Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Online a Biblia | BARO A LUBONG A PATARUS TI NASANTUAN A KASURATAN

Levitico 27:1-34

27  Ket intuloy ni Jehova ti agsao ken Moises, a kunkunana:  “Agsaoka iti annak ti Israel, ket masapul a kunaem kadakuada, ‘No kas pagarigan mangaramid ti maysa a tao iti naisangsangayan a kari+ iti panangidaton kadagiti kararua ken Jehova sigun iti napattapatta a pateg,  ket ti napattapatta a pateg kasapulan a pateg ti maysa a lalaki manipud duapulo ti tawenna agingga iti innem a pulo ti tawenna, ti napattapatta a pateg masapul ngarud nga agbalin a limapulo a siklo a pirak iti siklo ti nasantuan a disso.  Ngem no babai, ti napattapatta a pateg masapul ngarud nga agbalin a tallopulo a siklo.  Ket no ti edad manipud lima ti tawenna agingga iti duapulo ti tawenna, ti napattapatta a pateg ti lalaki masapul ngarud nga agbalin a duapulo a siklo ket iti babai sangapulo a siklo.  Ket no ti edad manipud maysa a bulanna agingga iti lima ti tawenna, ti napattapatta a pateg ti lalaki masapul ngarud nga agbalin a lima+ a siklo a pirak ket iti babai ti napattapatta a pateg masapul a tallo a siklo a pirak.  “‘Ita no ti edad ket manipud innem a pulo ti tawenna nga agpangato, no lalaki, ti napattapatta a pateg masapul ngarud nga agbalin a sangapulo ket lima a siklo ket iti babai sangapulo a siklo.  Ngem no isu pimmanglaw unay maipaay iti napattapatta a pateg,+ masapul ngarud a pagtakderenna ti tao iti sanguanan ti padi, ket ti padi masapul a mangikeddeng kenkuana iti maysa a pateg.+ Sigun iti kabaelan ti agkarkari,+ ti padi mangikeddeng kenkuana iti maysa a pateg.  “‘Ket no animal dayta a kas iti idatag ti maysa a kas daton ken Jehova, isuamin a maipaayna ken Jehova agbalinto a nasantuan a banag.+ 10  Saanna a mabalin a sukatan, ket saanna a mabalin nga isukat ti nasayaat iti dakes wenno ti dakes iti nasayaat. Ngem no rebbeng nga isukatna latta ti animal iti animal, dayta masapul ngarud nga agbalin ken ti maisukat iti dayta rebbeng nga agbalin a nasantuan a banag. 11  Ket no aniaman a narugit+ nga animal dayta a kas iti saan nga idatag ti maysa a kas daton ken Jehova,+ masapul ngarud a pagtakderenna ti animal iti sanguanan ti padi.+ 12  Ket ti padi masapul a mangikeddeng iti pateg iti dayta uray no nasayaat wenno dakes. Sigun iti pateg a pinattapatta+ ti padi, kasta ti rebbeng a pagbalinanna. 13  Ngem no kayatna latta a gatangen a bawyen, masapul ngarud a mangted iti apagkalima+ dayta a mainayon iti napattapatta a pateg. 14  “‘Ita no kas pagarigan santipikaren ti maysa a tao ti balayna kas nasantuan a banag ken Jehova, ti padi masapul ngarud a mangaramid iti panangpateg iti dayta uray no nasayaat wenno dakes.+ Sigun iti aramiden ti padi a panangpateg iti dayta, kasta ti rebbeng a nginana. 15  Ngem no kayat ti manangsantipikar a gatangen a bawyen ti balayna, masapul ngarud a mangted iti apagkalima ti kuarta ti napattapatta a pateg a mainayon iti dayta;+ ket agbalinto a kukuana. 16  “‘Ket no ti santipikaren ti maysa a tao ken Jehova isu ti dadduma iti talon a kukuana,+ ti pateg masapul ngarud a mapattapatta kas mairukod iti bin-i dayta: no maysa a homer+ ti sebada a bin-i, ngarud iti limapulo a siklo a pirak. 17  No santipikarenna ti talonna manipuden iti tawen ti Jubileo,+ rebbeng nga agngina dayta sigun iti napattapatta a pateg. 18  Ket no kalpasan ti Jubileo a santipikarenna ti talonna, masapul ngarud a pattapattaen kenkuana ti padi ti gatad kas mairukod kadagiti tawen a matedda agingga iti sumaganad a tawen ti Jubileo, ket rebbeng a makissayan ti napattapatta a pateg.+ 19  Ngem no ti manangsantipikar iti dayta gatangennanto latta a bawyen ti talon, masapul ngarud a mangted iti apagkalima ti kuarta ti napattapatta a pateg a mainayon iti dayta, ket agtalinaedto a kukuana.+ 20  Ita no saanna a gatangen a bawyen ti talon no di ket kas pagarigan mailako ti talon iti sabali a tao, saan a mabalin a magatang a mabawi manen. 21  Ket ti talon masapul nga agbalin a nasantuan a banag ken Jehova inton mapalusposan iti Jubileo, kas maysa a talon a naikeddengen.+ Ti panangtagikua iti dayta agpaayto iti padi.+ 22  “‘Ket no santipikarenna ken Jehova ti maysa a talon a ginatangna a saan a paset ti talon a kukuana,+ 23  masapul ngarud a pattapattaen ti padi maipaay kenkuana ti gatad ti pateg agingga iti tawen ti Jubileo, ket masapul nga itedna ti napattapatta a pateg iti dayta nga aldaw.+ Nasantuan a banag dayta ken Jehova.+ 24  Iti tawen ti Jubileo agsublinto ti talon iti daydiay nanggatanganna iti dayta, iti daydiay pagpaayan ti panangtagikua iti daga.+ 25  “‘Ita tunggal pateg rebbeng a mapattapatta iti siklo ti nasantuan a disso. Ti siklo rebbeng nga aggatad iti duapulo a gera.+ 26  “‘Ti laeng inauna kadagiti animal, a mayanak kas ti inauna maipaay ken Jehova,+ awan koma ti tao a mangsantipikar iti dayta. Uray no toro wenno karnero, kukua dayta ni Jehova.+ 27  Ket no kadagiti narugit nga animal+ dayta ken masapul a subbotenna sigun iti napattapatta a pateg, masapul ngarud a mangted iti apagkalima dayta a mainayon iti dayta.+ Ngem no saan a magatang a mabawi, rebbeng ngarud a mailako sigun iti napattapatta a pateg. 28  “‘Isuna laeng ta awan koma ti mailako nga aniaman a kita ti naikeddengen a banag nga ipaay ti maysa a tao ken Jehova maipaay iti pannakadadael+ manipud iti isuamin a kukuana, uray no manipud iti sangatauan wenno an-animal wenno manipud iti talon a kukuana, ket awan koma ti magatang a mabawi nga aniaman a kita ti naipaayen a banag.+ Kasasantuan a banag dayta ken Jehova. 29  Awan koma ti masubbot a naikeddengen a tao a maipaay iti pannakadadael manipud iti sangatauan.+ Rebbeng a mapapatay a di bumurong.+ 30  “‘Ket tunggal apagkapullo+ ti daga, manipud iti bin-i ti daga ken ti bunga ti kayo, kukua ni Jehova. Nasantuan a banag dayta ken Jehova. 31  Ket no ti maysa a tao kayatna latta a gatangen a bawyen ti aniaman nga apagkapullona, rebbeng a mangted iti apagkalima dayta a mainayon iti dayta.+ 32  No maipapan iti tunggal apagkapullo ti pangen ken arban, isuamin a lumasat iti sirok ti baston,+ ti maikasangapulo nga ulo rebbeng nga agbalin a nasantuan a banag ken Jehova. 33  Rebbeng a saanna a sukimaten no naimbag wenno dakes, saanna met nga isukat. Ngem no isukatna latta, dayta agbalinto ngarud ken ti maisukat iti dayta rebbeng nga agbalin a nasantuan a banag.+ Saan koma a magatang a mabawi.’” 34  Dagitoy ti bilbilin+ nga inted ni Jehova ken Moises kas bilbilin iti annak ti Israel idiay Bantay Sinai.+

Footnotes