Josue 16:1-10

16  Ket ti pannaka-bunot+ rimmuar a maipaay iti annak ni Jose+ manipud iti Jordan+ idiay Jerico nga agturong iti dandanum ti Jerico nga agpadaya, ti let-ang a sumang-at manipud Jerico nga agturong iti nakabambantay a rehion ti Bethel.+  Ket rimmuar dayta manipud Bethel a kukua ti Luz+ ket bimmallasiw agingga iti beddeng dagiti Arquita+ idiay Atarot,  ket simmalog nga agpalaud agingga iti beddeng dagiti Jafleteo agingga iti beddeng ti Makimbaba a Bet-horon+ ken ti Gezer,+ ket sadiay baybay ti paginggaanna.+  Ket ti annak ni Jose,+ da Manases ken Efraim,+ tinagikuada ti daga.+  Ket ti beddeng ti annak ni Efraim sigun iti pampamiliada isu idi, wen, ti beddeng ti tawidda nga agpadaya isu idi ti Atarot-addar,+ agingga iti Makinngato a Bet-horon;+  ket ti beddeng rimmuar agingga iti baybay. Ti Micmetat+ adda idi iti amianan, ket ti beddeng naglikaw nga agpadaya agingga iti Taanat-silo, ket bimmallasiw nga agpadaya agingga iti Janoa.  Ket simmalog dayta manipud Janoa agingga iti Atarot ken iti Naara ket dimmanon agingga iti Jerico+ ken rimmuar agingga iti Jordan.  Manipud Tappua+ naglayon nga agpalaud ti beddeng agingga iti naapres a ginget ti Kana,+ ket sadiay baybay ti paginggaanna.+ Daytoy ti tawid ti tribu ti annak ni Efraim sigun iti pampamiliada.  Ket ti annak ni Efraim addaanda kadagiti naipasngat a siudad+ iti tengnga ti tawid ti annak ni Manases, amin dagiti siudad ken dagiti purokda. 10  Ket saanda a pinagtalaw dagiti Canaanita+ nga agnanaed idiay Gezer,+ ket dagiti Canaanita agtultuloyda nga agnaed iti tengnga ti Efraim agingga itoy nga aldaw+ ket naipasakupda iti mangadipen a pinuersa a panagtrabaho.+

Footnotes