Genesis 22:1-24

22  Ita kalpasan dagitoy a banag naaramid a ti pudno a Dios sinubokna ni Abraham.+ Iti kasta kinunana kenkuana: “Abraham!” nga iti dayta kinunana: “Adtoyak!”+  Ket kinunana: “Pangngaasim, alaem ti anakmo, ti kakaisuna nga anakmo nga ay-ayatem unay,+ ni Isaac,+ ket agdaliasatka nga agturong iti daga ti Moria+ ket sadiay idatonmo kas daton a mapuoran iti maysa kadagiti bantay nga itudingko kenka.”+  Gapuna bimmangon a nasapa ni Abraham iti bigat ket siniliaanna ti asnona ket inkuyogna ti dua kadagiti katulonganna ken ni Isaac nga anakna;+ ket pinisina ti kayo a maipaay iti daton a mapuoran. Kalpasanna timmakder ket nagdaliasat nga agturong iti disso nga intuding kenkuana ti pudno a Dios.  Umuna idi iti maikatlo nga aldaw nga intangad ni Abraham dagiti matana ket nangrugi a makitana ti disso manipud iti adayo.  Kinuna ita ni Abraham kadagiti katulonganna:+ “Agyankayo ditoy agraman ti asno, ngem siak ken ti ubing kayatmi ti mapan sadiay ket agdayawkami+ ket agsublikami kadakayo.”  Kalpasan dayta innala ni Abraham ti kayo ti daton a mapuoran ket impaawitna ken Isaac nga anakna+ ket intugotna iti im-imana ti apuy ken ti pagparti nga imuko, ket isuda a dua nagkuyogda a napan.+  Ket ni Isaac rinugianna a kunaen ken Abraham nga amana: “Amak!”+ Kinunana kalpasanna: “Adtoyak, anakko!”+ Gapuna intuloyna: “Adtoy ti apuy ken ti kayo, ngem sadino ti ayan ti karnero a maipaay iti daton a mapuoran?”+  Iti daytoy kinuna ni Abraham: “Ti Dios ipaayannanto ti bagina iti karnero a maipaay iti daton a mapuoran,+ anakko.” Ket isuda a dua nagkuyogda a nagna.  Kamaudiananna nakagtengda iti disso nga intuding kenkuana ti pudno a Dios, ket ni Abraham nangibangon iti altar+ sadiay ket inurnosna ti kayo ket pinungngona ni Isaac nga anakna iti ima ken sakana ket imparabawna iti altar iti rabaw ti kayo.+ 10  Kalpasanna inyunnat ni Abraham ti imana ket innalana ti pagparti nga imuko tapno papatayenna ti anakna.+ 11  Ngem ti anghel ni Jehova rinugianna ti immawag kenkuana manipud iti langlangit ken nagkuna:+ “Abraham, Abraham!” nga iti dayta isu simmungbat: “Adtoyak!” 12  Ket kinunana: “Saanmo nga iyunnat ta imam maibusor iti ubing ket saanmo a pulos aramiden ti aniaman kenkuana,+ ta ita ammokon a managbutengka iti Dios ta saanmo nga impaidam kaniak ti anakmo, ti kakaisuna kenka.”+ 13  Iti kasta intannawag ni Abraham dagiti matana ket kimmita ket sadiay, iti di pangadaywen iti sango, adda kalakian a karnero a naipanget babaen kadagiti sarana iti maysa a kasamekan. Gapuna napan ni Abraham ket innalana ti kalakian a karnero ket indatonna dayta a maipaay a daton a mapuoran a sandi ti anakna.+ 14  Ket nangrugi a panaganan ni Abraham dayta a disso iti Jehova-jireh. Daytoy ti makagapu a kadawyan a masasao ita nga aldaw: “Iti bantay ni Jehova maipaayto dayta.”+ 15  Ket ti anghel ni Jehova immawag ken Abraham iti maikadua a daras manipud iti langlangit 16  ket kinunana: “‘Babaen kaniak met laeng isapatak,’ kuna ni Jehova,+ ‘a gapu iti kinapudno nga inaramidmo daytoy a banag ket dika impaidam ti anakmo, ti kakaisuna kenka,+ 17  sigurado a bendisionankanto ket sigurado a paaduekto ti bin-im kas kadagiti bituen ti langlangit ken kas kadagiti binukel ti darat nga adda iti aplaya;+ ket ti bin-im tagikuaennanto ti ruangan dagiti kabusorna.+ 18  Ket babaen ti bin-im+ pudno unay a dagiti amin a nasion iti daga bendisionandanto ti bagbagida maigapu iti kinapudno nga immimdengka iti timekko.’”+ 19  Kalpasan dayta nagsubli ni Abraham kadagiti katulonganna, ket timmakderda ket napanda a sangsangkamaysa idiay Beer-seba;+ ket nagtultuloy nga agnaed ni Abraham idiay Beer-seba. 20  Ita naaramid kalpasan dagitoy a banag a ti damag nakagteng ken Abraham: “Adtoy ni met laeng Milca+ nagpasngay met iti annak ken Nacor+ a kabsatmo: 21  ni Uz nga inaunana ken ni Buz+ a kabsatna ken ni Quemuel nga ama ni Aram, 22  ken ni Kesed ken ni Hazo ken ni Pildas ken ni Jidlaf ken ni Betuel.”+ 23  Ket ni Betuel nagbalin nga ama ni Rebecca.+ Dagitoy a walo impasngay ida ni Milca ken Nacor a kabsat ni Abraham. 24  Adda met kamalalana idi, nga agnagan Reuma. Idi agangay isu impasngayna met ni Teba ken ni Gaham ken ni Tahas ken ni Maaca.+

Footnotes