Josue 13:1-33

13  Ita ni Josue lakayen, yantangay aduanen iti tawen.+ Gapuna kinuna kenkuana ni Jehova: “Sika limmakaykan ket aduankan iti tawtawen, ket nakalawlawa pay ti nabati a daga a tagikuaen.+  Daytoy ti daga a nabati pay:+ dagiti amin a rehion dagiti Filisteo+ ken amin dagiti Gesurita+  (manipud iti sanga ti Nilo nga adda iti sanguanan ti Egipto ken agingga iti ketegan ti Ekron iti amianan,+ naibilang dayta idi a kukua dagiti Canaanita);+ ti lima nga aliado nga appo+ dagiti Filisteo, dagiti Gazita+ ken dagiti Asdodita,+ dagiti Ascalonita,+ dagiti Gitita+ ken dagiti Ekronita;+ ken ti Avim.+  Iti agpaabagatan intero a daga dagiti Canaanita; ken ti Meara, a kukua dagiti Sidonio,+ agingga idiay Afek, agingga iti ketegan dagiti Amoreo;  ken ti daga dagiti Gebalita+ ken ti intero a Libano nga agpaleleggakan ti init, manipud Baal-gad+ iti arisadsad ti Bantay Hermon agingga iti seserkan ti Hamat;+  amin dagiti agnanaed iti nakabambantay a rehion, manipud Libano+ agingga idiay Misrefot-maim,+ amin dagiti Sidonio;+ siak ikkatakto ida iti sanikua iti sanguanan ti annak ti Israel.+ Ipatawidmo laeng dayta iti Israel, kas iti imbilinko kenka.+  Ket ita bingaybingayem daytoy a daga a kas tawid iti siam a tribu ken iti kagudua a tribu ni Manases.”+  Agraman ti sabali pay a kagudua a tribu innala dagiti Rubenita ken dagiti Gadita ti tawidda nga inted kadakuada ni Moises iti bangir ti Jordan nga agpadaya, kas iti inted kadakuada ni Moises nga adipen ni Jehova,+  manipud Aroer,+ nga adda iti igid ti naapres a ginget ti Arnon,+ ken ti siudad nga adda iti tengnga ti naapres a ginget, ken ti intero a tanap ti Medeba+ agingga idiay Dibon;+ 10  ken amin dagiti siudad ni Sihon nga ari dagiti Amoreo, a nagturay idiay Hesbon, agingga iti ketegan ti annak ni Ammon;+ 11  ken ti Galaad ken ti teritoria dagiti Gesurita+ ken dagiti Maacatita ken ti intero a Bantay Hermon+ ken ti intero a Basan+ agingga idiay Saleca;+ 12  ti intero a naarian a pagturayan ni Og+ idiay Basan, a nagturay idiay Astarot ken idiay Edrei+—isu idi ti nabati iti natedda iti Refaim+—ket ni Moises kinabilna ida ken inikkatanna ida iti sanikua.+ 13  Ket ti annak ti Israel saanda nga inikkatan ti sanikua+ dagiti Gesurita ken dagiti Maacatita, no di ket ti Gesur+ ken ti Maacat agtultuloyda nga agnaed iti tengnga ti Israel agingga itoy nga aldaw. 14  Iti laeng tribu dagiti Levita nga isu saan a nangted iti tawid.+ Dagiti naipuor a daton+ ni Jehova a Dios ti Israel isu ti tawidda,+ kas iti inkarina kadakuada.+ 15  Idin ni Moises insagutanna ti tribu ti annak ni Ruben sigun iti pampamiliada, 16  ket ti teritoria nagbalin a kukuada manipud Aroer,+ nga adda iti igid ti naapres a ginget ti Arnon, ken ti siudad nga adda iti tengnga ti naapres a ginget, ken ti intero a tanap iti sibay ti Medeba;+ 17  ti Hesbon+ ken amin nga ilina+ nga adda iti tanap, ti Dibon+ ken ti Bamot-baal+ ken ti Bet-baal-meon,+ 18  ken ti Jahaz+ ken ti Kedemot+ ken ti Mefaat,+ 19  ken ti Kiriataim+ ken ti Sibma+ ken ti Zeret-sahar iti bantay ti nababa a tanap, 20  ken ti Bet-peor ken dagiti darisdis ti Pisga+ ken ti Bet-jesimot,+ 21  ken amin dagiti siudad iti tanap+ ken ti intero a naarian a pagturayan ni Sihon nga ari dagiti Amoreo, a nagturay idiay Hesbon,+ ken kinabil ni Moises,+ agraman kadagiti panguluen ti Midian, Evi ken Rekem ken Zur ken Hur ken Reba,+ dagiti duke ti Sihon, isuda nga agnanaed iti daga. 22  Ket ni Balaam nga anak ni Beor,+ ti mammadles,+ isu idi ti maysa a pinapatay ti annak ti Israel babaen ti kampilan a nairaman kadagidiay napapatay kadakuada. 23  Ket ti beddeng ti annak ni Ruben isu idi ti Jordan; ket daytoy kas maysa a teritoria isu idi ti tawid ti annak ni Ruben+ sigun iti pampamiliada, agraman dagiti siudad ken dagiti purokda. 24  Kanayonanna pay, insagutan ni Moises ti tribu ni Gad, ti annak ni Gad sigun iti pampamiliada,+ 25  ket ti teritoriada isu idi ti Jazer+ ken amin a siudad ti Galaad+ ken ti kagudua ti daga ti annak ni Ammon+ agingga idiay Aroer,+ nga adda iti sanguanan ti Rabba;+ 26  ken manipud Hesbon+ agingga idiay Ramat-mizpe ken Betonim ken manipud Mahanaim+ agingga iti ketegan ti Debir;+ 27  ken iti nababa a tanap ti Bet-haram+ ken ti Bet-nimra+ ken ti Succot+ ken ti Zafon, ti natedda iti naarian a pagturayan ni Sihon nga ari ti Hesbon,+ a ti Jordan isu ti ketegan agingga iti ungto ti baybay ti Kinneret+ iti bangir ti Jordan nga agpadaya. 28  Daytoy idi ti tawid ti annak ni Gad+ sigun iti pampamiliada, agraman dagiti siudad ken dagiti purokda. 29  Kanayonanna, insagutan ni Moises ti kagudua a tribu ni Manases, ket nagpaay dayta iti kagudua a tribu ti annak ni Manases sigun iti pampamiliada.+ 30  Ket ti teritoriada manipud Mahanaim+ isu idi ti intero a Basan, ti intero a naarian a pagturayan ni Og nga ari ti Basan,+ ken ti amin a purpurok a tolda ti Jair+ nga adda iti Basan, innem a pulo nga ili. 31  Ket ti kagudua ti Galaad, ken ti Astarot+ ken ti Edrei,+ dagiti siudad ti naarian a pagturayan ni Og idiay Basan, napan iti annak ni Maquir+ nga anak ni Manases, iti kagudua ti annak ni Maquir sigun iti pampamiliada. 32  Dagitoy ti impatawid kadakuada ni Moises, iti desierto a tantanap ti Moab iti bangir ti Jordan, idiay Jerico, nga agpadaya.+ 33  Ket iti tribu dagiti Levita saan a nangted ni Moises iti tawid.+ Ni Jehova a Dios ti Israel isu ti tawidda, kas iti inkarina kadakuada.+

Footnotes