Accessibility setting

Agpili iti lengguahe

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Mapan iti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Online a Biblia

BARO A LUBONG A PATARUS TI NASANTUAN A KASURATAN

Job 35:1-16

35  Ket intuloy ni Eliu ti simmungbat ken nagkuna:   “Daytoy kadi ti imbilangmo a kinahustisia? Kinunam, ‘Ti kinalintegko ad-adda ngem iti kinalinteg ti Dios.’+   Ta kunaem, ‘Ania ti usarna dayta kenka?+ Ania a pagimbagan ti magun-odko a nangnangruna ngem iti panagbasolko?’+   Siak sumungbatakto kenka Ken kadagiti kakaduam+ a naikuyog kenka.   Tumangadka iti langit+ ket kumitaka, Ket kitaem dagiti ulep,+ a pudno a nangatngatoda ngem sika.   No pudno nga agbasolka, ania ti maibanagmo maibusor kenkuana?+ Ket no pudno nga umadu dagiti iyaalsam, ania ti maaramidmo kenkuana?   No pudno nga addaka iti umiso, ania ti maitedmo kenkuana, Wenno ania ti awatenna iti bukodmo nga ima?+   Ti kinadangkesmo mabalin a maibusor iti maysa a tao a kas kenka,+ Ken ti kinalintegmo iti anak ti naindagaan a tao.+   Gapu iti kinaadu dagiti panangirurumen umas-asugda a maipaay ti tulong;+ Agpatpatulongda gapu iti takiag dagidiay naindaklan.+ 10  Ket kaskasdi awan nagkuna, ‘Sadino ti ayan ti Dios a Naindaklan a Nangaramid kaniak,+ Daydiay mangmangted kadagiti samiweng iti rabii?’+ 11  Isu Daydiay mangisursuro+ kadatayo nga ad-adda ngem kadagiti animal iti daga,+ Ket pagbalinennatayo a nasirsirib ngem uray pay kadagiti agtaytayab a parsua iti langlangit. 12  Sadiay um-umkisda, ngem isu saan a sumungbat,+ Gapu iti panagpannakkel+ dagidiay dakes. 13  Ti laeng di napudno ti saan a denggen ti Dios,+ Ket saan a kitaen dayta+ ti mismo a Mannakabalin-amin. 14  Anian a nakarkaro pay, ngarud, no kunaem nga isu saanmo a makita!+ Ti legal a kaso adda iti sanguananna, ket ngarud rebbeng nga agurayka a sidadanag kenkuana.+ 15  Ket ita agsipud ta ti ungetna saan a nangalikagum iti pannakikuenta,+ Saanna met nga inimutektekan ti nakaro a kinadarasudos.+ 16  Ket ni met laeng Job luktanna a naimbag ti ngiwatna iti awan kapapay-anna laeng; Awanan pannakaammo a mangpapaadu iti sasao laeng.”+

Footnotes