Ester 6:1-14

6  Bayat dayta a rabii pimmanaw ti tuturogan ti ari.+ Gapuna kinunana a maiyeg ti libro dagiti pakasalaysayan+ ti paspasamak dagiti tiempo. Ngarud adda idi panangbasa kadakuada iti sanguanan ti ari.  Idi agangay nasarakan sadiay a naisurat ti impadamag+ ni Mardokeo maipapan kada Bigtana ken Teres, dua nga opisial ti palasio+ ti ari, agay-aywan iti ruangan, isuda a nangikagumaan ti panangyunnat iti ima ken Ari Asuero.  Idin kinuna ti ari: “Ania a dayaw ken naindaklan a banag ti naaramid ken Mardokeo maipaay iti daytoy?” Iti daytoy kinuna dagiti agserserbi iti ari, dagiti ministrona: “Awan ti naaramid kenkuana.”+  Kalpasanna kinuna ti ari: “Siasino ti adda iti paraangan?” Itan ni met laeng Haman dimteng iti makinruar a paraangan+ ti balay ti ari tapno sawenna iti ari a maibitay ni Mardokeo iti kayo+ nga insaganana maipaay kenkuana.  Iti kasta kinuna kenkuana dagiti agserserbi iti ari: “Adtoy ni Haman+ a sitatakder iti paraangan.” Gapuna kinuna ti ari: “Palubosanyo a sumrek.”  Idi simrek ni Haman, kinuna kenkuana ti ari: “Ania ti maaramid iti lalaki nga iti dayawna naragsakan ti ari a mismo?”+ Iti daytoy kinuna ni Haman iti pusona: “Siasino koma ti pagragsakan ti ari a pangipaayan iti dayaw a nangnangruna ngem siak?”+  Gapuna kinuna ni Haman iti ari: “No maipapan iti lalaki nga iti dayawna naragsakan ti ari a mismo,  mangyegda koma iti naarian a pagan-anay+ a pangkawkawes ti ari iti bagina ken maysa a kabalio a pagsaksakayan ti ari+ ket iti ulona naisaad ti naarian a balangat.  Ket maikabil koma ti pagan-anay ken ti kabalio iti panangaywan ti maysa kadagiti natatan-ok a prinsipe ti ari;+ ket masapul a kawesanda ti lalaki nga iti dayawna naragsakan ti ari a mismo, ken masapul a pagsakayenda iti kabalio iti publiko a plasa+ ti siudad,+ ket masapul nga ipukkawda iti sanguananna, ‘Kastoy ti maaramid iti lalaki nga iti dayawna naragsakan ti ari a mismo.’”+ 10  Dagus a ti ari kinunana ken Haman: “Darasem, alaem ti pagan-anay ken ti kabalio, kas iti kinunam, ket aramidem ti kasta ken Mardokeo a Judio a situtugaw iti ruangan ti ari. Dika bay-an a di matungpal ti aniaman iti isuamin a sinaom.”+ 11  Ket innala ni Haman ti pagan-anay+ ken ti kabalio ket kinawesanna ni Mardokeo+ ket pinagsakayna iti publiko a plasa+ ti siudad ket impukkawna iti sanguananna:+ “Kastoy ti maaramid iti lalaki nga iti dayawna naragsakan ti ari a mismo.”+ 12  Kalpasanna nagsubli ni Mardokeo iti ruangan ti ari.+ No maipapan ken Haman, nagdardaras a napan iti balayna, a sileleddaang ken siaabbong ti ulona.+ 13  Ket ni Haman insalaysayna ken Zeres+ nga asawana ken iti amin a gagayyemna ti isuamin a napagteng kenkuana. Iti kasta kinuna kenkuana dagiti masirib a tattaona+ ken ni Zeres nga asawana: “No iti bin-i dagiti Judio ti naggapuan ni Mardokeo nga iti sanguananna nangrugika a matnag, saankanto nga agballigi maibusor kenkuana, no di ket di bumurong a matnagkanto iti sanguananna.”+ 14  Bayat a makisasaoda pay laeng kenkuana dimteng dagiti mismo nga opisial ti palasio ti ari ket sigaganat+ a rinugianda nga ipan ni Haman iti bangkete+ nga inaramid ni Ester.

Footnotes