Apocalipsis 22:1-21

22  Ket impakitana kaniak ti maysa a karayan ti danum ti biag,+ nalitnaw a kas kristal, nga agay-ayus manipud iti trono ti Dios ken iti Kordero+  nga agpababa iti tengnga ti akaba a dalanna. Ket iti daytoy nga igid ti karayan ken iti dayta nga igid adda kaykayo+ ti biag a mangpatpataud iti sangapulo ket dua nga apit a bunga, a mangipapaay kadagiti bungada iti tunggal bulan.+ Ket ti bulbulong dagiti kayo agpaayda iti pannakaagas dagiti nasion.+  Ket awanton ti aniaman a lunod.+ Ngem ti trono ti Dios+ ken ti Kordero+ addanto iti siudad, ket dagiti adipenna mangipaaydanto kenkuana iti sagrado a panagserbi;+  ket makitadanto ti rupana,+ ket ti naganna addanto kadagiti mugingda.+  Kasta met, awanton ti rabii,+ ket saanda a kasapulan ti lawag ti pagsilawan ket awananda met iti lawag ti init, agsipud ta ni Jehova a Dios mangipaayto kadakuada iti lawag,+ ket agturaydanto kas ar-ari iti agnanayon ken awan inggana.+  Ket kinunana kaniak: “Dagitoy a sasao matalek ken napudnoda;+ wen, ni Jehova a Dios dagiti naipaltiing nga ebkas+ dagiti mammadto+ imbaonna ti anghelna tapno ipakitana kadagiti adipenna ti bambanag a masapul a maaramid iti mabiit.+  Ket, adtoy! umayak a sidadaras.+ Naragsak ti asinoman a mangtungtungpal iti sasao ti padto daytoy a lukot.”+  Ala ket, siak ni Juan a makangkangngeg ken makakitkita kadagitoy a banag. Ket idi nangngegko ken nakitak, nagruknoyak tapno agdaydayawak+ iti sanguanan dagiti saka ti anghel a mangipakpakita idi kaniak kadagitoy a banag.  Ngem ibagana kaniak: “Agannadka! Dika aramiden dayta! Maysaak laeng nga adipen a padam ken pada ti kakabsatmo a mammadto+ ken dagidiay mangtungtungpal iti sasao daytoy a lukot. Agdaydayawka iti Dios.”+ 10  Ibagana pay kaniak: “Dika selioan ti sasao ti padto daytoy a lukot, ta ti naituding a tiempo asidegen.+ 11  Ti agar-aramid iti kinakillo, bay-am nga agaramid pay iti kinakillo;+ ket bay-am a daydiay narugit maparugit pay;+ ngem bay-am a daydiay nalinteg+ aramidenna pay ti kinalinteg, ket bay-am a daydiay nasantuan mapagsanto pay.+ 12  “‘Adtoy! Umayak a sidadaras,+ ket ti gunggona+ nga ipaayko adda kaniak, tapno supapakak ti tunggal maysa kas iti aramidna.+ 13  Siak ti Alfa ken ti Omega,+ ti umuna ken ti maudi,+ ti pangrugian ken ti panungpalan. 14  Naragsak dagidiay manglaba kadagiti pagan-anayda,+ tapno ti autoridad a mapan kadagiti kayo ti biag+ kukuada koma ken tapno makastrekda iti siudad babaen kadagiti ruanganna.+ 15  Iti ruar adda dagiti aso+ ken dagidiay mangan-annurot iti espiritismo+ ken dagiti mannakiabig+ ken dagiti manangpapatay ken dagiti managrukbab iti idolo ken tunggal maysa a mangay-ayat ken mangar-aramid iti kinaulbod.’+ 16  “‘Siak, ni Jesus, imbaonko ti anghelko tapno mangsaksi kadakayo iti maipapan kadagitoy a banag maipaay kadagiti kongregasion. Siak ti ramut+ ken ti kaputotan+ ni David, ken ti naraniag a bituen ti agsapa.’”+ 17  Ket ti espiritu+ ken ti nobia+ agtultuloy a kunaenda: “Umayka!” Ket ti asinoman a dumdumngeg kunaenna koma: “Umayka!”+ Ket ti asinoman a mawaw umay koma;+ ti asinoman a mayat awatenna koma ti danum ti biag nga awan bayadna.+ 18  “Saksaksiak ti tunggal maysa a dumngeg iti sasao ti padto daytoy a lukot: No ti asinoman nayonanna+ dagitoy a banag, ti Dios inayonnanto kenkuana dagiti pannaplit+ a naisurat iti daytoy a lukot; 19  ket no ti asinoman ikkatenna ti aniaman manipud iti sasao ti lukot daytoy a padto, ti Dios ikkatennanto ti bingayna manipud kadagiti kayo ti biag+ ken manipud iti nasantuan a siudad,+ ti bambanag a naisurat iti daytoy a lukot. 20  “Daydiay mangsaksi kadagitoy a banag kunana, ‘Wen; umayak a sidadaras.’”+ “Amen! Umayka, Apo Jesus.” 21  Maadda koma ti di kaikarian a kinamanangngaasi ni Apo Jesu-Kristo kadagiti sasanto.+

Footnotes