Job 37:1-24

37  “Kinapudnona mangrugi nga agpigerger ti pusok+ iti daytoy,Ket lumagto dayta manipud dissona.   Umimdengkayo a sititimud iti panagdaranudor ti timekna,+Ken iti ungor a rummuar iti ngiwatna.   Iti baba ti intero a langlangit bulosanna dayta,Ket ti kimatna+ adda agingga kadagiti ungto ti daga.   Kalpasan dayta agungor ti maysa nga uni;Isu aggurruod+ a buyogen ti uni ti kinatan-okna,+Ket saanna a medmedan ida no mangngegan ti timekna.+   Ti Dios aggurruod a buyogen ti timekna+ iti nakaskasdaaw a pamay-an,Nga ar-aramidenna ti naindaklan a bambanag a saantayo a maammuan.+   Ta iti niebe kunaenna, ‘Agtinnagka iti daga,’+Ken iti bayakabak ti tudo, iti mismo a bayakabak dagiti napigsa a tudona.+   Iti ima ti tunggal naindagaan a tao isu mangikabil iti selioTapno tunggal mortal a tao maammuanna ti aramidna.   Ket ti atap nga animal dumteng iti pagsaneban,Ket agnaed dayta kadagiti paglemmenganna a lugar.+   Manipud iti makin-uneg a siled+ rummuar ti bagyo nga anginKen ti lam-ek manipud kadagiti amian.+ 10  Babaen iti anges ti Dios maited ti yelo+Ket ti kaakaba ti dandanum malaplapdan.+ 11  Wen, iti alnaab padagsenanna ti ulep,Ti lawagna+ warawaraenna ti aripuno dagiti ulep, 12  Ket mapagpuspusipos dayta babaen ti panangiturongna kadakuada maipaay iti gapuanandaSadinoman a pangbilinanna+ kadakuada iti rabaw ti nabunga a talon ti daga. 13  Uray no maipaay iti pagbaut+ wenno maipaay iti dagana+Wenno maipaay iti naayat a kinamanangngaasi,+ pagpataudenna dayta iti bungbunga. 14  Umimdengka iti daytoy, O Job;Agintekka ket ipakitam a sipapaliiwka iti nakaskasdaaw nga ar-aramid ti Dios.+ 15  Ammom kadi no kaano a ti Dios nangaramid kadakuada iti panangdutok,+Ken no kaano a pinagsilnagna ti lawag ti ulepna? 16  Ammom kadi ti maipapan kadagiti panagtimbeng ti ulep,+Ti nakaskasdaaw nga ar-aramid Daydiay naan-anay iti pannakaammo?+ 17  No kasano a napudot dagiti kawesmoInton ti daga iparangarangna ti kinaulimek manipud iti abagatan?+ 18  Kabaelam kadi a pandayen ti tangatang+ a kaduam isunaA natangken kas iti sinukog a pagsarmingan? 19  Ipakaammom kadakami no ania ti rebbeng a sawenmi kenkuana;Saankami a makapataud iti sasao gapu iti kinasipnget. 20  Rebbeng aya a maisalaysay kenkuana nga agsaoak?Wenno sinao aya ti asinoman a tao a maipakaammonto dayta?+ 21  Ket ita pudno a saanda a makita ti lawag;Naraniag dayta kadagiti tangatang,Idi limmabas ti mismo nga angin ket dinalusanna ida. 22  Manipud iti amianan rummuar ti nabalitokan a kinangayed.Iti Dios nakaam-amak ti kinatan-ok.+ 23  No maipapan iti Mannakabalin-amin, saantayo a naduktalan;+Isu natan-ok iti pannakabalin,+Ket ti kinahustisia+ ken kinaruay ti kinalinteg+ saannanto a tagibassiten.+ 24  Gapuna agbuteng koma kenkuana dagiti tattao.+Saanna a tagipatgen ti asinoman a masirib iti bukodda a puso.”+

Footnotes