Job 15:1-35

15  Ket ni Elifaz a Temanita simmungbat ket kinunana:   “Sumungbatto aya ti mismo a masirib a tao buyogen ti naangin a pannakaammo,+Wenno punnuennanto aya ti tianna iti wayaway nga angin?+   Ti panangtubngar laeng babaen iti sao awanto ti serserbina,Ket ti balbalikas laeng awanto ti pakagunggonaan kadakuada.   Nupay kasta, sika pagbalinem nga awanan puersa ti panagbuteng iti sanguanan ti Dios,Ket pabassitem ti kaadda ti aniaman a pannakaseknan iti sanguanan ti Dios.   Ta ti biddutmo sanayenna ti ngiwatmo,Ket piliem ti dila dagiti nasaldet a tattao.   Ti ngiwatmo ibatadnaka a nadangkes, ket saan a siak;Ket dagiti bukodmo a bibig sumungbatda maibusor kenka.+   Sika aya ti kaunaan a tao a nayanak,+Wenno sakbay dagiti turod+ naipasngayka aya a nabuyogan kadagiti panagpasikal?   Iti kompidensial a panagsao ti Dios umimdengka kadi,+Ket bukbukodam kadi ti sirib?   Ania a pudpudno ti ammom a saanmi nga ammo?+Ania ti maawatam nga awan kadakami met? 10  Agpadpada nga adda kadakami ti ubanan ken daydiay lakayen,+Daydiay ad-adu ti aldawna ngem ni amam. 11  Saan kadi nga umdas kenka dagiti pangliwliwa ti Dios,Wenno ti maysa a sao a siaalumamay a naisao kenka? 12  Apay nga ibuyognaka ta pusom,Ken apay nga aggilap dagita matam? 13  Ta iturongmo ti espiritum a bumusor iti Dios a mismo,Ket nangparuarka iti sasao manipud bukodmo a ngiwat. 14  Ania ti mortal a tao tapno nadalus koma,+Wenno tapno ti asinoman a nayanak manipud maysa a babai adda koma iti umiso? 15  Adtoy! Isu awanan panamati kadagidiay sasantona,+Ket dagiti met laeng langit pudno a saanda a nadalus kadagiti matana.+ 16  Anian nga ad-adda pay a kasta no ti maysa nakarimrimon ken rinuker,+Maysa a lalaki nga umin-inum iti kinakillo a kasla danum! 17  Ideklarakto dayta kenka. Imdengannak!+Uray daytoy nakitak, gapuna bay-annak a mangisalaysay iti dayta. 18  Daydiay nga ibaga dagiti mismo a masirib+Ken saanda nga inlemmeng, a dayta ket manipud kadagiti ammada. 19  Kadakuada laeng a naited ti daga,Ket awan ganggannaet a limmasat iti tengngada. 20  Iti amin nga al-aldawna daydiay nadangkes agsagsagaba iti pannakatuok,Uray ti mismo a bilang ti tawtawen a naituding nga agpaay iti manangikuspil. 21  Ti uni ti makapaalinggaget a bambanag adda kadagiti lapayagna;Bayat ti talna umay kenkuana ti mismo a manangagaw.+ 22  Saanna a patien nga isu agsublinto manipud sipnget,+Ken isu naituding a maipaay iti kampilan. 23  Agkalkallautang nga agbirok iti tinapay—sadino ti ayan dayta?+Pagaammona unay a ti aldaw ti kinasipnget+ nakasagana iti imana. 24  Ti rigat ken tuok agtultuloy a mamagkullayaw kenkuana;+Isu ringbawanda kas iti maysa nga ari a sisasagana iti panangraut. 25  Agsipud ta unnatenna ti imana maibusor iti Dios a mismo,Ket iti Mannakabalin-amin padasenna nga ipakita ti bagina a natantan-ok;+ 26  Agsipud ta sitatangken-lengngesna nga agtaray maibusor kenkuana,Buyogen dagiti napuskol a munturod dagiti kalasagna; 27  Agsipud ta pudno nga abbonganna ti rupana iti kinalukmegnaKen mangikabil iti taba kadagiti lomona,+ 28  Isu agtaeng laeng kadagiti siudad a mapunas;Kadagiti balay a saanto nga agtultuloy a pagnaedan dagiti tattao,A sigurado a maikeddeng nga agpaay kadagiti bunton ti batbato. 29  Saanto a bumaknang ket ti kinabaknangna saanto nga umadu,Saannanto met a pagsaknapen ti nagun-odanda iti rabaw ti daga.+ 30  Isu saanto a pumanaw iti sipnget;Ti saringitna ganguento ti gil-ayab,Ket isu sumiasinto babaen iti pug-aw ti ngiwat ti Dios.+ 31  Saan koma a maaddaan pammati iti kinaawan pateg, nga isu mayaw-awan,Ta ti kinaawan pateg laeng ti magun-odnanto a kasukat; 32  Sakbay ti aldawna matungpalto dayta.Ket ti met laeng saringitna pudno unay a saanto a bumaludbod.+ 33  Iwagtengnanto dagiti naata nga ubasna kas maysa a puon ti ubas,Ken iwaksina dagiti sabongna kas maysa a kayo nga olibo. 34  Ta ti gimong dagiti apostata baog,+Ket ti met laeng apuy ibusennanto dagiti tolda ti panagpasuksok.+ 35  Adda panangyinaw iti riribuk ken panangipasngay iti makapasakit,+Ket ti met laeng tianda mangisagana iti allilaw.”

Footnotes