemed dayta kenkuana, ket kaskasdi nga isu naammuanna dayta, ngarud isu nakabasol.  “‘Wenno no kas pagarigan agsapata ti maysa a kararua agingga a makapagsao pay a siaaleng-aleng+ kadagiti bibigna nga agaramid iti dakes+ wenno agaramid iti naimbag maipapan iti uray aniaman a banag a mabalin a sawen a siaaleng-aleng ti tao iti maysa a sinapataan a sasao,+ nupay nailimed dayta kenkuana, ket kaskasdi nga isu naammuanna dayta, ngarud nakabasol no maipapan iti maysa kadagitoy a banag.  “‘Ket mapasamakto a no kas pagarigan isu makabasol maipapan iti maysa kadagitoy a banag, ngarud masapul nga ipudnona+ no iti ania a pamay-an nga isu nagbasol.  Ket masapul nga iyegna ti datonna gapu iti babak+ ken Jehova iti basolna a naaramidanna, awan sabali, maysa a kabaian manipud iti arban, maysa a kabaian a kordero wenno maysa a kabaian+ nga urbon dagiti kalding, a maipaay a daton gapu iti basol; ket ti padi masapul a mangaramid iti panangabbong maipaay kenkuana iti basolna.+  “‘Nupay kasta, no saan nga umdas ti kabaelanna maipaay iti maysa a karnero,+ ngarud kas datonna gapu iti babak iti basol a naaramidanna masapul a mangyeg iti dua a pagaw+ wenno dua nga urbon nga atap a kalapati ken Jehova, maysa ti maipaay a daton gapu iti basol+ ket maysa ti maipaay a daton a mapuoran.  Ket masapul nga ipanna ida iti padi, a masapul a mangidatag nga umuna iti maysa a maipaay iti daton gapu iti basol ket kettelenna+ ti ulona iti sango ti tengngedna, ngem rebbeng a saanna nga isina dayta.  Ket masapul nga iparsiakna ti dadduma iti dara ti daton gapu iti basol iti sikigan ti altar, ngem ti matedda iti dara maipaaruyotto iti puon ti altar.+ Maysa dayta a daton gapu iti basol. 10  Ket ti sabali pay aramatennanto kas daton a mapuoran sigun iti kadawyan a pamay-an;+ ket ti padi masapul a mangaramid iti panangabbong+ maipaay kenkuana iti basolna a naaramidanna, ket iti kasta mapakawanto dayta kenkuana.+ 11  “‘Ita no awan kabalinanna+ maipaay iti dua a pagaw wenno dua nga urbon nga atap a kalapati, ngarud masapul nga iyegna kas datonna maipaay iti basol a naaramidanna ti apagkapullo ti maysa nga efa+ ti nasayaat nga arina a maipaay a daton gapu iti basol. Masapul a saanna nga ikkan dayta iti lana+ ken masapul a saan a mangikabil iti olibano iti dayta, ta maysa dayta a daton gapu iti basol.+ 12  Ket masapul nga ipanna iti padi, ket ti padi masapul a mangala manipud iti dayta ti sangarakemna kas mangipalagip+ iti dayta ket masapul a pagasukenna iti altar iti rabaw dagiti naipuor a daton ni Jehova.+ Daton dayta gapu iti basol.+ 13  Ket ti padi masapul a mangaramid iti panangabbong+ maipaay kenkuana iti basolna a naaramidanna, aniaman kadagitoy a basol, ket iti kasta mapakawanto dayta kenkuana; ket agbalinto a kukua ti padi+ a kas met laeng iti daton a bukbukel.’” 14  Ket intuloy ni Jehova ti agsao ken Moises, a kunkunana: 15  “No kas pagarigan agtignay a di simamatalek ti maysa a kararua ta pudno nga isu di inranranta a makabasol maikaniwas iti nasantuan a bambanag ni Jehova,+ ngarud masapul a mangyeg kas datonna gapu iti babak+ ken Jehova iti maysa a nasalun-at a kalakian a karnero manipud iti arban, sigun iti napattapatta a pateg iti siklo a pirak,+ iti siklo ti nasantuan a disso, kas maysa a daton gapu iti babak. 16  Ket agsupapakto maipaay iti basol a naaramidanna a maikaniwas iti nasantuan a disso ket nayonannanto iti apagkalima+ dayta, ket masapul nga itedna iti padi, tapno ti padi makaaramid iti panangabbong+ maipaay kenkuana babaen ti kalakian a karnero ti daton gapu iti babak, ket iti kasta mapakawanto+ dayta kenkuana. 17  “Ket no agbasol ti maysa a kararua ta maaramidna ti maysa kadagiti amin a banag nga ibilin ni Jehova a rebbeng a di aramiden, nupay saanna a naammuan dayta,+ kaskasdi nga isu nakabasol ket masapul a manungsungbat iti biddutna.+ 18  Ket masapul a mangyeg iti nasalun-at a kalakian a karnero manipud iti arban sigun iti napattapatta a pateg, a maipaay a daton gapu iti babak,+ iti padi; ket ti padi masapul a mangaramid iti panangabbong+ maipaay kenkuana iti biddutna a naaramidanna a di inggagara, nupay isu saanna a naammuan dayta, ket iti kasta mapakawanto dayta kenkuana.+ 19  Maysa dayta a daton gapu iti babak. Di bumurong nga isu nakabasol+ maikaniwas ken Jehova.”

Footnotes