Juan 14:1-31

14  “Dikay palubosan a mariribukan dagiti pusoyo.+ Watwatenyo ti pammati iti Dios,+ watwatenyo met ti pammati kaniak.+  Idiay balay ni Amak adu ti pagyanan.+ Ta no saan, imbagak koma kadakayo, agsipud ta mapanak tapno mangisaganaak iti lugar+ a maipaay kadakayo.  Kasta met, no mapanak ket mangisaganaak iti lugar a maipaay kadakayo, umayak manen+ ket awatenkayto nga ikuyog kaniak,+ tapno no sadino ti ayanko addakayo met koma.+  Ket no sadino ti papanak ammoyo ti dalan.”  Kinuna kenkuana ni Tomas:+ “Apo, saanmi nga ammo no sadino ti papanam.+ Kasano ti pannakaammomi iti dalan?”  Kinuna kenkuana ni Jesus: “Siak ti dalan+ ken ti kinapudno+ ken ti biag.+ Awan ti umay iti Ama malaksid no baeten kaniak.+  No naam-ammodak, naam-ammoyo met koma ni Amak; manipuden itoy a kanito isu am-ammoyo ket isu nakitayo.”+  Kinuna kenkuana ni Felipe: “Apo, ipakitam kadakami ti Ama, ket umdasen dayta kadakami.”  Kinuna kenkuana ni Jesus: “Addaakon a kaduayo iti nabayag unayen a tiempo, ket kaskasdi, Felipe, saannak pay aya a naam-ammo? Ti nakakita kaniak nakitana met ti Ama.+ Kasano a kunaem, ‘Ipakitam kadakami ti Ama’?+ 10  Saanmo kadi a patien a naikaykaysaak iti Ama ket ti Ama naikaykaysa kaniak?+ Ti bambanag a sawek kadakayo saanko a sawen iti bukodko a parnuay; ngem ti Ama nga agtalinaed a naikaykaysa kaniak ar-aramidenna dagiti trabahona.+ 11  Patiendak a naikaykaysaak iti Ama ket ti Ama naikaykaysa kaniak; ta no saan, mamatikayo maigapu iti ar-aramid met laeng.+ 12  Pudno unay kunak kadakayo, Ti mangwatwat iti pammati kaniak, aramidento met dayta dagiti trabaho nga aramidek; ket aramidennanto dagiti trabaho a dakdakkel+ ngem dagitoy, agsipud ta mapanak iti Ama.+ 13  Kasta met, aniaman ti dawatenyo iti naganko, aramidekto daytoy, tapno ti Ama maipadayag koma mainaig iti Anak.+ 14  No dawatenyo ti aniaman a banag iti naganko, aramidekto dayta. 15  “No ayatendak, tungpalenyonto dagiti bilinko;+ 16  ket agkiddawakto iti Ama ket ikkannakayto iti sabali a katulongan tapno adda kadakayo iti agnanayon,+ 17  ti espiritu ti kinapudno,+ a saan a mabalin nga awaten ti lubong,+ agsipud ta saanna a makita dayta wenno uray maammuan dayta. Ammoyo dayta, agsipud ta agtalinaed kadakayo ken adda kadakayo.+ 18  Saankayto a baybay-an nga ulila.+ Umayak kadakayo. 19  Apagbiit laengen ket ti lubong saannakton a makita,+ ngem dakayo makitadakto,+ agsipud ta agbiagak ket agbiagkayto.+ 20  Iti dayta nga aldaw maammuanyonto a naikaykaysaak iti Amak ket naikaykaysakayo kaniak ket naikaykaysaak kadakayo.+ 21  Ti addaan kadagiti bilinko ket tungpalenna ida, isu dayta ti agayat kaniak.+ Kalpasanna ti agayat kaniak ayatento ni Amak, ket isu ayatekto ket silalawag nga iparangkonto kenkuana ti bagik.” 22  Ni Judas,+ saan a ni Iscariote, kinunana kenkuana: “Apo, ania ti napasamak ta panggepmo nga iparang a silalawag kadakami ti bagim ket saan nga iti lubong?”+ 23  Kas sungbat kinuna kenkuana ni Jesus: “No ti asinoman agayat kaniak, tungpalennanto+ ti saok, ket isu ayatento ni Amak, ket umaykamto kenkuana ket makipagyankamto kenkuana.+ 24  Ti saan nga agayat kaniak saanna a tungpalen dagiti saok; ket ti sao a mangmangngegyo saanko a kukua, no di ket kukua ti Ama a nangibaon kaniak.+ 25  “Bayat ti kaaddak kadakayo sinaok kadakayo dagitoy a banag. 26  Ngem ti katulongan, ti nasantuan nga espiritu, nga ibaonto ti Ama iti naganko, isuronto dayta kadakayo ti amin a bambanag ket ipalagipna kadakayo ti amin a bambanag nga imbagak kadakayo.+ 27  Ibatik kadakayo ti talna, itedko kadakayo ti talnak.+ Diak ited dayta kadakayo iti wagas a panangited ti lubong. Dikay palubosan a mariribukan dagiti pusoyo wenno uray palubosan ida nga agalikenken gapu ti buteng. 28  Nangngegyo a kinunak kadakayo, Pumanawak ket agsubliak kadakayo. No inayatdak, agrag-okayo ta mapanak iti Ama, agsipud ta ti Ama dakdakkel+ ngem siak. 29  Gapuna ita imbagakon kadakayo sakbay a mapasamak,+ tapno iti kasta, inton mapasamak, mamatikay koma. 30  Saanakon a makisao kadakayo iti adu, ta um-umayen ti agturay+ iti lubong. Ket awan pannakabalinna kaniak,+ 31  ngem, tapno maammuan ti lubong nga ay-ayatek ti Ama, no kasano a ti Ama inikkannak iti bilin+ nga aramiden, kasta ti ar-aramidek. Tumakderkayo, pumanawtay ditoy.

Footnotes