Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Online a Biblia | BARO A LUBONG A PATARUS TI NASANTUAN A KASURATAN

Ezequiel 41:1-26

41  Ket impannak iti templo, ket rinukodna dagiti makin-igid nga adigi, innem a kasiko ti kaakabana ditoy ket innem a kasiko ti kaakabana sadiay, ti kaakaba ti makin-igid nga adigi.  Ket ti kaakaba ti pagserkan sangapulo a kasiko, ket dagiti sikigan ti pagserkan lima a kasiko ditoy ken lima a kasiko sadiay. Ket rinukodna ti kaatiddogna, uppat a pulo a kasiko; ket ti kaakabana, duapulo a kasiko.  Ket simrek iti uneg ket rinukodna ti makin-igid nga adigi ti pagserkan, dua a kasiko; ket ti pagserkan, innem a kasiko; ket ti kaakaba ti pagserkan pito a kasiko.  Ket rinukodna ti kaatiddogna, duapulo a kasiko; ket ti kaakabana, duapulo a kasiko,+ iti sanguanan ti templo. Idin kinunana kaniak: “Daytoy ti Kasasantuan.”+  Ket rinukodna ti diding ti balay, innem a kasiko. Ket ti kaakaba ti siled iti sidiran uppat a kasiko, iti aglikmut; dayta ket iti intero nga aglawlaw ti balay, iti aglikmut.+  Ket dagiti siled iti sidiran ket siled iti sidiran iti ngatuen ti siled iti sidiran, tallo a kadsaaran, ken iti mamintallopulo; ket agpaunegda iti diding a paset ti balay, kayatna a sawen, dagiti siled iti sidiran iti intero nga aglikmut, tapno iti kasta maikapetda, ngem saanda a naikapet iti diding ti balay.+  Ket adda ilalawa ken panagpusipos nga agpangato nga agpangato agingga kadagiti siled iti sidiran, ta ti agrikusrikus a pagnaan iti balay agpangato nga agpangato iti intero nga aglikmut ti balay.+ Gapuna adda ilalawa agingga iti balay nga agpangato, ket manipud iti kababaan a kadsaaran mabalin nga umuli ti maysa agingga iti makinngato-amin a kadsaaran,+ babaen iti makintengnga a kadsaaran.  Ket nakitak nga adda nangato a plataporma maipaay iti balay iti intero nga aglikmut. No maipapan kadagiti pamuon ti silsiled iti sidiran, adda sanganayon a runo nga innem a kasiko agingga iti nagsilpuan.+  Ti kaakaba ti diding a paset ti siled iti sidiran, agingga iti ruar, lima a kasiko. Ket adda baet a naibati a silalayang gapu iti pannakaibangon dagiti siled iti sidiran a paset ti balay. 10  Ket iti nagbaetan dagiti siled a panganan+ duapulo a kasiko ti kaakaba iti aglikmut ti balay, iti intero nga aglawlaw. 11  Ket ti pagserkan ti siled iti sidiran agturong iti baet a naibati a silalayang, a ti maysa a pagserkan agpaamianan ket ti maysa a pagserkan agpaabagatan; ket ti kaakaba ti disso ti baet a naibati a silalayang lima a kasiko, iti intero nga aglikmut. 12  Ket ti patakder nga adda iti sanguanan ti naisina a disso, a ti sikiganna simmango iti laud, pitopulo a kasiko ti kalawana. Ket ti diding ti patakder lima a kasiko ti kaakabana, a dayta ket iti intero nga aglikmut; ket ti kaatiddogna siam a pulo a kasiko. 13  Ket rinukodna ti balay, sangagasut a kasiko ti kaatiddogna; ket ti naisina a disso ken ti patakder ken dagiti didingna, sangagasut a kasiko ti kaatiddogna. 14  Ket ti kaakaba ti sango ti balay ken ti naisina a disso agingga iti daya sangagasut a kasiko. 15  Ket rinukodna ti kaatiddog ti patakder iti sanguanan ti naisina a disso nga adda iti likudan dayta ken dagiti galeriana iti daytoy a sikigan ken iti dayta a sikigan, sangagasut a kasiko. Kasta met ti templo ken ti makin-uneg a disso+ ken dagiti beranda ti paraangan; 16  dagiti arsadanan, ken dagiti tawa nga addaan kadagiti umak-akikid a baskag,+ ket dagiti galeria addada iti aglikmutda a tallo. Iti sanguanan ti arsadanan adda diding a kayo iti intero nga aglikmut,+ ken manipud iti suelo agingga kadagiti tawa; ket dagiti tawa naabbongan. 17  Agingga iti ngato ti pagserkan ken agingga iti makin-uneg a balay ken iti ruar ken iti intero a diding iti intero nga aglikmut, iti makin-uneg a balay ken iti ruar, adda rukrukod, 18  uray dagiti naikitikit a kerubin+ ken ladladawan ti kayo a palma,+ a ti maysa a ladawan ti kayo a palma adda iti nagbaetan ti kerubin ken kerubin, ket ti kerubin adda dua a rupana.+ 19  Ket ti rupa ti tao nakasango iti ladawan ti kayo a palma iti daytoy a sikigan, ket ti rupa ti burboran a bumaro a leon nakasango iti ladawan ti kayo a palma iti dayta a sikigan,+ a dagita ket naikitikit iti intero a balay iti intero nga aglikmut. 20  Manipud iti suelo agingga iti ngato ti pagserkan adda naikitikit a kerkerubin ken ladladawan ti kayo a palma, iti diding ti templo. 21  No maipapan iti templo, ti bautek naaramid a kuadrado;+ ket iti sango ti nasantuan a disso adda langa a kas iti sumaganad a langa: 22  ti altar a kayo tallo a kasiko ti kangatona, ket ti kaatiddogna dua a kasiko, ket addaan kadagiti dugona.+ Ket ti kaatiddogna ken dagiti didingna naaramid iti kayo. Ket kinunana kaniak: “Daytoy ti lamisaan nga adda iti sanguanan ni Jehova.”+ 23  Ket ti templo ken ti nasantuan a disso addaanda iti dua a ridaw.+ 24  Ket dua a rikep ti ruangan ti agpaay kadagiti ridaw, a ti dua mapagpusipos. Ti maysa a ridaw addaan dua a rikep ti ruangan, ket ti sabali pay addaan dua a rikep ti ruangan. 25  Ket adda naaramid kadakuada, kadagiti ridaw ti templo, a kerkerubin ken ladladawan ti kayo a palma,+ kas kadagidiay naaramid maipaay kadagiti diding, ket adda balawbaw a kayo iti ngatuen ti sanguanan ti beranda iti ruar. 26  Ket adda tawtawa nga umak-akikid dagiti baskagda+ ken ladladawan ti kayo a palma ditoy ken sadiay kadagiti sikigan ti beranda ken kadagiti siled iti sidiran ti balay ken kadagiti balawbaw.

Footnotes