Genesis 14:1-24

14  Ita naaramid iti kaaldawan da Amrafel nga ari ti Sinar,+ Arioc nga ari ti Elasar, Kedorlaomer+ nga ari ti Elam,+ ken Tidal nga ari ti Goiim,+  a dagitoy nakigubatda ken ni Bera nga ari ti Sodoma,+ ken ni Birsa nga ari ti Gomorra,+ ni Sinab nga ari ti Adma,+ ken ni Semeber nga ari ti Zeboiim,+ ken ti ari ti Bela (kayatna a sawen, Zoar).+  Amin dagitoy nagmartsada a kas nagaaliansa+ nga agturong iti Nababa a Tanap ti Siddim,+ awan sabali, ti Asin a Baybay.+  Sangapulo ket dua a tawen a nagserbida ken Kedorlaomer, ngem iti maikasangapulo ket tallo a tawen immalsada.  Ket iti maikasangapulo ket uppat a tawen immay ni Kedorlaomer, ken kasta met ti ar-ari a kakaduana, ket pinarukmada ti Refaim idiay Asterot-carnaim,+ ken ti Zuzim idiay Ham, ken ti Emim+ idiay Save-kiriataim,  ken dagiti Horeo+ idiay bantayda a Seir,+ agingga idiay El-paran,+ nga adda iti let-ang.  Kalpasanna nagbaw-ingda ket dimtengda iti En-mispat, awan sabali, ti Cades,+ ket inabakda ti intero a tay-ak dagiti Amalekita+ ken kasta met dagiti Amoreo+ nga agnanaed idiay Hazazon-tamar.+  Iti daytoy a punto nagmartsa ti ari ti Sodoma, ken kasta met ti ari ti Gomorra ken ti ari ti Adma ken ti ari ti Zeboiim ken ti ari ti Bela (kayatna a sawen, Zoar), ket naguurnosda iti bakal maibusor kadakuada idiay Nababa a Tanap ti Siddim,+  maibusor ken ni Kedorlaomer nga ari ti Elam ken ni Tidal nga ari ti Goiim ken ni Amrafel nga ari ti Sinar ken ni Arioc nga ari ti Elasar;+ uppat nga ar-ari maibusor iti lima. 10  Ita ti Nababa a Tanap ti Siddim+ aduan iti abut ti bitumen;+ ket ti ar-ari ti Sodoma ken Gomorra+ nagtalawda ket natnagda kadakuada, ket dagidiay nabati nagkamangda iti nakabambantay a rehion.+ 11  Kalpasanna dagiti nagballigi innalada dagiti amin a sanikua ti Sodoma ken Gomorra ken isuamin a taraonda ket napandan.+ 12  Innalada met ni Lot nga anak ti kabsat ni Abram ken dagiti sanikuana ket nagtultuloyda iti dalanda. Isu agnanaed idin idiay Sodoma.+ 13  Kalpasan dayta immay ti maysa a tao a nakatalaw ket imbagana ken Abram a Hebreo.+ Isu agtabtabernakulo idin iti tengnga dagiti dadakkel a kayo ni Mamre nga Amoreo,+ ti kabsat ni Escol ken kabsat ni Aner;+ ket kakappon ida ni Abram. 14  Iti kasta nangngeg ni Abram a ti kabsatna nakautibo.+ Gapu iti dayta inurnongna dagiti nasanay a lallakina,+ tallo gasut ken sangapulo ket walo nga adipen a nayanak iti sangakabbalayanna,+ ket kimmamatda agingga idiay Dan.+ 15  Ket iti rabii inkeddengna ti panangbingbingay kadagiti puersana,+ isu ken dagiti adipenna, maibusor kadakuada, ket iti kasta inabakna ida ken intultuloyna a kinamat ida agingga iti Hoba, nga adda iti amianan ti Damasco. 16  Ket binawina amin dagiti sanikua,+ ket nabawina met ni Lot a kabsatna ken dagiti sanikuana ken kasta met dagiti babbai ken dagiti umili.+ 17  Kalpasanna rimmuar ti ari ti Sodoma tapno sumabet kenkuana kalpasan a nagsubli manipud panangabakna ken Kedorlaomer ken ti ar-ari a kakaduana, iti Nababa a Tanap ti Save, awan sabali, ti Nababa a Tanap ti ari.+ 18  Ket ni Melquisedec+ nga ari ti Salem+ nangiruar iti tinapay ken arak,+ ket isu padi idi ti Kangatuan a Dios.+ 19  Kalpasanna binendisionanna ket kinunana: “Ni Abram ket bendito koma ti Kangatuan a Dios,+Namataud iti langit ken daga;+ 20  Ket bendito koma ti Kangatuan a Dios,+A nangyawat kadagiti manangirurumen kenka ita imam!”+ Iti kasta nangted kenkuana ni Abram iti apagkapullo ti isuamin.+ 21  Kalpasan dayta ti ari ti Sodoma kinunana ken Abram: “Itedmo kaniak dagiti kararua,+ ngem alaem dagiti sanikua maipaay kenka.” 22  Gapu itoy kinuna ni Abram iti ari ti Sodoma: “Itag-ayko ti imak iti panagsapata+ ken Jehova a Kangatuan a Dios, Namataud iti langit ken daga, 23  a, manipud iti maysa a linabag agingga iti maysa a galut ti palloka, saan, awanto ti alaek iti aniaman a banag a kukuam,+ tapno saanmo a kunaen, ‘Siak ti nangpabaknang ken Abram.’ 24  Awan ti agpaay kaniak!+ No di laeng ti nakanen dagiti agtutubo a lallaki, ken ti binglay dagiti lallaki a kimmuyog kaniak, da Aner, Escol ken Mamre+—bay-am nga alaenda ti binglayda.”+

Footnotes