Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Online a Biblia | BARO A LUBONG A PATARUS TI NASANTUAN A KASURATAN

Josue 15:1-63

15  Ket ti pannaka-bunot+ ti tribu ti annak ni Juda sigun iti pampamiliada isu idi ti agingga iti beddeng ti Edom,+ ti let-ang ti Zin,+ agingga iti Negeb+ iti makin-abagatan nga ungtona.  Ket ti makin-abagatan a beddengda isu idi ti manipud iti ungto ti Asin a Baybay,+ manipud iti luek a sumango iti abagatan.  Ket rimmuar dayta nga agpaabagatan agingga iti sasang-atan ti Acrabbim+ ket bimmallasiw agingga iti Zin+ ken simmang-at manipud abagatan agingga iti Cades-barnea+ ket bimmallasiw agingga iti Hezron ken simmang-at agingga iti Addar ken naglikaw agingga iti Carca.  Ket limmasat agingga iti Azmon+ ket rimmuar agingga iti naapres a ginget ti Egipto;+ ket sadiay baybay ti paginggaan ti beddeng. Daytoy ti nagbalin a makin-abagatan a beddengda.  Ket ti makindaya a beddeng isu ti Asin a Baybay agingga iti ungto ti Jordan, ket ti beddeng idiay makin-amianan a suli adda idi iti luek ti baybay, iti ungto ti Jordan.+  Ket ti beddeng simmang-at agingga iti Bet-hogla+ ket bimmallasiw iti amianan ti Bet-araba,+ ket ti beddeng simmang-at agingga iti bato ni Bohan+ nga anak ni Ruben.  Ket ti beddeng simmang-at agingga iti Debir iti nababa a tanap ti Acor+ ken agsikko nga agpaamianan agingga iti Gilgal,+ nga adda iti sanguanan ti sasang-atan ti Adummim, nga adda iti abagatan ti naapres a ginget; ket ti beddeng bimmallasiw agingga iti dandanum ti En-semes,+ ket ti paginggaanna isu idi ti En-rogel.+  Ket ti beddeng simmang-at agingga iti ginget ti anak ni Hinnom+ agingga iti darisdis ti Jebuseo+ iti abagatan, kayatna a sawen, ti Jerusalem;+ ket ti beddeng simmang-at agingga iti tapaw ti bantay a sumango iti ginget ti Hinnom iti agpalaud, nga adda iti ungto ti nababa a tanap ti Refaim+ iti agpaamianan.  Ket ti beddeng namarkaan manipud iti tapaw ti bantay agingga iti ubbog ti dandanum ti Neftoa,+ ket rimmuar agingga kadagiti siudad ti Bantay Efron; ket ti beddeng namarkaan agingga iti Baala,+ kayatna a sawen, ti Kiriat-jearim.+ 10  Ket ti beddeng naglikaw manipud Baala nga agpalaud agingga iti Bantay Seir ken bimmallasiw agingga iti darisdis ti Bantay Jearim iti amianan, kayatna a sawen, ti Kesalon; ket simmalog agingga iti Bet-semes+ ken bimmallasiw agingga iti Timna.+ 11  Ket ti beddeng rimmuar agingga iti darisdis ti Ekron+ iti agpaamianan, ket ti beddeng namarkaan agingga iti Sikkeron ken bimmallasiw agingga iti Bantay Baala ket rimmuar agingga iti Jabneel; ket sadiay baybay ti paginggaan ti beddeng. 12  Ket ti makinlaud a beddeng adda idi iti Dakkel a Baybay+ ken iti takdangna. Daytoy idi ti beddeng iti intero nga aglikmut, ti annak ni Juda sigun iti pampamiliada. 13  Ket maipaay ken Caleb+ nga anak ni Jefune nangted iti binglay iti tengnga ti annak ni Juda kas imbilin ni Jehova ken Josue, awan sabali, ti Kiriat-arba (ti nakuna nga Arba isu ti ama ni Anak), kayatna a sawen, ti Hebron.+ 14  Iti kasta ni Caleb pinapanawna sadiay ti tallo nga annak ni Anak,+ awan sabali, da Sesai+ ken Ahiman ken Talmai,+ dagidiay nayanak ken ni Anak.+ 15  Idin isu simmang-at manipud sadiay nga agturong kadagiti agnanaed idiay Debir.+ (Ita ti nagan ti Debir sakbay dayta ket Kiriat-sefer.)+ 16  Ket kinuna ni Caleb: “Siasinoman a mangkabil iti Kiriat-sefer ket kautibuenna, sigurado nga itedkonto kenkuana ni Acsa+ nga anakko a babai kas asawa.” 17  Iti kasta ni Otniel+ nga anak ni Quenaz,+ a kabsat ni Caleb, kinautibona dayta. Gapuna intedna kenkuana ni Acsa+ nga anakna a babai kas asawa. 18  Ket naaramid nga idi agaw-awid, isu intultuloyna a ginargari nga agkiddaw iti talon ken amana. Kalpasanna nagtipat bayat nga adda iti rabaw ti asno. Gapu itoy kinuna kenkuana ni Caleb: “Ania ti kayatmo?”+ 19  Iti kasta kinunana: “Ikkannak iti bendision, ta sangkadisso a daga iti agpaabagatan ti intedmo kaniak, ket masapul nga itedmo kaniak ti Gulot-maim.” Gapuna intedna kenkuana ti Makinngato a Gulot ken ti Makimbaba a Gulot.+ 20  Daytoy ti tawid+ ti tribu ti annak ni Juda+ sigun iti pampamiliada. 21  Ket dagiti siudad iti ungto ti tribu ti annak ni Juda iti turong ti beddeng ti Edom+ iti abagatan isu idi ti Kabzeel+ ken ti Eder ken ti Jagur, 22  ken ti Kina ken ti Dimona ken ti Adada, 23  ken ti Kedes ken ti Hasor ken ti Itnan, 24  ti Zif ken ti Telem+ ken ti Bealot, 25  ken ti Hasor-hadatta ken ti Keriot-hezron, kayatna a sawen, ti Hasor, 26  ti Amam ken ti Sema ken ti Molada,+ 27  ken ti Hazar-gadda ken ti Hesmon ken ti Bet-pelet,+ 28  ken ti Hazar-sual+ ken ti Beer-seba+ ken ti Biziotia, 29  ti Baala+ ken ti Iim ken ti Ezem,+ 30  ken ti Eltolad ken ti Kesil ken ti Horma,+ 31  ken ti Siclag+ ken ti Madmanna ken ti Sansana, 32  ken ti Lebaot ken ti Silhim ken ti Ain+ ken ti Rimmon;+ amin dagiti siudad duapulo ket siamda, agraman dagiti purokda. 33  Iti Sefela+ adda ti Estaol+ ken ti Zora+ ken ti Asna, 34  ken ti Zanoa+ ken ti En-gannim, ti Tappua ken ti Enam, 35  ti Jarmut+ ken ti Adullam,+ ti Socoh+ ken ti Azeca,+ 36  ken ti Saaraim+ ken ti Aditaim ken ti Gedera ken ti Gederotaim; sangapulo ket uppat a siudad ken dagiti purokda. 37  Ti Zenan ken ti Hadasa ken ti Migdal-gad, 38  ken ti Dilean ken ti Mizpe ken ti Jocteel, 39  ti Laquis+ ken ti Bozcat+ ken ti Eglon,+ 40  ken ti Cabon ken ti Lamam ken ti Kitlis, 41  ken ti Gederot, ti Bet-dagon ken ti Naama ken ti Makkeda;+ sangapulo ket innem a siudad ken dagiti purokda. 42  Ti Libna+ ken ti Eter+ ken ti Asan, 43  ken ti Ifta ken ti Asna ken ti Nezib, 44  ken ti Keila+ ken ti Aczib+ ken ti Maresah;+ siam a siudad ken dagiti purokda. 45  Ti Ekron+ ken dagiti agpampannuray nga ilina ken dagiti purokna. 46  Manipud Ekron nga agpalaud ti isuamin nga adda iti abay ti Asdod ken dagiti purokda. 47  Ti Asdod,+ dagiti agpampannuray nga ilina ken dagiti purokna; ti Gaza,+ dagiti agpampannuray nga ilina ken dagiti purokna, sumalog agingga idiay naapres a ginget ti Egipto, ken ti Dakkel a Baybay ken ti kaparanget a rehion.+ 48  Ket iti nakabambantay a rehion Samir ken Jattir+ ken Socoh, 49  ken Danna ken Kiriat-sanna, kayatna a sawen, Debir, 50  ken Anab ken Estemo+ ken Anim, 51  ken Gosen+ ken Holon ken Gilo;+ sangapulo ket maysa a siudad ken dagiti purokda. 52  Ti Arab ken ti Duma ken ti Esan, 53  ken ti Janim ken ti Bet-tappua ken ti Afeca, 54  ken ti Humta ken ti Kiriat-arba, kayatna a sawen, ti Hebron,+ ken ti Zior; siam a siudad ken dagiti purokda. 55  Ti Maon,+ ti Carmelo ken ti Zif+ ken ti Jutta, 56  ken ti Jezrael ken ti Jocdeam ken ti Zanoa, 57  ti Kain, ti Gabaa ken ti Timna;+ sangapulo a siudad ken dagiti purokda. 58  Ti Halhul, ti Bet-zur ken ti Gedor, 59  ken ti Maarat ken ti Bet-anot ken ti Eltecon; innem a siudad ken dagiti purokda. 60  Ti Kiriat-baal,+ kayatna a sawen, ti Kiriat-jearim,+ ken ti Rabba; dua a siudad ken dagiti purokda. 61  Idiay let-ang Bet-araba,+ Middin ken Secaca, 62  ken Nibsan ken ti Siudad ti Asin ken En-gedi;+ innem a siudad ken dagiti purokda. 63  No maipapan kadagiti Jebuseo+ nga agnanaed idiay Jerusalem,+ saan ida a nabalinan a pagtalawen ti annak ni Juda;+ ket dagiti Jebuseo agtultuloyda a makipagnaed iti annak ni Juda idiay Jerusalem agingga itoy nga aldaw.

Footnotes