Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Online a Biblia | BARO A LUBONG A PATARUS TI NASANTUAN A KASURATAN

Ester 5:1-14

5  Ket naaramid iti maikatlo nga aldaw+ a ni Ester nagkawes iti naarian a pagan-anay,+ a kalpasan dayta nagtakder iti makin-uneg a paraangan+ ti balay ti ari a kabatog ti balay ti ari, bayat a ti ari situtugaw iti naarian a tronona iti naarian a balay a kabatog ti pagserkan ti balay.  Ket naaramid nga, apaman a ti ari nakitana ni Ester a reyna a sitatakder iti paraangan, isu nakagun-od iti pabor+ kadagiti matana, iti kasta ti ari inyunnatna ken Ester ti nabalitokan a setro+ nga adda iti imana. Immasideg itan ni Ester ket sinagidna ti murdong ti setro.  Idin kinuna kenkuana ti ari: “Ania kadi ti ibagam, O Ester a reyna, ken ania ti kiddawmo?+ Agingga iti kagudua ti kinaari+—uray dayta maited koma kenka!”  Kalpasanna kinuna ni Ester: “No naimbag iti ari, umay koma ti ari agraman ken Haman+ ita nga aldaw iti bangkete+ nga inaramidko a maipaay kenkuana.”  Gapuna kinuna ti ari: “Pagtignayenyo a sidadaras ni Haman+ maitunos iti sao ni Ester.” Kalpasanna ti ari ken ni Haman immayda iti bangkete nga inaramid ni Ester.  Idi agangay ti ari kinunana ken Ester kabayatan ti bangkete ti arak: “Ania ti dawatmo?+ Uray dayta maited koma kenka! Ket ania ti kiddawmo? Agingga iti kagudua ti kinaari—uray dayta maaramid koma!”  Iti daytoy simmungbat ni Ester ket kinunana: “Ti dawatko ken kiddawko ket,  No nakasarakak iti pabor kadagiti mata ti ari+ ken no iti ari naimbag nga itedna ti dawatko ken agtignay iti kiddawko, ti ari ken ni Haman umayda koma iti bangkete nga angayek a maipaay kadakuada inton bigat, ket inton bigat aramidek ti maitunos iti sao ti ari.”+  Gapu itoy rimmuar ni Haman iti dayta nga aldaw a narag-o+ ken naragsak ti pusona; ngem apaman a ni Haman nakitana ni Mardokeo iti ruangan ti ari+ ket saan a timmakder+ ken saan a nagkintayeg maigapu kenkuana,+ dagus a napno ni Haman iti pungtot+ maibusor ken Mardokeo. 10  Nupay kasta, intultuloy a minedmedan ni Haman ti bagina ket dimteng iti balayna. Idin nagbaon ket pinaiserrekna ti gagayyemna ken ni Zeres+ nga asawana; 11  ket ni Haman indeklarana kadakuada ti dayag ti kinabaknangna+ ken ti dakkel a bilang ti annakna+ ken ti isuamin a banag a babaen kadagita isu impadayag ti ari ken no kasano nga isu intan-ok ti ari iti ngatuen dagiti prinsipe ken dagiti adipen ti ari.+ 12  Ket kinuna ni Haman: “Kanayonanna, ni Ester a reyna awan ti inserrekna a maikuyog iti ari iti bangkete nga inaramidna no di siak,+ ket inton bigat+ met maawisak kenkuana a kadua ti ari. 13  Ngem isuamin daytoy—awan iti dayta ti mayataday kaniak agingga a makitkitak ni Mardokeo a Judio a situtugaw iti ruangan ti ari.” 14  Iti kasta kinuna kenkuana ni Zeres nga asawana ken ti amin a gagayyemna: “Agpaaramidka kadakuada iti kayo+ a limapulo a kasiko ti kangatona. Kalpasanna iti bigat+ sawem iti ari nga ibitayda koma ni Mardokeo iti dayta.+ Kalpasanna sumrekka a sirarag-o a kadua ti ari iti bangkete.” Gapuna ti banag kasla naimbag+ iti sanguanan ni Haman, ket pinaaramidna ti kayo.+

Footnotes