Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Online a Biblia | BARO A LUBONG A PATARUS TI NASANTUAN A KASURATAN

Jonas 4:1-11

4  Ken Jonas, nupay kasta, makaparurod unay dayta,+ ket nagpudot buyogen ti unget.  Gapuna nagkararag ken Jehova ket kinunana: “Ah, ita, O Jehova, saan kadi a daytoy ti pakaseknak idi, bayat nga addaak iti bukodko a daga? Dayta ti makagapu a napanak nga immun-una ket nagtalawak nga agturong idiay Tarsis;+ ta ammok a maysaka a Dios a managparabur ken naasi,+ nabannayat nga agunget ken naruay iti naayat a kinamanangngaasi,+ ken pagladingitam ti didigra.+  Ket ita, O Jehova, ikkatem kaniak, pangngaasim, ti kararuak,+ ta ti ipapatayko nasaysayaat ngem iti panagbiagko.”+  Kalpasanna kinuna ni Jehova: “Umiso kadi nga agpupudotka buyogen ti unget?”+  Idin rimmuar ni Jonas iti siudad ket nagtugaw iti daya ti siudad; ket sadiay nagin-inut nga inyaramidanna ti bagina iti abong-abong, tapno agtugaw iti sirokna iti linong+ agingga a makitana no ania ti pagbalinan ti siudad.+  Gapuna nangituding ni Jehova a Dios iti mula a tabungaw, nga agkalatkat iti ngatuen ni Jonas, iti kasta agbalin a linong iti ulona, tapno mangispal kenkuana iti makadidigra a kasasaadna.+ Ket ni Jonas nangrugi nga agrag-o iti kasta unay gapu iti mula a tabungaw.  Ngem ti pudno a Dios nangituding iti igges+ idi agbannawag iti sumaganad nga aldaw, tapno ranggasanna ti mula a tabungaw; ket in-inut a nagango.+  Ket naaramid nga, apaman a simmirnaat ti init, nangituding met ti Dios iti mangparkag a wayaway nga angin,+ ket ti init intultuloyna a kinabil ti ulo ni Jonas, iti kasta mataltalimudaw idi;+ ket kinidkiddawna a matay koman ti kararuana, ket inulit-ulitna a kinuna: “Ti ipapatayko nasaysayaat ngem iti panagbiagko.”+  Ket ti Dios kinunana ken Jonas: “Umiso kadi nga agpupudotka buyogen ti unget gapu iti mula a tabungaw?”+ Iti kasta kinunana: “Umiso nga agpupudotak buyogen ti unget, agingga iti ipapatay.” 10  Ngem kinuna ni Jehova: “Sika, iti biangmo, naasianka iti mula a tabungaw, a saanmo a nagbannogan wenno pinadakkel, a timmubo lattan iti rabii ket napukaw a kas maysa a timmubo lattan iti rabii. 11  Ket, iti biangko, saanak kadi a rumbeng a maasian iti Nineve a dakkel a siudad,+ nga iti dayta adda nasurok a sangagasut ket duapulo a ribu a tattao a saan a pulos makaammo iti nagdumaan ti makannawanda ken ti makannigidda, malaksid pay kadagiti adu a naamo nga animal?”+

Footnotes