Ester 3:1-15

3  Kalpasan dagitoy a banag impadayag ni Ari Asuero ni Haman+ nga anak ni Hamedata nga Agageo+ ket isu intan-okna+ ken insaadna ti tronona iti ngatuen ti amin a sabsabali a prinsipe nga adda idi kenkuana.+  Ket amin dagiti adipen ti ari nga adda iti ruangan ti ari+ agkurkurno ken agrukruknoyda idi ken Haman, ta kasta ti imbilin ti ari maipapan kenkuana. Ngem no maipapan ken Mardokeo, saan nga agkurno wenno uray agruknoy.+  Ket dagiti adipen ti ari nga adda iti ruangan ti ari rinugianda a kunaen ken Mardokeo: “Apay nga iwalwalinmo ti bilin ti ari?”+  Ket naaramid a, bayat nga isu kinasasaoda iti inaldaw, ket saan nga immimdeng kadakuada, ngarud imbagada ken Haman a kitaenna no dagiti aramid ni Mardokeo mataginayon;+ ta imbagana kadakuada nga isu maysa a Judio.+  Ita nagtultuloy a nakita ni Haman a ni Mardokeo saan idi nga agkurkurno ken agrukruknoy a mismo kenkuana,+ ket ni Haman napno iti pungtot.+  Ngem makapasimron kadagiti matana nga iyunnat ti imana ken Mardokeo laeng, ta naibagada kenkuana maipapan iti ili ni Mardokeo; ket rinugian nga inkagumaan ni Haman a talipuposen+ dagiti amin a Judio nga adda iti intero a pagturayan ni Asuero, ti ili ni Mardokeo.+  Idi umuna a bulan,+ awan sabali, ti bulan a Nisan, iti maikasangapulo ket dua a tawen+ ni Ari Asuero, adda nangaramid iti Pur,+ awan sabali, ti Panagbunot,+ iti sanguanan ni Haman iti inaldaw-aldaw ken iti binulanbulan, agingga iti maikasangapulo ket dua, awan sabali, ti bulan nga Adar.+  Ket ni Haman kinunana ken Ari Asuero: “Adda maysa nga ili a naiwarawara+ ken naisina iti tengnga ti il-ili kadagiti amin a masaksakupan a distrito ti pagturayam;+ ket dagiti lintegda naiduma kadagiti linteg ti amin a sabsabali nga ili, ket dagiti mismo a linteg ti ari saanda a tungtungpalen,+ ket saan a maitutop a baybay-an ida ti ari.  No naimbag iti ari, adda koma maisurat nga isuda madadaelda; ket sangapulo a ribu+ a pirak a talento ti ibayadkonto iti im-ima dagidiay mangar-aramid iti trabaho+ babaen ti panangipan iti dayta iti pagidulinan ti gameng ti ari.” 10  Iti kasta ti ari inikkatna ti pangtanda a singsingna+ manipud iti bukodna nga ima ket intedna dayta ken Haman+ nga anak ni Hamedata nga Agageo,+ daydiay mangbusbusor kadagiti Judio.+ 11  Ket ti ari kinunana ken Haman: “Ti pirak+ maited kenka, kasta met dagiti umili, tapno aramidem kadakuada ti maitunos iti naimbag kadagiti bukodmo a mata.”+ 12  Idin dagiti sekretario ti ari+ naayabanda iti umuna a bulan iti maikasangapulo ket tallo nga aldaw dayta, ket ti panagsurat+ nagtultuloy maitunos iti isuamin nga imbilin ni Haman kadagiti satrapa ti ari ken kadagiti gobernador a namangulo iti nadumaduma a masaksakupan a distrito,+ ken kadagiti prinsipe ti nadumaduma nga ili, iti tunggal masaksakupan a distrito, iti bukodna nga estilo ti panagsurat,+ ken iti tunggal ili iti bukodna a pagsasao; iti nagan+ ni Ari Asuero naisurat dayta ket naselioan dayta iti pangtanda a singsing ti ari.+ 13  Ket adda panangipatulod iti sursurat kadagiti amin a masaksakupan a distrito ti ari babaen kadagiti agitultulod,+ tapno talipuposen, tapno papatayen ken tapno dadaelen amin dagiti Judio, agtutubo a lalaki kasta met ti lakay, dagidiay babassit ken babbai, iti maymaysa nga aldaw,+ iti maikasangapulo ket tallo nga aldaw ti maikasangapulo ket dua a bulan, awan sabali, ti bulan nga Adar,+ ken tapno samsamen dagiti ginam-ud kadakuada.+ 14  Ti maysa a kopia ti surat a maited kas linteg+ iti amin a nadumaduma a masaksakupan a distrito+ maibumbunannag idi kadagiti amin nga ili, tapno makapagsaganada maipaay itoy nga aldaw. 15  Rimmuar dagiti mismo nga agitultulod, a napagdardarasda+ gapu iti sao ti ari, ket ti met laeng linteg naited idiay Susan+ a kastilio. No maipapan iti ari ken ni Haman, nagtugawda tapno uminum;+ ngem no maipapan iti siudad ti Susan,+ nariribuk idi. +

Footnotes