Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Online a Biblia | BARO A LUBONG A PATARUS TI NASANTUAN A KASURATAN

Josue 14:1-15

14  Ita daytoy ti innala ti annak ti Israel kas pagtatawidan a sanikua iti daga ti Canaan,+ nga impatawid kadakuada ni Eleazar a padi ken ni Josue nga anak ni Nun ken dagiti pannakaulo ti amma dagiti tribu ti annak ti Israel.+  Ti tawidda ket babaen ti panagbibinnunot,+ kas iti imbilin ni Jehova babaen ken Moises maipaay iti siam a tribu ken iti kagudua a tribu.+  Ta inted ni Moises ti tawid ti dua a sabali pay a tribu ken ti sabali pay a kagudua a tribu idiay ballasiw ti Jordan;+ ket kadagiti Levita saan a nangted iti tawid iti tengngada.+  Ta ti annak ni Jose nagbalinda a dua a tribu,+ ti Manases+ ken ti Efraim;+ ket saanda a nangted iti binglay iti daga kadagiti Levita, malaksid kadagiti siudad+ a pagnaedan ken kadagiti pagpaarabanda maipaay kadagiti dinguenda ken sanikuada.+  Kas iti imbilin ni Jehova ken Moises, kasta ti inaramid ti annak ti Israel; ket biningbingayda ti daga.  Idin ti annak ni Juda immasidegda ken Josue idiay Gilgal,+ ket kinuna kenkuana ni Caleb+ nga anak ni Jefune a Kenizeo:+ “Sika pagaammom unay ti sao a sinao ni Jehova+ ken Moises a lalaki ti pudno a Dios+ maipapan kaniak ken maipapan kenka idiay Cades-barnea.+  Uppat a pulo ti tawenko idi a ni Moises nga adipen ni Jehova imbaonnak manipud Cades-barnea tapno siimek ti daga,+ ket nangyegak kenkuana iti sao kas adda idi iti pusok.+  Ket ti kakabsatko a simmang-at a naikuyog kaniak pinagrunawda ti puso dagiti umili;+ ngem no maipapan kaniak, sinurotko a naan-anay ni Jehova a Diosko.+  Gapuna nagsapata ni Moises iti dayta nga aldaw, a kunkunana, ‘Ti daga a nabaddekan ta sakam+ agbalinto a kukuam ken kukua ti annakmo kas maysa a tawid agingga iti tiempo a di nakedngan, agsipud ta sinurotmo a naan-anay ni Jehova a Diosko.’+ 10  Ket ita adtoy ni Jehova tinaginayonnak a sibibiag,+ kas iti inkarina,+ kadagitoy uppat a pulo ket lima a tawen nanipud idi inaramid ni Jehova daytoy a kari ken Moises idi a ti Israel nagna idiay let-ang,+ ket adtoy ita nga aldaw walopulo ket lima ti tawenkon. 11  Kaskasdi ita nga aldaw napigsaak a kas idi aldaw a panangibaon kaniak ni Moises.+ No kasano ti bilegko idi, kasta ti bilegko ita maipaay iti gubat, agpadpada iti iruruar ken iti iseserrek.+ 12  Ket ita itedmo kaniak daytoy nakabambantay a rehion nga inkari ni Jehova iti dayta nga aldaw,+ ta sika nangngegmo iti dayta nga aldaw nga adda idi dagiti Anakim+ sadiay ken dadakkel a nasarikedkedan a siudad.+ Mabalbalin a ni Jehova addanto kaniak,+ ket sigurado nga ikkatakto ida iti sanikua, kas iti inkari ni Jehova.”+ 13  Iti kasta binendisionan ni Josue ket ti Hebron intedna ken Caleb nga anak ni Jefune kas maysa a tawid.+ 14  Dayta ti makagapu a ti Hebron nagbalin a kukua ni Caleb nga anak ni Jefune a Kenizeo kas maysa a tawid agingga itoy nga aldaw, iti rason nga isu sinurotna a naan-anay ni Jehova a Dios ti Israel.+ 15  Ti nagan ti Hebron sakbay dayta ket Kiriat-arba+ (ti nakuna nga Arba+ isu idi ti naindaklan a tao kadagiti Anakim). Ket ti daga awan pannakasingana iti gubat.+

Footnotes