Genesis 2:1-25

2  Iti kasta ti langlangit ken ti daga ken ti isuamin a buyotda nairingpasen.+  Ket iti maikapito nga aldaw nairingpas ti Dios ti gapuananna nga inaramidna, ket naginana iti maikapito nga aldaw iti amin a gapuananna nga inaramidna.+  Ket ti Dios binendisionanna ti maikapito nga aldaw ket pinagbalinna a sagrado, agsipud ta iti dayta isu agin-inanan iti isuamin a gapuananna a pinarsua ti Dios maipaay iti panggep ti panagaramid.+  Daytoy ket pakasaritaan ti langlangit ken ti daga iti tiempo a pannakaparsuada, iti aldaw a ni Jehova a Dios inaramidna ti daga ken langit.+  Ita awan pay idi ti bassit a kayo ti tay-ak a masarakan iti daga ken awan pay ti nagtubo a mulmula iti tay-ak, agsipud ta ni Jehova a Dios saanna pay a pinagtudo+ iti rabaw ti daga ken awan ti tao a mangtalon iti daga.  Ngem ti angep+ agpangato manipud iti daga ket sinibuganna ti intero a rabaw ti daga.+  Ket ni Jehova a Dios binukelna ti tao manipud tapok+ a naggapu iti daga+ ket impuyotna kadagiti abut ti agongna ti anges ti biag,+ ket ti tao nagbalin a kararua a sibibiag.+  Kanayonanna, nangimula ni Jehova a Dios iti maysa a minuyongan idiay Eden,+ a sumango iti daya, ket inkabilna sadiay ti tao a binukelna.+  Ngarud ni Jehova a Dios pinagtubona iti daga ti tunggal kayo a makaay-ayo iti panagkita ti maysa ken nasayaat a pagtaraon ken kasta met ti kayo ti biag+ iti tengnga ti minuyongan ken ti kayo ti pannakaammo iti naimbag ken dakes.+ 10  Ita adda idi ti maysa a karayan nga agay-ayus manipud Eden a mangsibug iti minuyongan, ket manipud sadiay nangrugi a masina ket nagbalin a, no ar-arigen, uppat a sanga. 11  Ti nagan daydiay umuna Pison; dayta ti manglawlaw iti intero a daga ti Havila,+ a sadiay adda balitok. 12  Ket nasayaat ti balitok dayta a daga.+ Adda met sadiay ti tutot ti bedelio+ ken ti bato nga onix.+ 13  Ket ti nagan ti karayan a maikadua Gihon; dayta ti manglawlaw iti intero a daga ti Cus. 14  Ket ti nagan ti karayan a maikatlo Hiddekel;+ dayta ti agturong iti daya ti Asiria.+ Ket ti karayan a maikapat isu ti Eufrates.+ 15  Ket ni Jehova a Dios innalana ti tao ket insaadna iti minuyongan ti Eden+ tapno talonenna dayta ken tapno aywananna.+ 16  Ket ni Jehova a Dios impasdekna met daytoy a bilin iti tao: “Manipud iti tunggal kayo iti minuyongan mabalinmo ti agpennek a mangan.+ 17  Ngem no maipapan iti kayo ti pannakaammo iti naimbag ken dakes dika mangan manipud iti dayta, ta iti aldaw a manganka manipud iti dayta mataykanto a di bumurong.”+ 18  Ket kinuna ni Jehova a Dios: “Saan a nasayaat iti tao nga agtultuloy nga is-isuna. Mangaramidak iti katulongan maipaay kenkuana, kas maysa a komplimentona.”+ 19  Ita ni Jehova a Dios bukbuklenna idi manipud iti daga ti tunggal atap nga animal iti tay-ak ken tunggal agtaytayab a parsua iti langlangit, ket rinugianna nga inyeg ida iti tao tapno kitaenna no ania ti iyawagna iti tunggal maysa; ket aniaman ti iyawag ti tao iti dayta, tunggal sibibiag a kararua,+ dayta idi ti naganna.+ 20  Gapuna ninaganan ti tao dagiti amin a naamo nga animal ken dagiti agtaytayab a parsua iti langlangit ken ti tunggal atap nga animal iti tay-ak, ngem maipaay iti tao awan ti nasarakan a katulongan kas maysa a komplimentona. 21  Gapuna ni Jehova a Dios impaayanna ti tao iti nargaan a turog+ ket, bayat a matmaturog, innalana ti maysa kadagiti paragpagna ket kalpasanna inserrana ti lasag iti lugarna. 22  Ket ni Jehova a Dios binukelna a babai ti paragpag nga innalana iti tao ket inyegna iti tao.+ 23  Kalpasanna kinuna ti tao:“Daytoy iti kamaudiananna ti tulang dagiti tulangkoKen lasag ti lasagko.+Daytoy ket maawaganto iti Babai,Agsipud ta iti lalaki ti nakaalaan daytoy.”+ 24  Dayta ti makagapu a ti maysa a lalaki panawannanto ti amana ken ti inana+ ket masapul a makitipon iti asawana ket masapul nga agbalinda a maymaysa a lasag.+ 25  Ket isuda a dua nagtultuloyda a lamolamo,+ ti lalaki ken ti asawana, ket kaskasdi saanda a nagbain.+

Footnotes