Ezequiel 45:1-25

45  “‘Ket inton bingbingayenyo ti daga kas tawid,+ rebbeng a mangidatonkayo iti kontribusion ken Jehova,+ maysa a nasantuan a bingay manipud iti daga;+ no maipapan iti kaatiddog, duapulo ket lima a ribu a kasiko ti kaatiddogna, ket no maipapan iti kaakaba, sangapulo a ribu.+ Maysanto dayta a nasantuan a bingay kadagiti amin a beddengna iti aglikmut.  Manipud itoy addanto lima gasut ti kaatiddogna ken lima gasut ti kaakabana a maipaay iti nasantuan a disso, napagkuadrado iti aglikmut;+ ket addaanto iti limapulo a kasiko kas pagpaaraban iti tunggal sikigan.+  Ket manipud itoy a rukod rebbeng a rukodem ti kaatiddog a duapulo ket lima a ribu ken ti kaakaba a sangapulo a ribu, ket iti dayta maaddanto ti santuario, kasasantuan a banag.+  Agbalinto a kas nasantuan a bingay manipud iti daga nga agpaay iti mismo a papadi,+ dagiti ministro iti santuario, dagidiay umas-asideg nga agserbi ken Jehova.+ Ket agpaay kadakuada agbalinto dayta a disso a maipaay iti balbalay, ken sagrado a disso a maipaay iti santuario.  “‘Addanto duapulo ket lima a ribu a kaatiddog ken sangapulo a ribu a kaakaba.+ Agbalinto a kukua dagiti Levita, dagiti ministro iti Balay. Kas pannakasanikua addaandanto iti duapulo a siled a panganan.+  “‘Ket kas kukua ti siudad, mangtedkayto iti lima ribu a kaakaba ken iti kaatiddog a duapulo ket lima a ribu, apag-isu a kas iti nasantuan a kontribusion.+ Agpaayto a kukua ti intero a balay ti Israel.  “‘Ket agpaay iti panguluen addanto iti daytoy a sikigan ken iti dayta a sikigan ti nasantuan a kontribusion+ ken ti kukua ti siudad, iti abay ti nasantuan a kontribusion ken iti abay ti kukua ti siudad, maysa a banag iti laud a sikigan nga agpalaud ken maysa a banag iti daya a sikigan nga agpadaya. Ket ti kaatiddogna apag-isunto a kas iti maysa kadagiti binglay, manipud iti makinlaud a beddeng agingga iti makindaya a beddeng.+  No maipapan iti daga, agbalinto a kukuana kas maysa a sanikua iti Israel. Ket dagiti panguluek saandanton nga irurumen ti ilik,+ ket ti daga iteddanto iti balay ti Israel sigun kadagiti tribuda.’+  “Daytoy ti kinuna ti Soberano nga Apo Jehova, ‘Umanayen dayta kadakayo, O papanguluen ti Israel!’+ “‘Ikkatenyo ti kinaranggas ken ti panangagaw,+ ket aramidenyo ti mismo a kinahustisia ken kinalinteg.+ Ikkatenyo ti panangkamkamyo iti ilik,’+ kuna ti Soberano nga Apo Jehova. 10  ‘Rebbeng a maaddaankayo kadagiti umiso a timbangan ken umiso nga efa ken umiso a bat a sukat.+ 11  No maipapan iti efa ken iti bat a sukat, rebbeng nga adda ti maymaysa laeng a naikeddeng a kaadu, tapno ti bat aglaon iti apagkapullo ti homer ket ti apagkapullo ti homer maysa nga efa;+ rebbeng a maibatay iti homer ti makalikaguman a kaadu dayta. 12  Ket ti siklo+ duapulo a gera.+ Ti duapulo a siklo, duapulo ket lima a siklo, sangapulo ket lima a siklo ti rebbeng nga agbalin a mane kadakayo.’ 13  “‘Daytoy ti kontribusion a rebbeng nga idatonyo, ti apagkanem ti efa manipud iti homer ti trigo, ken ti apagkanem ti efa manipud iti homer ti sebada; 14  ket no maipapan iti sustento ti lana, adda ti bat a sukat ti lana. Ti bat ket apagkapullo ti cor. Sangapulo a bat ti maysa a homer; agsipud ta sangapulo a bat ti maysa a homer. 15  Ken maysa a karnero manipud iti arban, manipud iti dua gasut kadagiti dinguen ti Israel,+ maipaay iti daton a bukbukel+ ken maipaay iti sibubukel a daton a mapuoran+ ken maipaay kadagiti sakripisio a pakikaykaysa,+ tapno mangaramid iti panangabbong maipaay kadakuada,’+ kuna ti Soberano nga Apo Jehova. 16  “‘No maipapan kadagiti amin nga umili iti daga, isudanto ti makinrebbeng iti daytoy a kontribusion+ iti panguluen iti Israel.+ 17  Ket iti panguluen+ a maipabiangto dagiti sibubukel a daton a mapuoran+ ken ti daton a bukbukel+ ken ti daton nga inumen+ bayat dagiti piesta+ ken bayat dagiti baro a bulan+ ken bayat dagiti sabbath,+ bayat dagiti amin a panawen ti piesta ti balay ti Israel.+ Isunto ti mangipaay iti daton gapu iti basol ken ti daton a bukbukel ken ti sibubukel a daton a mapuoran ken dagiti sakripisio a pakikaykaysa, tapno mangaramid iti panangabbong maigapu iti balay ti Israel.’ 18  “Daytoy ti kinuna ti Soberano nga Apo Jehova, ‘Iti umuna a bulan, iti umuna nga aldaw ti bulan, rebbeng a mangalaka iti maysa nga urbon a toro, kalakian nga anak ti pangen, daydiay nasalun-at,+ ket masapul a gugoram ti santuario manipud basol.+ 19  Ket ti padi masapul nga alaenna ti dadduma iti dara ti daton gapu iti basol ket ikabilna iti bautek+ ti Balay ken iti uppat a suli ti manglikmut a parudipad a paset ti altar+ ken iti bautek ti ruangan ti makin-uneg a paraangan. 20  Ket kastanto ti aramidem iti maikapito nga aldaw iti bulan gapu iti asinoman a tao a makaaramid iti biddut+ ken gapu iti asinoman nga awanan kapadasan; ket masapul a mangaramidkayo iti panangabbong maipaay iti Balay.+ 21  “‘Iti umuna a bulan, iti maikasangapulo ket uppat nga aldaw ti bulan, maaramid koma maipaay kadakayo ti paskua.+ Kas maysa a piesta iti pito nga aldaw di pinaalsa a tintinapay ti rebbeng a makan.+ 22  Ket iti dayta nga aldaw, maigapu kenkuana met laeng ken maigapu kadagiti amin nga umili ti daga, ti panguluen masapul a mangipaay iti urbon a toro a kas daton gapu iti basol.+ 23  Ket iti las-ud ti pito nga aldaw ti piesta+ isu rebbeng a mangipaay kas sibubukel a daton a mapuoran ken Jehova iti pito nga urbon a toro ken pito a kalakian a karnero, dagidiay nasalun-at, iti inaldaw iti pito nga aldaw,+ ket kas daton gapu iti basol maysa a bulog dagiti kalding iti inaldaw.+ 24  Ket kas daton a bukbukel isu rebbeng a mangipaay iti maysa nga efa maipaay iti urbon a toro ken maysa nga efa maipaay iti kalakian a karnero, ket, no maipapan iti lana, maysa a hin iti efa.+ 25  “‘Iti maikapito a bulan, iti maikasangapulo ket lima nga aldaw ti bulan, bayat ti piesta,+ rebbeng a mangipaay iti kas met laeng kadagitoy iti las-ud ti pito nga aldaw,+ kas met laeng iti daton gapu iti basol, kas iti sibubukel a daton a mapuoran, ken kas iti daton a bukbukel ken kas iti lana.’”

Footnotes